Ikke bekymret for job­be­ne

Næ­rings­li­vet i Ag­der hen­ger ikke med på opp­tu­ren som res­ten av lan­det opp­le­ver, vi­ser en fersk ana­ly­se fra NHO.

Faedrelandsvennen - - FRONT PAGE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Jeg er ikke ak­ku­rat dypt bekymret, sier NHO Ag­ders re­gion­di­rek­tør, Si­ri Mat­hie­sen. NHOS øko­nomi­baro­men­ter vi­ser at nær­lings­li­vet i sør hen­ger litt etter.

– Jeg skul­le gjer­ne øns­ke vi had­de langt bed­re tall, men jeg er ikke ak­ku­rat dypt bekymret, sier NHO Ag­ders re­gion­di­rek­tør, Si­ri Mat­hie­sen, til Fædre­lands­ven­nen.

For mens ut­vik­lin­gen på lands­ba­sis pe­ker opp­over for næ­rings­li­vet, har den gått mot­satt vei for Sør­lan­det, mel­der ho­ved­or­ga­ni­sa­sjo­nen i sin fers­ke re­gions­ana­ly­se for Ag­der-fyl­ke­ne.

NED­GANG FRA I FJOR

Av de 109 be­drif­te­ne fra Ag­der som be­svar­te med­lems­un­der­sø­kel­sen for 2. kvar­tal 2017 var det like man­ge be­drif­ter som men­te mar­keds­si­tua­sjo­nen var dår­lig, som det var be­drif­ter som men­te den var god.

Det er en ned­gang fra sam­me pe­rio­de i fjor, da fle­re be­drif­ter så po­si­tivt på mar­keds­si­tua­sjo­nen.

– Si­tua­sjo­nen kan nok sam­men­lig­nes noe med pe­rio­den etter fi­nans­kri­sen i 2009. Det går i rik­tig ret­ning, men sei­ne­re her enn i res­ten av lan­det, sier Mat­hie­sen.

OLJESERVICE DRAR NED

Og det er olje­ser­vice­næ­rin­gen som må ta skyl­den.

– Det­te er først og fremst et resultat av at No­de-be­drif­te­ne sli­ter. Vi vet at man­ge av de sen­tra­le lo­ko­mo­ti­ve­ne er hardt ram­met, og det slår inn i tal­le­ne, sier re­gion­di­rek­tø­ren og fort­set­ter:

– Sam­ti­dig er det også slik at ut­vik­lin­gen føl­ger kur­ve­ne som an­er­kjen­te olje- og gass ana­ly­ti­ke­re tid­li­ge­re har spådd. I Ro­ga­land ser vi det er ting på gang i olje­bran­sjen, noe som etter hvert også vil tref­fe le­ve­ran­dør­in­du­stri­en som er det sis­te led­det i bran­sjen som slår inn.

ULI­KE KON­KLU­SJO­NER

For tar vi en titt på øvri­ge kon­junk­tur­baro­met­re som har blitt pub­li­sert i vår, teg­ner de et noe ly­se­re bil­de for be­drif­te­ne i lands­de­len.

Så seint som i mai i år meld­te Sr-bank om et mar­kant stem­nings­skif­te til det po­si­ti­ve for sør­landsk næ­rings­liv.

Og i ja­nu­ar rap­por­ter­te DNB at op­ti­mis­men had­de økt be­ty­de­lig det sis­te året hos små og mel­lom­sto­re sør­lands­ke be­drif­ter.

Mat­hie­sen me­ner for­skjel­le­ne i kon­klu­sjo­ne­ne har å gjø­re med hvem man spør og hvem som er re­spon­den­ter.

– Sam­ti­dig er det er re­la­tivt få re­spon­den­ter i un­der­sø­kel­sen vår (109, journ.anm.), så man bør være for­sik­tig med å dra for bas­tan­te kon­klu­sjo­ner, sier hun.

– OF­FEN­SIV NÆRINGSPOLITIKK

Nedturen i oljeservice har også med­ført noe ned­gang i eks­por­ten. I 2016 falt ver­di­en av vare­eks­por­ten med nær 17 pro­sent, mens fore­lø­pi­ge tall vi­ser noe vekst i de førs­te fire må­ne­de­ne av 2017.

– Det er fær­re ting som ski­pes ut, for å si det sånn, men vare­eks­por­ten ut­gjør fort­satt en stor an­del av verdi­skap­nin­gen i Ag­der, sier re­gion­di­rek­tø­ren, som opp­sum­me­rer med at det fort­satt er kre­ven­de ut­ford­rin­ger for man­ge av NHOS med­lems­be­drif­ter i re­gio­nen.

– Frem­over tren­ger vi der­for en of­fen­siv næringspolitikk som leg­ger til ret­te for in­ves­te­rin­ger og ny­sat­sin­ger.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

«Dril­ling Bay», bed­re kjent som Kor­svik­fjor­den, er hjem til NOV og Mhwirth, to av olje­ser­vi­ce­lo­ko­mo­ti­ve­ne på Sør­lan­det som har møtt mye motvind de sis­te åre­ne.

(AR­KIV) FOTO: RICHARD NODELAND

Si­ri Mat­hie­sen, re­gion­di­rek­tør NHO Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.