Hva nå, Ven­ne­sla?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hvil­ke hold­nin­ger øns­ker vi at våre barn skal ha til men­nes­ker med rus­pro­ble­mer og ut­ford­rin­ger knyt­tet til sin psy­kis­ke helse?

●● Det er vi voks­ne som har an­svar for hvil­ke bil­der og vir­ke­lig­hets­opp­fat­nin­ger bar­na får, og den de­bat­ten som nå har vært i kjøle­van­net av sa­ken om Rop-bo­li­ge­ne på Lomtjønn skrem­mer meg. Bar­na læ­rer av det­te. Bar­na hø­rer for­eld­re som snak­ker i te­le­fo­nen, de hø­rer sam­ta­ler mel­lom na­bo­er i gata og de hø­rer sam­ta­ler rundt mid­dags­bor­det. De får med seg de­bat­ten som går i avi­sen og so­sia­le medi­er.

Hvil­ket bil­de har blitt skapt av men­nes­ke­ne som skal flyt­te inn på Lomtjønn? Jo, det er men­nes­ker de bør være red­de for! Det er noen vi egent­lig ikke vil ha her! Det blir skapt et bil­de av de i bo­li­ge­ne og oss and­re.

Det­te er ikke bra! Det fø­rer til stig­ma­ti­se­ring av en hel grup­pe men­nes­ker som også er en del av oss! Det­te er også våre barn, vår fa­mi­lie, våre inn­byg­ge­re med like stort men­neske­verd som alle venn­dø­ler. Stig­ma­ti­se­ring fø­rer til uten­for­skap og for alle men­nes­ker er uten­for­skap øde­leg­gen­de!

Nå er det ved­tatt at det skal byg­ges ROP bo­li­ger på Lomtjønn. Vi har de­mo­kra­ti i Nor­ge og i Ven­ne­sla, og det be­tyr at de folke­valg­te av­gjør vik­ti­ge spørs­mål for byg­da. Et fler­tall i kom­mune­sty­ret har ment at det­te er det bes­te ved­ta­ket og det må vi inn­byg­ge­re re­spek­te­re, selv om vi skul­le være ueni­ge.

Vi voks­ne har også et an­svar for at våre barn skal for­stå og få til­lit til de­mo­kra­ti­et. Å mis­ten­ke­lig­gjø­re agen­da­er og kom­me med sub­jek­ti­ve ka­rak­te­ris­tik­ker av po­li­ti­ke­re som har en an­nen opp­fat­ning enn en selv, er ikke med på å byg­ge til­lit. Uenig­het og de­batt må vi ha – det er vik­tig for de­mo­kra­ti­et. Men med ut­gangs­punkt i at man har en grunn­leg­gen­de re­spekt for hver­and­re.

Uan­sett hva man måt­te mene om sa­ken så hå­per jeg at alle voks­ne inn­byg­ge­re i Ven­ne­sla, nå trek­ker pus­ten og ten­ker frem­over. Hvor­dan ret­te opp det skrem­sels­bil­det som er skapt? Hvil­ke til­tak kan bi­dra til å byg­ge til­lit? Hvor­dan skal vi snak­ke med bar­na om de nye na­bo­ene? Hva skal vi for­tel­le om dem? Jeg hå­per at de nye inn­byg­ger­ne på Lomtjønn får opp­le­ve at de blir in­klu­dert i nabo­la­get – og ikke opp­le­ver seg eks­klu­dert og stig­ma­ti­sert – en fø­lel­se de fles­te med rus og psy­kia­tri­ut­ford­rin­ger har kjent på alt for man­ge gan­ger i sitt liv al­le­re­de.

KARIN LILLETUN LANGELAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.