Sand­kas­se i Søg­ne råd­hus

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det har «tus­ta seg til» for en­kel­te i Søg­ne råd­hus.

●● Også der som det all­tid har vært så har­mo­nisk og so­si­alt! Ord­fø­re­ren er ikke len­ger ord­fø­rer. Hun har fått to nye tit­ler: «Møte­le­der» og «Takk». Folk styler hå­ret sky­high bare for å erg­re. And­re dri­ver å knap­pe jak­ka i tide og uti­de, helt uten grunn. Sånt må det bare bli bråk av!

Hvis ikke det­te skal låse seg full­sten­dig, bør det taes grep. Man må prø­ve noe helt «nytt». Jeg fore­slår at po­li­ti­ke­re og an­sat­te drar på se­mi­nar. Det plei­er å hjel­pe, bå­de på høf­lig­het og sam­ar­beid. At in­gen har tenkt på det før!

I til­legg ser jeg for meg en om­fat­ten­de re­no­ve­ring av råd­hus- sa­len. Hiv ut alt av in­ven­tar og mon­ter en sand­kas­se, stor nok til å rom­me hele kom­mune­sty­ret pluss råd­man­nen. Så bør det sen­des en de­le­ga­sjon av ob­ser­va­tø­rer til en av byg­das barne­ha­ger. Der kan man stu­de­re uli­ke pro­blem­løs­nin­ger blant un­ge­ne i sand­kas­sa, noe som i sin tur kan bru­kes i råd­hu­set.

Po­li­ti­ker­ne må imid­ler­tid nek­tes å bru­ke spa­de og spann. Det kan være far­li­ge vå­pen i hen­de­ne på ag­gres­si­ve per­soner, men alle bør ut­sty­res med verne­bril­ler i til­fel­le noen be­gyn­ner å hive sand.

P.s. Ord­fø­re­ren har som sagt fått to nye tit­ler, men­lig «møte­le­der» og det kor­te men me­get­si­gen­de «takk». Si­den Fru Hilde ikke len­ger er på tale­fot med vara­ord­fø­re­ren, bør hun i det mins­te sen­de ham føl­gen­de mail: «Tu­sen takk for tit­te­len, «takk», Ter­kel­sen!

BJØRN HAALAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.