Fort­satt sprek Eva Kvel­land

Tre år etter at den­ne trio­en del­tok i Sprek­pro­sjek­tet som ut­ren­te, le­ver løps­gle­den vi­de­re. 19. au­gust del­tar de i Som­mer­lø­pet.

Faedrelandsvennen - - FRONT PAGE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Da jeg ble med på Sprek-pro­sjek­tet, had­de jeg ald­ri trodd at jeg skul­le være i stand til å løpe slik jeg kan i dag. Folk ad­var­te meg mot at det kom ald­ri til å vare. Men jeg er i mye bed­re form nå enn jeg var før pro­sjek­tet, sier Gro Hege Hansen.

Sam­men med Eva Kvel­land og Svein Tjems­land fikk hun i 2014, som del­ta­ker i Sprek-pro­sjek­tet, seks uker på å gå fra å være sofa­sli­ter til å tre­ne seg opp til å løpe halv­ma­ra­ton i Som­mer­lø­pet.

– NYTER HVERT SE­KUND

Ved hjelp av tre­ner Finn Kollstad be­sto trio­en tes­ten, selv om det ble en stor på­kjen­ning. Men ikke slik at det fra­tok dem lys­ten til å løpe. Både Hansen og Tjems­land har del­tatt i Som­mer­lø­pet hvert år etter­på mens Kvel­land gjør come­back i år – etter å ha slitt med litt knep­ro­ble­mer.

– Før Sprek-pro­sjek­tet sy­nes jeg lø­ping var for­fer­de­lig ens­for­mig og kje­de­lig. Men etter å ha kom­met over bøy­gen, og i litt bed- re form, sy­nes jeg det er en fan­tas­tisk måte å tre­ne på. Jeg nyter hvert se­kund ale­ne ute i na­tu­ren, sier Kvel­land.

Svein Tjems­land søk­te så­gar på Sprek-pro­sjek­tet for å mot­be­vi­se at det i lø­pet av seks uker var mu­lig å tre­ne seg opp til å løpe halv­ma­ra­ton.

– Det som har trig­get meg er på­stan­den om at det er fullt mu­lig å tre­ne seg opp til å løpe halv­ma­ra­ton på seks uker. Det vir­ker som et kom­plett mys­te­ri­um. Nå skal Kollstad få mu­lig­het til å be­vi­se det. Men den­ne opp­ga­ven kla­rer han ikke, sa Tjems­land før Sprek-pro­sjek­tet star­tet.

– AVKOBLING

Etter­på har han vir­ke­lig måt­te bite i seg den ut­ta­lel­sen.

– I dag har jeg in­gen pro­ble­mer med mo­ti­va­sjo­nen. Jeg har fle­re gan­ger tatt meg i å ten­ke at «nå had­de det pas­set med en løpe­tur, gjer­ne en lang en». Lø­ping har blitt en form for avkobling som jeg ikke trod­de var mu­lig, sier Tjems­land.

– Så dere er ek­semp­ler på at lø­ping kan være gøy, selv om dere sy­nes det var py­ton i ut­gangs­punk­tet?

– Ja. Rik­tig­nok ha­tet vi gjen­nom sam­ful­le 21 kilo­me­ter i Som­mer­lø­pet, men vi lær­te at ved å kom­me gjen­nom lø­pet så opp­lev­de vi en fan­tas­tisk mest­rings­fø­lel­se etter­på, sier Kvel­land.

– IKKE GI OPP

– Hvil­ke tips vil dere gi til folk som i dag er der dere var for tre år si­den?

– Å tre­ne er ikke så far­lig, og selv om du pres­ser lun­ge­ne så de hol­der på å hop­pe ut, så gjør det bare godt. Jeg syn­tes i opp­tre­nings­pe­rio­den synd på meg selv, men ikke gi opp selv om du har litt vondt. Det er man­ge vond­ter som ikke er far­li­ge, sier Hansen.

– Det bes­te tip­set er å be­gyn­ne for­sik­tig i opp­tre­nin­gen. Bare ta deg god tid, og blir du sli­ten så bare går du. De tin­ge­ne var uvur­der­li­ge for meg, sier Tjems­land.

– Det var vel­dig nyt­tig læ­ring for meg å opp­le­ve at jeg kun­ne pres­se meg mye har­de­re enn jeg had­de trodd. Da vi klar­te å løpe 21 kilo­me­ter, kan de al­ler fles­te i alle fall kom­me gjen­nom en fem­kilo­me­ter, sier Kvel­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.