Ak­sjo­ne­rer mot containerhavn

Faedrelandsvennen - - MENING -

OPP­ROP!

●● Det på­går en un­der­skrifts­ak­sjon mot containerhavn i Kongs­gård- Vi­ge, og vi ber om din un­der­skrift slik at po­li­ti­ker­ne ten­ker seg om en gang til og gjør noen vur­de­rin­ger før de øde­leg­ger Top­dals­fjor­den for all fram­tid.

Det er man­ge ar­gu­men­ter mot å flyt­te con­tai­ner­hav­na til Kongs­gård-vi­ge. Vi nev­ner bare noen:

●● Jern­bane blir umu­lig, det er inn­ly­sen­de. Gods skal frak­tes fra båt til bane.

●● For­uren­sing av fjor­den med stort ma­ri­timt liv og fle­re stren­der (Hamre­san­den).

●● Ned­spren­ging av Ring­knu­ten og Rin­gåsen, fjer­ne fjell (!) uten at er­stat­nings­om­rå­de fins.

●● Støy­pla­ger for fle­re ti­talls tu­sen kris­tian­san­de­re i et vel­etab­lert bo­lig­om­rå­det.

●● By­ut­vik­ling 3,5 km fra sen­trum om­fat­ter også Lund og Kongs­gård-vi­ge og må ver­nes. - Spren­ging av en sår­bar ters­kel­fjord.

Ar­gu­men­te­ne for å brøy­te seg plass for en ge­di­gen containerhavn med olje­rig­ger og bulk, er med grunn­lag i de 12.000 ar­beids­plas­se­ne som det­te hev­des å ge­ne­re­re, samt det fak­tum at in­gen rap­por­ter til­si­er ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Det i seg selv er jo grunn til å stus­se. Det job­ber 27 per­soner i hav­na i dag, og med den kon­kur­ran­sen som er fra Lar­vik havn der de har jern­bane, vir­ker det uto­pisk at arbeidere skal øke dras­tisk.

Po­en­get med vår un­der­skrifts­ak­sjon er at det IKKE skal etab­le­res en con­tai­ner­ter­mi­nal på Kongs­gård-vi­ge som vil være ir­re­ver­si­bel for all fram­tid. Vi øns­ker å frem­me in­no­va­ti­ve tan­ker og løs­nings­for­slag, Vi er parti­po­li­tisk nøy­tra­le og sø­ker støt­te for våre syns­punk­ter i alle par­ti­er.

Vi ber om din un­der­skrift for å stan­se dis­se pla­ne­ne! ELI­SA­BETH BRYN, sek­re­tær for «Nei til Containerhavn Kongs­gård-vi­ge»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.