Bli en mes­ter i bas­sen­get med enk­le grep

Blir du ut­slitt av å svøm­me 25 me­ter? Det er en­kelt å gjø­re noe med.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HALVOR EKELAND

Fra veg­gen i det lil­le bas­sen­get spar­ker Art­hur Mer­lin (25) fra og tar noen crawl­tak. Han har gått på svømme­kurs i to små uker, men al­le­re­de har han hatt stor frem­gang.

– Jeg er mye, mye bed­re. Før var det bare så vidt jeg over­lev­de, men det har vært vel­dig lære­rikt. Når jeg har vært ale­ne i bas­sen­get tid­li­ge­re, har jeg hatt mer enn nok med å kom­me meg fra den ene si­den av bas­sen­get til den and­re, ler Mer­lin.

Rett puste­tek­nikk

For ti­den går han på in­ten­siv­kurs i regi av Svømme­aka­de­mi­et. Her læ­rer del­ta­ger­ne bå­de crawlsvøm­ming og bryst­svøm­ming, men til van­lig er det crawlsvøm­min­gen som blir lært bort.

– Det er den svømme­ar­ten som er mest øko­no­misk over tid. Crawlsvøm­ming er i til­legg bed- re for krop­pen for­di du har rygg­ra­den på lin­je. Hvis du svøm­mer bryst er det lett å få spen­nin­ger og vondt i nak­ken, for­kla­rer Ken­neth Ol­sen, dag­lig leder i Svømme­aka­de­mi­et.

Det står i kon­trast til at man tid­li­ge­re lær­te bort bryst­svøm­ming først. Men bryst­svøm­ming reg­nes fak­tisk som den tek­nisk mest kre­ven­de svømme­ar­ten. Hvis du vil svøm­me raskt, ef­fek­tivt og bru­ke kort tid på å lære deg svøm­ming bør du alt­så svøm­me crawl.

Som så man­ge and­re, er det sær­lig én ting Art­hur må lære seg: Puste­tek­nikk.

– Pus­ten har stop­pet meg tid­li­ge­re. Det gikk fint med mus­ku­la­tu­ren, men etter 25 me­ter var jeg vel­dig and­pus­ten, for­kla­rer han.

– Den van­ligs­te fei­len folk gjør er at de hol­der ho­det for høyt. Når man pus­ter, gjør man kan­skje uhen­sikts­mes­si­ge be­ve­gel-

ser med ho­det, at du ser frem­over før du pus­ter. Man øns­ker at krop­pen skal være så strak som mu­lig, nak­ken skal være en for­len­gel­se av rygg­ra­den, for­kla­rer Ol­sen i svømme­aka­de­mi­et.

Husk å ro­te­re

Ol­sen har tid­li­ge­re vært svømme­tre­ner for olym­pis­ke svøm­me­re, men job­ber nå med opp­læ­ring for barn og voks­ne. For å få rett puste­tek­nikk gjel­der det å ha så strak kropp som mu­lig, sam­ti­dig som man ro­te­rer fra side til side. Når man skal pus­te, føl­ger ho­det med res­ten av krop­pen på ro­ta­sjo­nen.

I til­legg er ro­ta­sjon vik­tig for å svøm­me mest mu­lig ef­fek­tivt.

– Du ro­te­rer for­di du skal få ar­men un­der deg. Lig­ger man flatt, så går ar­men på si­den. Da drar den ene ar­men krop­pen en vei, mens den and­re drar krop­pen den and­re vei­en. Da blir det sikk­sakk-svøm­ming. Det er enk­le­re å få ar­men frem over van­net også når du skal ha ar­men frem igjen også, for­kla­rer han.

Når ar­men er un­der krop­pen, er det vik­tig at du har det som på svømme­språ­ket kal­les «høy al­bue». Høy al­bue be­tyr at du får grep i van­net med hele un­der­ar­men, ikke bare med hånd­fla­ten.

Sam­ti­dig er det vik­tig at krop­pen skal være struk­ket godt ut. Brys­tet, hvor lun­ge­ne lig­ger, er det som bør ska­pe opp­drif­ten i van­net. Må­let er at du skal få brys­tet ned i van­net, slik at du fly­ter. Da kan du bru­ke ar­mer og ben til å ska­pe frem­drift, ikke bru­ke dem til å hol­de deg fly­ten­de. Sam­ti­dig må du ha krop­pen på lin­je hele ti­den. Da må du stram­me mage og rygg. Ol­sen for­kla­rer det slik:

– Man kan ten­ke seg at man har en stang som går gjen­nom ho­det og ned i krop­pen. Den stan­gen skal ikke bøyes, for­kla­rer Ol­sen.

– svøm­min­gen er vans­ke­lig

Svøm­ming hand­ler mye om tek­nikk. Sær­lig det å hol­de kropps­po­si­sjo­nen sam­ti­dig som man kla­rer å lig­ge av­slap­pet i van- net er vans­ke­lig for man­ge. Om du øns­ker å bli bed­re til å svøm­me, er na­tur­lig­vis for­sik­tig pro­gre­sjon og etter hvert mye mengde­tre­ning vik­tig. Om du i til­legg skal tre­ne uten­for van­net an­be­fa­ler Ol­sen føl­gen­de:

– Man må ha en viss ba­sis­styr­ke. I til­legg er de fles­te men­nes­ker vant med å være på land, da hvi­ler ar­mer og skuld­re. Det er man­ge som har litt dår­lig ut­hol­den­het i ar­me­ne.

For Art­hur er Norse­man må­let. Da må svømme­tek­nik­ken for­bed­res før han tren­ger mye re­pe­ti­sjon.

– Jeg har løpt og syk­let dis­tan­se­ne til Norse­man, men svøm­min­gen er det som er vans­ke­lig. Jeg læ­rer tek­nik­ken her, så må jeg nok tre­ne mye se­ne­re også. Det er vel­dig nyt­tig å få noen til å se på tek­nik­ken, sier han.

FOTO: HALVOR EKELAND

– Jeg vet at jeg kan svøm­me rundt 100 me­ter uten å dø. Jeg vil­le lære tek­nikk for å kla­re mer, sier Art­hur Mer­lin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.