Nabo­pro­test mot gate­fest

Na­bo­er til Tro­pez­natt rea­ge­rer kraf­tig foran tre da­gers fest i Kon­gens gate. Kom­mune­over­le­gen til­la­ter ar­ran­ge­men­tet for­di det «ikke tru­er liv og helse».

Faedrelandsvennen - - FRONT PAGE - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

Na­bo­er til Tro­pez­natt rea­ge­rer kraf­tig foran tre da­gers fest i Kon­gens gate un­der Palme­sus.

– Den­ne gate­fes­ten vil jeg fak­tisk kal­le en vold­tekt, sier Finn Erik Klau­sen. Han og na­bo­en Roy Hansen bor i Kon­gens­gate, som fra tors­dag til søn­dag blir are­na for gate­fes­ten Tro­pez­natt i Kon­gens. De to og res­ten av nabo­la­get fikk greie på pla­ne­ne da et nabo­var­sel lan­det i post­kas­se­ne de­res for­ri­ge tirs­dag. Nå rea­ge­rer de både mot det sene var­se­let og den plan­lag­te gate­fes­ten Tro­pez­natt.

Både tors­dag, fre­dag og lør­dag natt ven­tes 2000 men­nes­ker til gate­stub­ben mel­lom Mar­kens og Vest­re Strand­gate.

LIV OG RØRE

I bre­vet he­ter det:

«Ar­ran­ge­men­tet skal være med å av­las­te den sto­re på­gan­gen på ute­li­vet i hel­gen der Palme­sus blir ar­ran­gert. Det­te for å sik­re at sto­re mengder men­nes­ker ikke fa­rer rundt i ga­te­ne, men sam­les på ett om­rå­de un­der vakt/kon­trol­ler­te for­hold.»

– Må du ikke reg­ne med litt liv og røre når du bor i by­kjer­nen?

– Med «liv og røre» ten­ker jeg på støy og snakk fra gata. Men her er det 2000 men­nes­ker som skal stå og hyle ti me­ter uten­for lei­lig­he­ten min. Det­te er vel­dig re­spekt­løst over­for oss na­bo­er. Vi blir bare «ori­en­tert», og med svært kort svar­frist, sier Klau­sen som har skre­vet et kraf­tig svar­brev til ar­ran­gø­ren.

«FOR­FER­DE­LIG OPP­LE­VEL­SE»

Egil Re­mi Jen­sen er en an­nen mis­nøyd nabo:

– I fjor ble det satt opp en sce­ne ute i gata her hvor de spil­te rocke­mu­sikk til halv fire. Det var en for­fer­de­lig opp­le­vel­se. Det­te er en for­nær­mel­se mot oss som bor i om­rå­det. De har også ringt meg opp og til­budt meg og min kone en over­nat­ting på ho­tell i Stavanger som «plas­ter på såret». Men det­te skal alt­så fore­gå i fire da­ger, sier en ty­de­lig ir­ri­tert Jen­sen.

IKKE FARE FOR LIV

Kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr be­kref­ter at han har fått fle­re kla­ger fra nabo­la­get for­di han har an­be­falt at ar­ran­ge­men­tet får fin­ne sted:

– Det­te har jeg uan­sett ikke myn­dig­het til å stop­pe etter­som det ikke er fare for liv og helse. Det kan det nem­lig ikke sies å være når det er snakk om et tre­da­gers ar­ran­ge­ment. Men jeg har gitt noen råd. Ett av dem er at det ikke gis skjen­ke­til­la­tel­se for len­ger enn til klok­ka 01.30. Et an­net er at det spil­les mu­sikk med støy­be­grens­ning ut fra mikse­pul­ten, og at ly­den for­de­les ut­over fle­re små høyt­ta­le­re.

STØY­BE­GRENS­NING

– Hvor­dan er den­ne støy­be­grens­nin­gen satt? Er det ikke snakk om et be­stemt an­tall de­si­bel?

– Det er en van­lig støy­be­grens­ning som er satt ved mikse­pul­ten, slik det er be­skre­vet i Vei­le­der for mu­sikk­an­legg og helse fra Helse­di­rek­to­ra­tet, sier kom­mune­over­le­gen. Han ka­rak­te­ri­se­rer fes­ten som et po­si­tivt til­tak.

– Jeg tror net­to­ef­fek­ten er at det blir ro­li­ge­re i byen. Her får vi sam­let man­ge fes­ti­val pub­li­kum­me­re på ett sted med godt til­syn og vakt­hold, og det vil føre til mind­re be­last­ning både på po­li­ti og helse­ve­sen.

SFO

– Det lå­ter som et slags natt­lig SFO for ustyr­li­ge fes­ti­val gjen­ge­re?

– Det kan vi godt kal­le det. Og så kan vi spør­re oss om det rik­ti­ge er å plas­se­re det ak­ku­rat her el­ler noe an­net sted, men det skal ikke jeg sva­re på.

– Har det­te gått litt fort? – Ab­so­lutt. Og det­te har jeg be­brei­det ar­ran­gø­ren. Jeg had­de vel­dig gjer­ne sett at det­te kom til po­li­tisk be­hand­ling. Det­te er nem­lig enda et til­fel­le hvor man sper­rer av sto­re om­rå­der til al­ko­hol­ser­ve­ring i en pe­rio­de hvor jeg me­ner det er øns­ke­lig å be­gren­se det­te. Det kun­ne jeg øns­ke at po­li­ti­ker­ne tok stil­ling til, sier Haarr.

«PREVENTIVT TIL­TAK»

– Jeg for­står at na­bo­ene rea­ge­rer, men vi skal gjø­re alt vi kan for at det­te blir et po­si­tivt til­tak. Vi har fa­si­li­tert par­ke­ring for na­bo­ene i den pe­rio­den gata er sper­ret, og vi har støy­be­grens­ning på lyd­an­leg­get. Skjen­kin­gen vil gå fram til klok­ka 01.30 og vi vil tøm­me om­rå­det fra klok­ka 02.00, sier pro­sjekt­le­der for Tro­pez­natt Claus Oli­ver Pedersen.

Han for­kla­rer at gate­fes­ten er tenkt som et preventivt til­tak, og at det er plas­sert i den­ne gata for­di den lig­ger na­tur­lig til i løy­pa mel­lom Palme­sus­om­rå­det og det øvri­ge ute­li­vet i byen. Det er dess­uten lite tra­fikk i gata.

– Vi har til­budt ho­tell­rom til noen og tenkt at or­det da vil­le spre seg om at mu­lig­he­ten fin­nes. Men det er sam­ti­dig ikke slik at na­bo­ene har noen form for krav på det­te, sier han.

– Kom det­te litt sent i gang? – Ja, det gjor­de det. Men nes­te år skal vi være tid­li­ge­re ute.

FOTO: KOLLSTAD, REI­DAR

Na­bo­ene Roy Hansen (t.v.) og Finn Erik Klau­sen ser ikke fram til at den­ne gata fyl­les med 2000 men­nes­ker til hel­ga.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

Egil Re­mi Jen­sen had­de en for­fer­de­lig opp­le­vel­se da det også i fjor ble spilt høy mu­sikk fra en fest i Kon­gens­gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.