Tre­nings­pro­gram

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Svømme­pro­gram for litt øve­de mo­sjo­nis­ter

Ba­sert på 25 me­ter langt bas­seng. Kor­te del­dis­tan­ser er for man­ge mer mo­ti­ve­ren­de og enk­le­re å gjen­nom­føre en lan­ge se­ri­er.

ek­sem­pel­pro­gram 1: opp­var­ming:

● 8 leng­der ro­lig svøm­ming, bytt gjer­ne mel­lom 2 svømme­ar­ter – an­nen­hver leng­de.

● 8x2 leng­der crawl el­ler valg­fri svømme­art. Mid­dels hard in­ten­si­tet. 30-40 sek pau­se etter hver 2. leng­de.

● 4 leng­der va­riert og ro­lig.

● 8x1 leng­de crawl el­ler valg­fri svømme­art. Hardt. 3540 sek pau­se etter hver leng­de.

● 4x2 leng­der ro­lig av­slut­ning. Byt­te mel­lom 2 svømme­ar­ter, 1 leng­de av hver.

● To­talt 1100 me­ter.

Hoved­del 1:

ro­lig: Hoved­del 2:

av­slut­ning: ek­sem­pel­pro­gram 2: opp­var­ming:

● 4 leng­der ro­lig svøm­ming, bytt gjer­ne mel­lom 2 svømme­ar­ter – an­nen­hver leng­de

● 4x1 leng­de crawl. Fo­kus på ro­ta­sjon (rett kropp, hele krop­pen rul­ler. Nak­ken for­len­gel­se av ryg­gen – også når man pus­ter. Pau­se 30 sek. 4x1 leng­de cr. Fo­kus på godt grep, kom­me langt på ta­ke­ne. Tell gjer­ne hvor man­ge tak du bru­ker på en leng­de.

● 4x3 leng­der. Litt øken­de fart per leng­de (1. leng­de ro­lig, så en mid­dels, og til slutt 1 litt hardt). 60 s. pau­se mel­lom hver. Du kan vel­ge 1 svømme­art, el­ler skif­te f.eks ro­lig rygg, mid­dels bryst og hardt crawl.

● 4 leng­der va­riert og ro­lig.

● 8x2 leng­der crawl: 1 leng­de ro­lig, god tek­nikk – 1 leng­de hardt. Pau­se 40-60 sek etter hver 2.leng­de.

● 4x2 leng­der ro­lig. 2 uli­ke svømme­ar­ter, en leng­de av hver.

tek­nikk del: Hoved­del 1: ro­lig: Hoved­del 2:

av­slut­ning:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.