Ny­lig slo han Start med Fløy. Nå vil han gjø­re det sam­me med Aren­dal.

Mat­tias An­ders­son hev­der å ha «en vin­ner­skal­le av en an­nen ver­den». Nå hå­per han selv­til­li­ten har smit­tet over på Aren­dal-spil­ler­ne før mø­tet med Start.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Den­ne kam­pen er en­da stør­re for mine spil­le­re enn jeg had­de sett for meg. Min jobb blir å av­dra­ma­ti­se­re og få dem til å fo­ku­se­re på ar­beids­opp­ga­ver, sier Mat­tias An­ders­son.

Tirs­dag er det klart for se­son­gens tred­je opp­gjør i sla­get om Sør­lan­det – den­ne gang mel­lom Start og Aren­dal. Et lo­kal­opp­gjør er all­tid spe­si­elt i seg selv, men etter at Mat­tias An­ders­son i mai slo Start ut av cu­pen som tre­ner for Fløy, og si­den har blitt Aren­dal­tre­ner, har kam­pen fått en­da en eks­tra di­men­sjon. På top­pen av det hele var svens­ken Start 2-tre­ner i to og en halv se­song før han gikk til Fløy for et år si­den.

– SKAL SPRINGE LI­VET AV OSS

Nå kan han set­te store­bror på plass for and­re gang den­ne se­son­gen.

– Det vil­le vært vel­dig stort for meg. Først med et 3. di­vi­sjons­lag og så med la­get som lig­ger sist i 1. di­vi­sjon. En gang på hjemme­bane, og en gang på borte­bane. For meg er selv­føl­ge­lig det noe jeg har vel­dig lyst til. Jeg har en vin­ner­skal­le ut av en an­nen ver­den, sier An­ders­son.

Han tror ikke det vil være et lag uten selv­til­lit som gjes­ter Spare­ban­ken Sør Are­na.

– Jeg reg­ner med at min selv­til­lit har smit­tet over på grup­pen.

Etter sei­e­ren i cup­kam­pen, men­te han at Fløy løp Start-spil­ler­ne i senk. Nå igjen vil han be­nyt­te løps­kraft som vå­pen i møte med store­bror.

– Det er løps­kraft som er tin­gen, og som er det jeg byg­ger på som tre­ner. Du må få spil­ler­ne til å tro på bud­ska­pet, og til å springe li­vet av seg. Det tror jeg vir­ke­lig vi har fått inn den­ne uka, sier An­ders­son, som fore­lø­pig har le­det Aren­dal i én kamp.

– VI KAN OVER­RAS­KE START

Den end­te med et 1–3-tap hjem­me for se­rie­le­der Bodø/glimt.

– Kan dere over­ras­ke Start?

– Det er all­tid rom for over­ras­kel­ser. Klar vi kan det. Men det vik­tigs­te er at spil­ler­ne tror like mye på det­te som meg.

Han er godt for­nøyd med hvor­dan spil­ler­ne har re­spon­dert etter at han over­tok Aren­dal.

– Den vik­tigs­te opp­ga­ven til en tre­ner er å gjø­re ting en­kelt og sel­ge inn en ty­de­lig idé om hvor­dan man øns­ker å spil­le. Vi har et vel­dig bra spil­ler­ma­te­ri­ell, og jeg er vel­dig for­nøyd med bå­de tre­nin­ge­ne og for­stå­el­sen de­res av hvor­dan vi skal spil­le, sier arv­ta­ke­ren til Knut Tørum.

Start står med én sei­er på de sis­te seks kam­pe­ne – in­klu­dert cup­ta­pet for Fløy, men in­ter­es­sen rundt la­get har plut­se­lig snudd etter den­ne ukas ny­het om at fem in­ves­to­rer skal spyt­te inn 40 mil­lio­ner over de nes­te ti åre­ne.

– Det er en utro­lig kul ny­het som bør gjø­re noe med inn­stil­lin­gen til Start-spil­ler­ne. Her må fle­re av dem inn­se at der­som de ikke le­ve­rer, så er det ikke sik­kert de er med på rei­sen vi­de­re, sier An­ders­son.

– KLA­RE FOR FIGHTEN

Start-tre­ner Stei­nar Pedersen hå­per at de sis­te da­gers ny­he­ter skal gi ener­gi til bå­de klub­ben og om­gi­vel­se­ne.

– Må­let er at vi skal dra det med oss inn til en fan­tas­tisk pre­sta­sjon på tirs­dag, sier Pedersen.

– Hva gjør det med inn­gan­gen til kam­pen at dere ble slått av Mat­tias An­ders­son sist?

– Vårt fo­kus er å kom­me til­ba­ke på ni­vå­et vi øns­ker å være på, og da er det utro­lig vik­tig at vi er kla­re for alle de fak­to­re­ne som et slikt lo­kal­opp­gjør har. Mot Jerv sy­nes jeg vi hånd­ter­te det bruk­bart len­ge, og nå skal vi sør­ge for å hånd­te­re det i 90 mi­nut­ter.

– An­ders­son øns­ker å løpe dere i senk igjen?

– De som så Fløy-kam­pen vet at det bare er tull. Det var de som ble lø­pen­de etter bal­len i en hel om­gang. Men vi er kla­re for den fighten som skal tas, og at ener­gi­en skal ut på tirs­dag.

– Kan Mat­tias An­ders­son over­ras­ke dere igjen?

– Vi kjen­ner Mat­tias, vi også, og er for­be­redt på hvor­dan de spil­ler. Jeg tror ikke det blir så man­ge over­ras­kel­ser noen av vei­ene, sier Pedersen.

Jeg reg­ner med at min selv­til­lit har smit­tet over på grup­pen.

MAT­TIAS AN­DERS­SON, tre­ner, Aren­dal

FOTO: AREN­DAL FOT­BALL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.