Røs­te vil ikke tvin­ge ski­lø­pe­re til OL

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Ter­ror­frykt og spen­ning mel­lom Nord- og Sør-ko­rea leg­ger mør­ke sky­er over vin­ter-ol. – Vi er i en si­tua­sjon i ver­den som er kre­ven­de, sier ski­topp Erik Røs­te.

Ski­pre­si­den­ten er imid­ler­tid ty­de­lig på at han kla­rer å gle­de seg til vin­ter­le­ke­ne i Py­e­ong­chang i Sør-ko­rea.

– Sik­ker­he­ten blir iva­re­tatt av dem som skal iva­re­ta det. Olym­pia­top­pen, som har an­sva­ret for gjen­nom­fø­rin­gen, har tett kon­takt med PST. Og jeg har til­lit til den vur­de­rin­gen de gjør, sier Røs­te.

Fle­re ter­ror­an­grep har fått stor opp­merk­som­het de sis­te åre­ne.

– Du gjør deg dine re­flek­sjo­ner, sier en be­tenkt Røs­te.

– I for­kant av Lah­ti-vm i vin­ter, vur­der­te vi det som nød­ven­dig å ha et eks­tra fo­kus på sik­ker­he­ten. Vi fikk blant an­net råd fra sik­ker­hets­an­svar­lig i Nor­ges Fot­ball­for­bund om hvor­dan vi skul­le være best mu­lig for­be­redt. I til­legg har Ski­for­bun­det en egen be­red­skaps­plan der­som noe skjer, sier Røs­te.

– In­gen skal på­tvin­ges noe som helst

– Hva sier du der­som en ut­øver ikke vå­ger å rei­se til Sør-ko­rea?

– Jeg kla­rer selv å gle­de meg til vin­ter-ol. De som har et an­svar for sik­ker­he­ten, har jeg full til­lit til. Me­ner de det er trygt å rei­se, har jeg ikke noe pro­blem med det. Men det må være den en­kel­tes vur­de­ring, de­fi­ni­tivt. In­gen ut­øve­re skal på­tvin­ges noe som helst, sier Røs­te.

– Det må være helt opp til den en­kel­te ut­øver. Vi er ikke en or­ga­ni­sa­sjon som vil på­leg­ge noen å være med på noe de ikke øns­ker å være med på, sier ski­pre­si­den­ten.

Han min­ner om at si­tua­sjo­nen ikke er helt ulik den i for­kant av for­ri­ge vin­ter-ol.

– Det var også dis­ku­sjo­ner om sik­ker­he­ten før OL i Sot­sji, hvor det jo var gans­ke uro­lig på den and­re si­den av fjel­let. Den gang som nå, så ble det gjort en grun­dig og god vur­de­ring av sik­ker­he­ten. Det er vik­tig at del­ta­ker­ne fø­ler at sik­ker­he­ten er iva­re­tatt på en god måte, sier Røs­te.

For noen da­ger si­den kom mel­din­gen om at Sør-ko­rea vur­de­rer å la Nord-ko­rea ar­ran­ge­re ut­valg­te ski­øvel­ser. Blant an­net skal al­pint være ak­tu­elt i det nord­kore­ans­ke skian­leg­get i Ma­sikryong.

– Jeg er egent­lig ikke redd at det­te skal do­mi­ne­re opp­tak­ten til vin­ter-ol. Det er na­tur­lig at det blir et tema i for­kant av et så stort ar­ran­ge­ment. Sam­ti­dig tror jeg også det sports­li­ge kom­mer til å være det vik­tigs­te, sier ski­pre­si­dent Erik Røs­te.

FOTO: NTB SCANPIX

Ski­pre­si­dent Erik Røs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.