Slik unn­går du bil­tab­be­ne i som­mer

En av de van­ligs­te fei­le­ne vi gjør på bil­fe­rien kan kan­skje vir­ke vel­dig smart i ut­gangs­punk­tet.

Faedrelandsvennen - - TEMA - CAMILLA FLAATTEN

– Vårt tips til en god bil­fe­rie er at du for­be­re­der deg godt og star­ter fe­rien hjem­me. Vær trygg på at bi­len er i tek­nisk god stand, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Jan Ivar Enge­bret­sen i Nor­ges Auto­mo­bil-for­bund (NAF). En av de van­ligs­te fei­le­ne vi gjør på bil­fe­rien kan vir­ke smart i ut­gangs­punk­tet, men kan ska­pe sto­re pro­ble­mer.

– Ikke fjern re­serve­hju­let fra bi­len for å gi økt ba­ga­sje­plass! Av over fire mil­lio­ner as­si­stan­ser på de vest­euro­pe­is­ke som­mer­vei­er er punk­te­ring num­mer to på vei­hjelps­sta­ti­stik­ken, sier Enge­bret­sen.

Han har lis­tet opp noen sjekk­punk­ter for rei­sen:

●● Ny og fersk mo­tor­olje er ikke bare en god smø­rer, den kjø­ler og leder også bort var­men fra vi­ta­le mo­tor­de­ler.

●● Sjekk bat­te­ri­ets til­stand og lade­ka­pa­si- tet. Pro­ble­mer med bat­te­ri­et er van­lig også på som­mers­tid.

●● Sjekk luft­tryk­ket i hju­le­ne – husk også re­serve­hju­let. Dek­ke­ne må være kal­de når det må­les. Tom­mel­fin­ger­re­gel er 10 pro­sent mer enn van­lig hver­dag­s­kjø­ring, el­ler se i bi­lens in­struk­sjons­bok.

●● Se om jekk og verk­tøy lig­ger i bi­len og ta en funk­sjons­test. Husk også rik­tig hjul­bolt­sett til re­serve­dek­ket.

●● Har du ikke re­serve­hjul, men kun et sett med tette­melk og kom­pres­sor, er det vik­tig å lære seg bru­ken av det­te før du tren­ger det.

●● Hvis du skal bru­ke tak­boks, sjekk lov­lig maks­vekt på ta­ket. Av­hen­gig av hvil­ken type bil, så va­rie­rer det fra 40 til 90 kilo.

●● Re­fleks­vest og var­sel­tre­kant skal være lett til­gjen­ge­lig. ●● Koke­punk­tet for bremse­væs­ken skal være mi­ni­mum 155 gra­der.

Slik pak­ker du

For å unn­gå far­li­ge si­tua­sjo­ner ta et godt over­blikk før du pak­ker og pass på at det bare er myke ting in­ne i ku­pe­en.

Har du med hund, husk å sik­re den med i et bur el­ler spe­sials­ele, even­tu­elt foran på gul­vet ved pas­sa­sjer­se­tet. Ved en brå­stopp i 50 kilo­me­ter for­vand­les 18 kilo til et trykk på 540 kilo.

– La den størs­te og tyngs­te ba­ga­sjen lig­ge la­vest og så langt frem som mu­lig. Det­te gir lavt tyngde­punkt og bed­re kjøre­egen­ska­per. Ba­ga­sjen kom­mer da ikke i be­ve­gel­se ved en brå­stopp, sier Enge­bret­sen.

Han min­ner også om at det blir inn­kjøp un­der­veis, så sørg for at det er eks­tra plass.

rei­se med barn

Lan­ge bil­tu­rer kan være en ut­ford­ring for li­ten og stor. Sørg for at bar­na er skjer­met mot sol i bi­len. Rulle­gar­din, skjerm el­ler fo­lie kan fes­tes på vin­du­et.

– Har du barn er det vik­tig å hus­ke lyd­bø- ker, bil­bin­go, musikk og/el­ler Dvd-fil­mer til bil­tu­ren. På lan­ge tu­rer er det dess­uten nød­ven­dig å ha med nok drik­ke og ta vik­ti­ge pau­ser, sier Enge­bret­sen.

Vær også obs på føl­gen­de: Det er et fil­ter i bi­len som bør skif­tes en gang i året, litt av­hen­gig av hvil­ke kjøre­for­hold bi­len fer­des i.

