Ikke fler­tall mot sam­men­slå­ing av Søg­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - ARVID DAN KVANES, Kristiansand

Det har vært fle­re le­ser­brev mot kom­mune­sam­men­slå­ing av Søg­ne, Sogn­da­len og Kristiansand, og det­te gjel­der spe­si­elt Søg­ne kom­mu­ne etter­at Stor­tin­get har ved­tatt sam­men­slå­ing av dis­se kom­mu­ner.

På lands­ba­sis ble re­sul­ta­tet at 426 kom­mu­ner skal bli til 354 kom­mu­ner, hvor­av 10 kom­mu­ner ble opp­ret­tet gjen­nom tvang - etter­som de ska­per pro­ble­mer for and­re kom­mu­ner som øns­ker å slå seg sam­men.

Det var et sam­let stor­ting som 12. juni 2014 en­stem­ming ved­tok star­ten på kom­mune­re­form – inkl. Sen­ter­par­ti­et. Det har si­den vært uenig­het om bruk av tvang, men det er utro­lig at det er blitt så me­get støy rundt den­ne del på bak­grunn av råd­gi­ven­de folke­av­stem­min­ger når det kun om­fat­ter 10 nye kom­mu­ner.

Søg­ne er en av de 13 kom­mu­ner som ble sam­men­slått gjen­nom tvang. Kom­mune­sty­ret stem­te her for fort­satt egen kom­mu­ne etter­som fle­re av re­pre­sen­tan­te­ne stem­te nei på bak­grunn av re­sul­ta­tet i folke­av­stem­nin­gen, til tross for at de tid­li­ge­re var eni­ge om sam­men­slå­ing. Men i folke­av­stem­nin­gen her stem­te kun 1/3 av de stemme­be­ret­ti­ge­de for å opp­rett­hol­de kom­mu­nen (valg­del­ta­kel­sen var kun 51,5 %), og det vi­ser at en­ga­sje­men­tet i be­folk­nin­gen for å be­hol­de egen kom­mu­ne ikke var stor.

Det er etter min me­ning galt at et mindre­tall i be­folk­nin­gen skal av­gjø­re en slik sak. Når det var så svak valg­del­ta­kel­se, hen­ger det­te nok sam­men med at man­ge av byg­da inn­byg­ge­re sy­nes det var van- ske­lig å ta stand­punkt til hva de skul­le stem­me og øns­ket å over­late det­te til po­li­ti­ker­ne å ta av­gjø­rel­sen.

Jeg er klar over det er fø­lel­ser i for­bin­del­se med en slik sak, men si­den for­ri­ge sto­re kom­mune­re­for­men i 1964 hvor an­tall kom­mu­ner i VestAg­der ble re­du­sert fra 41 til 15 kom­mu­ner, har det vært sto­re end­rin­ger i vårt sam­funn. Nå må man se frem­over mot de nes­te 50 år. I dag er Kristiansand iføl­ge Kom­mune­baro­me­te­ret (2016) den 3. bes­te bo­k­om­mu­ne etter Bærum og As­ker blant lan­dets 15 størs­te kom­mu­ner, og det­te er spe­si­elt im­po­ne­ren­de ut fra det re­la­tivt lave inn­tekts­ni­vå­et for byen.

Etter stor­tings­ved­ta­ket er inn­byg­ger­tal­let pas­sert 100.000, og er der­med kom­met i klas­sen med de and­re fire stor­byer med krav på eget stor­by­til­skudd fra staten.

Nå må alle i den nye stor­kom­mu­nen se på mu­lig­he­ten det gir for å få inn­fly­tel­se

❞ Nå må alle i den nye stor­kom­mu­nen se på mu­lig­he­ten det gir for å få inn­fly­tel­se på ut­vik­lin­gen av kom­mu­nen.

på ut­vik­lin­gen av kom­mu­nen. Kristiansand har til­bud (kul­tur, idrett, kom­mu­ni­ka­sjon, Kvad­ra­tu­ren mv.) som ut­gifts­mes­sig ikke blir be­las­tet and­re kom­mu­ner, og det vik­tigs­te er ar­beids­plas­ser, hvor h.h.v. 48% av Sogn­da­lens og 40% av Søg­nes to­ta­le ar­beids­stokk ar­bei­der i Kristiansand.

Den vik­tigs­te ut­ford­rin­gen frem­over blir å ska­pe nye ar­beids­plas­ser når ro­bo­ti­se­rin­gen av ar­beids­li­vet set­ter inn for fullt.

FOTO: ARKIV

i folke­av­stem­nin­gen her stem­te kun 1/3 av de stemme­be­ret­ti­ge­de for å opp­rett­hol­de kom­mu­nen (valg­del­ta­kel­sen var kun 51,5 %), skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.