Sak­kyn­di­ge, at dere tør

Faedrelandsvennen - - MENING - TRYGVE BLØRSTAD, Man­dal ODD OM­LAND, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap KA­RI HEN­RIK­SEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Den svært tra­gis­ke draps­sa­ken på Lund i de­sem­ber 2016 har nett­opp vært til be­hand­ling i Kristiansand ting­rett.

●● Sa­ken er dypt tra­gisk for alle in­volver­te.

Som leg­mann und­res jeg me­get over de psy­ko­log­sak­kyn­di­ge og for­sva­rers opp­tre­den i saks­be­hand­lin­gen. Jeg for­står ikke at de kan hev­de at en helt van­lig ung gutt er i stand til å fore­ta sli­ke hand­lin­ger. Dre­pe to per­soner med et kniv­lig­nen­de vå­pen. Den ene ble så­gar stuk­ket ad­skil­li­ge gan­ger i ryg­gen mens hun for­søk­te å hjel­pe det and­re of­fe­ret.

Hvor­dan tør høyt ut­dan­ne­de fag­per­soner hev­de at det er vel­dig li­ten fare for gjen­ta­kel­se av straff­ba­re hand­lin­ger? Min bak­grunn for å stil­le spørs­må­le­ne, er Fedre­lands­ven­nens re­fe­ra­ter fra sa­ken med be­skri­vel­se av selve hand­lin­gen og til­tal­tes re­ak­sjo­ner i etter­tid.

Psy­ko­lo­grap­por­ten bin­der ak­tor opp til å på­stå van­lig feng­sel og ikke for­va­ring. Jeg me­ner at for­va­ring helt sole­klart bur­de vært det ret­te her. Bå­de med tan­ke på til­tal­tes frem­tid og of­fent­lig sik­ker­het. Etter en slik hand­ling er det be­hov for lang be­hand­ling i sik­re for­mer.

Å nær­mest ba­ga­tel­li­se­re et dob­belt­drap gir et me­get uhel­dig al­men pre­ven­tivt sig­nal. Jeg har gjen­nom 30 års ar­bei­de i po­li­ti­et en li­ten pei­ling på straffe­saks­be­hand­ling. På bak­grunn av det­te og inn­trykk fra media i tid­li­ge­re sa­ker, er de sak­kyn­di­ges og for­sva­rers inn­stil­lin­ger ikke helt uvan­li­ge, dess­ver­re.

Igjen spør jeg: At dere tør. og el­lers styrt på den for­ri­ge re­gje­rin­gens NTP.

I for­kant av 2013-NTP-EN ev­net Sør­lan­det, po­li­tikk og næ­rings­liv, å sam­le seg om An­ke­ret – Aren­dal-tvede­strand, RV 9 og E39 Søg­ne-lyng­dal. Det var en vik­tig jobb som høs­tet an­er­kjen­nel­se og bi­dro til at dis­se pro­sjek­te­ne da kom inn pla­nen, sam­men med blant an­net ny Varodd­bro og Gart­ner­løk­ka. Søg­ne-lyng­dal kom inn med opp­start 2018, og vi er gla­de for at det­te nå er be­kref­tet. Strek­nin­gen er som kjent blant lan­dets far­ligs­te og mest tung­tra­fikk­be­las­te­de.

Vi er mind­re gla­de for usan­ne på­stan­der om Ap og sør­lands­vei­ene. Sann­he­ten er at de to sto­re Ops-pro­sjek­te­ne som er ut­bygd, Grim­stad/kristiansand (fer­dig­stilt 2009) og Lyng­dal/flekkefjord (fer­dig­stilt 2006), beg­ge kom inn i NTP un­der Stol­ten­berg I-re­gje­rin­gen med nå­væ­ren­de sjef for Sta­tens veg­ve­sen, Ter­je Moe Gus­tav­sen, som sam­ferd­sels­mi­nis­ter. Og største­de­len av ut­byg­gin­gen kom un­der Stol­ten­berg II.

Fjer­ning av Hå­øyflua i den vik­ti­ge far­le­den inn til Far­sund, vil få stor be­tyd­ning for lo­kal næ­rings­ut­vik­ling. I 2013 la Ap inn det­te pro­sjek­tet, men fikk kri­tikk for opp­start først i 2018. De sam­me som kri­ti­ser­te den gan­gen, har nå valgt å ut­set­te det­te til sis­te del av den nye NTP-EN. Til gjen­gjeld hol­der Ap fast ved sitt løf­te til Far­sund. I til­legg til å gå for de sto­re vei- og bane­pro­sjek­te­ne, har vi i vårt Ntp-al­ter­na­tiv stør­re am­bi­sjo­ner for ma­ri­tim og di­gi­tal in­fra­struk­tur.

Kys­ten og høy­has­tig­hets­net­tet hø­rer også med blant Sør­lan­dets Ap-vei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.