– Man­ge bil­ei­ere vet ikke, el­ler glem­mer, at de har et frisk­luft­fil­ter/pol­len­fil­ter. Hvis fil­te­ret blir tett vil det bli mind­re luft­meng­de in­ne i bil­ku­pe­en og gir dår­lig ef­fekt i frisk­luft­an­leg­get. Det­te er en jobb som på de fles­te bi­ler er en­kelt å ut­fø­re av bil­ei­er selv, sjekk in­struk­sjons­bo­ken hvor fil­te­ret sit­ter, rå­der Enge­bret­sen.

Men en av de vik­tigs­te tin­ge­ne å hus­ke på?

– Re­ser­ve­nøk­kel er verdt sin vekt i gull!

lei­e­bil

En ting er å ta med sin egen bil på fe­rie, men svært man­ge nord­menn vel­ger å leie bil i som­mer­fe­rien. År­lig lei­er nord­menn bil for én mil­li­ard kro­ner, iføl­ge For­bru­ker Euro­pa. Men det er man­ge fel­ler å gå i.

Belastning for ska­der i etter­kant, be­ta­ling for eks­tra­ut­gif­ter og for­sik­ring, be­ta­ling ved av­be­stil­ling og an­nen bil enn av­talt, er de van­ligs­te kla­ge­ne For­bru­ker Euro­pa får fra nord­menn som lei­er bil uten­lands.

Et nytt Eu-reg­le­ment har gjort det vans­ke­li­ge­re for lei­e­bil­sel­ska­pe­ne å ta mer be­talt enn de skal. De sis­te åre­ne har an­tall kla­ger på nett­be­stil­lin­ger av lei­e­bil økt. I fjor kon­tak­tet 25 pro­sent fle­re for­bru­ke­re klage­or­ga­ne­ne i sine land, vi­ser fersk sta­ti­stikk fra For­bru­ker­rå­det. De van­ligs­te kla­ge­ne var at bi­len ble dy­re­re enn hva for­bru­ke­ren had­de god­tatt når bi­len ble be­stilt. EU har nå slått fast at pri­sen du får opp­gitt skal in­klu­de­re alt, av­tale­språ­ket skal være lett­fat­te­lig og at in­for­ma­sjon om even­tu­ell eks­tra for­sik­ring skal være ty­de­lig.

Vi ba di­rek­tør Rag­nar Wiik i For­bru­ker Euro­pa lis­te opp sine råd før du lei­er bil:

●● Lese kon­trak­ten nøye før du skri­ver un­der

●● Spør om hva den en­de­li­ge pri­sen blir

●● Sjekk bi­len for ska­der før du kjø­rer av går­de. Men en av de van­ligs­te fel­le­ne er å ikke set­te seg inn i reise­for­sik­rin­gen.

– Fle­re blir til­budt til­leggs­for­sik­rin­ger når de skal hen­te bi­len. Man­ge rea­ge­rer på det. For­sik­rin­ge­ne kos­ter ofte mer enn selve lei­en. Ved å sjek­ke dine egne for­sik­rin­ger før du rei­ser unn­går du det. Det hol­der nor­malt med én for­sik­ring når du lei­er i EU og Nor­ge, sier Wiik.

Hvis du vil unn­gå kost­ba­re egen­an­dels­for­sik­rin­ger, er det pen­ger å spa­re ved å søke deg frem til noen på nett, frem­for å kjø­pe hos ut­lei­e­fir­ma­ene.

– Sjekk også med for­sik­rings­sel­ska­pet ditt om fører­ulyk­kes­for­sik­rin­gen dek­ker kjø­ring av lei­e­bil i ut­lan­det. På den må­ten kan du spa­re pen­ger på en for­sik­ring som du ikke tren­ger, sier Wiik.

Kas­ko og an­svar er all­tid in­klu­dert i van­li­ge bil­for­sik­rin­ger i Euro­pa.

– Får du pro­ble­mer med et lei­e­bil­sel­skap i Nor­ge kan For­bru­ker­rå­det gi råd og vei­led­ning. Lø­ser ikke sa­ken seg kan vi meg­le. Gjel­der det et lei­e­bil­sel­skap i EU og på Is­land kan For­bru­ker Euro­pa hjel­pe, sier Wiik.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Det nær­mer seg som­mer­fe­rie og man­ge nord­menn skal enten kjø­re ned­over i Euro­pa el­ler leie bil. Her får du gode tips til bil­fe­rien.

FOTO: NAF

Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Jan Ivar Enge­bret­sen i NAF rå­der alle som skal på bil­fe­rie til å star­te plan­leg­gin­gen av tu­ren i god tid.

FOTO: NTB SCANPIX

Har du barn er det vik­tig å hus­ke lyd­bø­ker, bil­bin­go, musikk og/el­ler Dvd-fil­mer til bil­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.