Flyt­ter ut hver som­mer

Nrk-se­ri­en «Skam» har åp­net dø­rer inn til ung­doms­ge­ne­ra­sjo­nen på en måte vi ikke har sett tid­li­ge­re.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Ingvild Sol­dal og Michael Hen­rik­sen på Lund fjer­ner skil­le­ne mel­lom in­ne og ute om som­me­ren.

Den­ne hel­gen send­te NRK sis­te epi­so­de av tv-se­ri­en «Skam». Se­ri­en har vun­net pri­ser og opp­merk­som­het uten side­styk­ke og blir hyl­let, ikke bare i Nor­ge, men over sto­re de­ler av ver­den. Lør­dag kveld, etter at sis­te epi­so­de var sendt, var stikk­or­det ”than­kyous­kam” det mest bruk­te i hele ver­den på Twit­ter. Se­ri­en har fått dans­ke og svens­ke ung­dom­mer til å be­gyn­ne å snak­ke norsk, og den er til og med over­satt til man­da­rin.

Det har vært skre­vet mye om hva som er år­sa­ken til suk­ses­sen, og man­ge trek­ker fram hvor­dan se­rie­ska­pe­ren Ju­lie An­dem har klart å få fram ung­dom­me­nes verdi­valg, di­lem­ma­er og hold­nin­ger på en måte in­gen har klart før.

Utryk­ket ”å ta ung­dom­me­ne på al­vor” er en kli­sjé som mis­bru­kes i stor grad. Som re­gel går det galt når voks­ne for­sø­ker å for­mid­le de un­ges liv. El­ler det blir fryk­te­lig kleint, for å bru­ke ung­dom­mens eget språk.

Men ikke den­ne gan­gen. Den­ne gan­gen traff NRK blink – i fire se­son­ger på rad. Man­ge har gra­tu­lert stats­ka­na­len, men vik­ti­ge­re er det at man­ge vil lære av «Skam»-fe­no­me­net.

Å for­mid­le dra­ma for ung­dom på den må­ten «Skam» har gjort bør leg­ge grunn­la­get for nye tvse­ri­er, fil­mer, bø­ker og avis­ar­tik­ler. Da­gens unge le­ver un­der et enormt trykk der ho­ved­må­let er å være vel­lyk­ket. Kom­bi­na­sjo­nen av for­vent­nin­ger, kropps­press, sex-press og ka­rak­ter­press for­mid­let gjen­nom et kon­stant bom­bar­de­ment i so­sia­le medi­er, fø­rer til et stort be­hov for å luf­te ut tan­ker, usik­ker­het, ra­se­ri og frust­ra­sjo­ner.

Og det er her «Skam» har fun­gert som en etter­leng­tet ven­til for de unge og de­res for­eld­re. «Skam» har på en mo­dig og di­rek­te måte gått inn i al­vor­li­ge tema som de unge har et enormt be­hov for å snak­ke om. I fjor som­mer økte be­sø­ket på over­g­reps­mot­ta­ket i Oslo med rundt 30 pro­sent. Øk­nin­gen ble for­klart med at «Skam» had­de fo­ku­sert på unge kvin­ners ret­tig­he­ter i for­bin­del­se med sek­su­el­le over­grep.

Legg til at «Skam» har gitt en rea­lis­tisk og ær­lig be­skri­vel­se av unge ho­mo­fi­le, og hatt en sterk, mus­limsk jen­te i en av ho­ved­rol­le­ne, så fin­ner vi sva­re­ne på hvor­for det er grunn­lag for å om­ta­le det­te som en av NRKS størs­te suk­ses­ser gjen­nom ti­den­de.

I vrim­me­len av over­fla­dis­ke, til dels me­nings­løse, tv-se­ri­er á la Pa­ra­di­se Ho­tel, er det rett og slett opp­løf­ten­de at et dra­ma som «Skam», som gjen­nom­gå­en­de har hand­let om al­vor­li­ge tema, har fått så stort gjen­nom­slag. Sub­stans har vun­net over sva­da.

Hoved­rolle­inne­ha­ver­ne i «Skam» for­mid­ler liv­e­ne til fem unge kvin­ner og har skapt et unikt tv-dra­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.