Ef­fek­tiv tre­ning selv på lav in­ten­si­tet

Faedrelandsvennen - - SPORT - MONICA CHRISTOPHERSEN

Svøm­ming blir ofte de­fi­nert som en av de bes­te tre­nings­for­me­ne. Det er fle­re grun­ner til det.

– Svøm­ming er en vel­dig bra tre­nings­form. Hvis du svøm­mer rik­tig får du bra styr­ke i krop­pen. Har du pla­ger i ryg­gen el­ler and­re ste­der kan det være vel­dig guns­tig å tre­ne i vann. Det er be­las­ten­de å være i vann kon­di­sjons­mes­sig, du får vel­dig godt ut­byt­te av tre­nin­gen. Du får bå­de kon­di­sjon og styr­ke, for­kla­rer Ken­neth Ol­sen, dag­lig leder i Svømme­aka­de­mi­et.

Man­ge fø­ler nok at de blir eks­tremt slit­ne av å svøm­me. Noe av grun­nen til det er at man gjør be­ve­gel­ser man nor­malt ikke gjør, som fø­rer til at du bru­ker musk­ler du nor­malt ikke bru­ker.

En av de størs­te for­de­le­ne med svøm­ming er at man bru­ker hele krop­pen. Men om du vil ned i vekt, er ikke svøm­ming nød­ven­dig­vis den al­ler bes­te tre­nings­for­men.

– De størs­te mus­kel­grup­pe­ne fin­ner du i bei­na. Selv om svøm­ming tre­ner mus­kel­grup­per fra hele krop­pen så er de fær­res­te svømme­ar­te­ne bein­dre­vet. Det mes­te av frem­drif­ten kom­mer fra ar­me­ne, for­kla­rer tid­li­ge­re svøm­mer Bjørn Ha­rald Ol­stad.

Nå er han første­ama­nu­en­sis ved Nor­ges idretts­høg­sko­le og har fors­ket mye på svøm­ming. Han me­ner en av de størs­te for­de­le­ne med svøm­ming er at man lig­ger ho­ri­son­talt i van­net.

– Man kan tre­ne hjer­tet i stør­re grad på la­ve­re in­ten­si­tet enn i and­re idret­ter på grunn av den ho­ri­son­ta­le stil­lin­gen. Den gjør at blo­det strøm­mer ras­ke­re til­ba­ke til hjer­tet og man får stør­re slag­vo­lum. Man fyl­ler hjer­tet med høyt slag­vo­lum på la­ve­re in­ten­si­tet. Svøm­ming kan så­le­des gjen­nom­fø­res av «alle», uav­hen­gig av al­der, vekt og funk­sjons­ned­set­tel­ser. Det er en livs­lang ak­ti­vi­tets­form, for­kla­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.