12.000 hyl­te i kor da Isac El­liot en­tret sce­nen

Den fins­ke su­per­stjer­nen av­slut­tet årets ut­solg­te Pink Par­ty til full ju­bel ved Sør­lands­sen­te­ret lør­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Kristiansand, er dere kla­re? Det gjør ikke så mye at det reg­ner litt, det er god som­mer­stem­ning her uan­sett i kveld, ro­per kvel­dens head­li­ner, Isac El­liot, til folke­ha­vet ved Sør­lands­sen­te­ret lør­dag kveld.

Den unge fin­nen av­slut­tet årets Pink Par­ty-pro­gram, som også be­sto av seks and­re ar­tis­ter og dan­se­re.

JENTEHYL OG JU­BEL

Tid­li­ge­re på kvel­den ved 19-ti­den ble den sto­re fes­ten åp­net av «boy­ban­det» The Main Le­vel, hvor blant and­re kris­tian­san­de­ren Eric Try­land er med. Trio­en høs­tet blant an­net stor ap­plaus og jentehyl for lå­ten «My Girl» og sin tolk­ning av Ed She­eran-lå­ten «Cast­le On Hill».

– Hvor­dan er det å være her på hjemme­bane? spør band­med­lem San­der Hel­mers-ol­sen fra sce­nen.

– Det er helt fan­tas­tisk. Jeg har spilt for man­ge crazy sør­len­din­ger i mitt liv og det er all­tid stem­ning her! ro­per Eric Try­land, etter­fulgt av et el­le­vilt hyle­kor.

Og fle­re sør­len­din­ger ble det på sce­nen ut­over kvel­den. Vågs­bygd- jen­ta Ylva Olai­sen, som går un­der ar­tist­nav­net Ylva, tok over sta­fett­pin­nen for å ser­ve­re sin nye som­mer­sin­gel «Get At Me», som også høs­tet god re­spons.

Sei­ne­re på kvel­den var­met Je­sus Lo­ves Electro, Ginob­less, Sui­te 16, King­wings crew og SOFA opp pub­li­kum før Isac El­liot av­slut­tet årets som­mer­fest ved Sør­lands­sen­te­ret.

KOM FOR Å SE ISAAC EL­LIOT

To av dem som stor­kos­te seg un­der årets Pink Par­ty var Ton­je San­nes og dat­te­ra So­fie Skarp­sno (11).

– Vi har bare bodd i Kristiansand i ett år, så det­te er førs­te gan­gen jeg er på Pink Par­ty. Og jeg må si at det er utro­lig kult å være her, sier Skarp­sno.

– Hvil­ken ar­tist kom du for å se

i dag?

– Isaac El­liot, han er kjempe­kul!

San­nes sy­nes også det er gøy å være på stor­fes­ten på Sør­lands-

sen­te­ret.

– Det er stas at det blir dis­ket opp så sto­re kon­ser­ter for barn her i områ­det. Og jeg må si at det

er gøy for oss voks­ne her også, sier San­nes og ler.

Ag­ne­te Fidje­land dro sam­men med dat­te­ra Ka­mil­la (9), som tok med seg venn­in­nen Ise­lin Ei­ken (10).

– Vi kom også hit i dag for å se Isaac El­liot, han er utro­lig flink å syn­ge, sier Ka­mil­la, mens Ise­lin nik­ker og er helt enig.

– Men jeg må si at Ylva også er en vel­dig flink san­ger, leg­ger Ise­lin til.

«BESVIMTE»

Sen­ter­le­der ved Sør­lands­sen­te­ret kun­ne lør­dag kveld i 21.30-ti­den med­de­le at årets fest har gått smerte­fritt for seg, til tross for at 12.000 men­nes­ker sam­let seg til folke­fes­ten.

– Det ser vel­dig bra ut fore­lø­pig, og det er vel­dig gøy at det har gått så bra. Vi har hatt stort fo­kus på å dele ut vann, så ikke de unge blir de­hydrer­te. Det har vært en lang dag.

– Var dere red­de for at noen skul­le kol­lap­se av de­hydre­ring i år også?

– Vi har tatt våre for­holds­reg­ler. Men de førs­te åre­ne var det noen barn og unge som skjøn­te at hvis man gjor­de «be­svi­mel­ses­tegn», så ble man tatt med back­sta­ge. Og 10–15 jen­ter gjor­de nett­opp det­te for å møte sine ido­ler. I år for­and­ret vi ru­ti­ne­ne, slik at hvis det skjed­de noe ble de tatt med til et eget, inn­gjer­det om­rå­de, hvor Røde Kors kun­ne bi­stå.

10–15 JEN­TER KOLLAPSET

Men litt se­ne­re, etter at Isac El­liot be­gyn­te å bli fer­dig med sin kon­sert i 22.30-ti­den, kun­ne leder for Røde Kors un­der Pink Par­ty, Mag­nar Hau­ge, for­tel­le at rundt 10–15 jen­ter had­de kollapset i lø­pet av den sis­te ti­men.

– Noen har vært her si­den halv fire natt til lør­dag. Og det vil jo si 15–16 ti­mer uten til­strek­ke­lig med mat og drik­ke, sier Hau­ge.

– Men alt i alt er vi for­nøy­de med hvor­dan det har gått. Det har vært 50 inn­om tel­tet vårt, noe som er halv­par­ten av i fjor. Av dis­se har rundt 10–15 jen­ter hatt pro­ble­mer og kollapset.

– Er noen av til­fel­le­ne al­vor­li­ge?

– Nei, det ser ikke sånn ut. De har blitt tatt hånd om.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Isac El­liot høs­tet stor ap­plaus for hit­lå­ten «New Way Ho­me».

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Noen av jen­te­ne ved sce­nen slet med å hol­de tå­re­ne til­ba­ke da The Main Le­vel fram­før­te sine kjær­lig­hets­lå­ter.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Eric Try­land fra The Main Le­vel.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ag­ne­te Fidje­land sam­men med dat­te­ra Ka­mil­la (9) (ne­derst til ven­st­re), som tok med seg venn­in­nen Ise­lin Ei­ken (10).

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ton­je San­nes og dat­te­ra So­fie Skarp­sno (11).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.