Skal hjel­pe unge som sli­ter

Som­me­ren er for de fles­te for­bun­det med po­si­ti­ve opp­le­vel­ser og pro­blem­frie da­ger. Men for man­ge unge er det da pro­ble­me­ne mel­der seg. I som­mer er det per­soner til ste­de for å hjel­pe Kris­tian­sand-ung­dom­men.

Faedrelandsvennen - - FRONT PAGE - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

Både ung­team­et i Kris­tian­sand kom­mu­ne og felt­team­et skal bi­stå unge som sy­nes som­me­ren er eks­tra ut­ford­ren­de.

Hei! Jeg prøv­de hasj for førs­te gang for 2 uker si­den cir­ka, og i etter­tid så har jeg hatt gans­ke uryt­misk hjerte­bank. Hva er grun­nen?» – Gutt 16 GUTT 16, spørs­måls­til­ler på Un­grus.no

– Kan­skje opp­le­ver man det som ut­ford­ren­de når man tror alle and­re har det kjempe­fint i fe­rien, mens man selv ikke har sommerjobb el­ler pen­ger til å rei­se på fe­rie el­ler dra på Palme­sus.

Det sier opp­føl­ger Sidsel Strand som job­ber i ung­doms­tje­nes­ten, Ung­team­et, i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

De er, sam­men med Felt­team­et, til­gjen­ge­li­ge i hele som­mer for å bi­stå ung­dom­mer med de­res pro­ble­mer, og ting som måt­te opp­stå.

PRO­BLE­MER ER MER SYNLIGE

Ung­team har, i til­legg til sin van­li­ge opp­føl­ging av ung­dom, et lav­ter skel­til­bud som er til­gjen­ge­lig i som­mer. Her kan man rin­ge inn.

– Det er all­tid én på jobb som sva­rer når det er kon­tor­tid. Ser vi at noen har ringt på kvelds­tid, rin­ger vi opp så snart vi er til­ba­ke på jobb, sier Sidsel Strand.

Her er mål­grup­pen ung­dom­mer mel­lom 16 og 25 år, og sam­ta­le­ne kan hand­le om alt mu­lig.

– Alt fra mangel på pen­ger til hus­leie el­ler bare det å slå av en prat. Ho­ved­tyng­den av dem som tar kon­takt har ut­ford­rin­ger med rus, psy­kisk helse og so­sia­le pro­ble­mer.

– Men bare de sis­te da­ge­ne har det ringt fle­re for­eld­re som sam­men med sine barn er bekymret over hva ung­dom­men skal dri­ve med til høs­ten. Da mø­ter vi dem, og hjel­per dem så godt vi kan på vei.

Men hun sy­nes det er vik­tig å på­pe­ke én ting:

– De får ikke noen nye pro­ble­mer for­di det er som­mer, men pro­ble­me­ne blir mer synlige. Pro­ble­me­ne tar ikke som­mer­fe­rie, fast­slår Strand.

MØ­TER UNG­DOM DER DE ER

Den and­re de­len av ung­doms­tje­nes­ten, Felt­team­et, er ute og opp­sø­ker ung­dom hver ons­dags- og fre­dags­kveld gjen­nom som­me­ren.

– Vi går ofte til ste­der der de er. Ny­byen, Mar­kens, By­stran­da, Tres­se, Id­da og Lund. Vi for­sø­ker å pra­te med dem og bli kjent. Noen øns­ker å snak­ke mye, and­re lite. Men det er vik­tig for oss å være synlige, me­ner opp­føl­ger Grete Myk­stu Schul­ze i Felt­team­et.

– Hvor­dan rea­ge­rer ung­dom­me­ne når dere kom­mer til f.eks. Ny­byen for å slå av en prat?

– Noen tror vi kom­mer fra po­li­ti­et. Vi le­gi­ti­me­rer oss med skilt, og sier vi kom­mer fra Kris­tian­sand kom­mu­ne. Da går det greit, for­tel­ler Schul­ze.

SPØRS­MÅL På NET­TET

Kris­tian­sand kom­mu­nes Un­grus. no er en in­ter­ak­tiv nett­side hvor hvem som helst kan sen­de inn spørs­mål ano­nymt for å få dem be­svart av en kyn­dig per­son på te­ma­et.

Re­dak­tør for nett­si­den, An­ne Wi­ve­stad, for­tel­ler at folk fra hele lan­det sen­der inn spørs­mål, hvor rundt én fjerde­del kom­mer fra Kris­tian­sand. Hun sier de mer­ker at spørs­må­le­ne end­rer seg i lø­pet av som­me­ren.

– Spørs­må­le­ne blir mer per­son­li­ge. Vi mer­ker at folk be­kym­rer seg for and­re, en­ten det er kjæ­res­ten el­ler bar­na. Gjen­nom skole­året får vi man­ge spørs­mål knyt­tet til skole­opp­ga­ver og pro­sjek­ter om rus. Det er også man­ge spørs­mål som drei­er seg om be­kym­ring ved uli­ke si­der når de selv ru­ser seg, av­slut­ter hun.

Slik er ett ek­sem­pel på spørs­mål som har blitt sendt inn til si­den i som­mer:

«Hei! Jeg prøv­de hasj for førs­te gang for 2 uker si­den cir­ka, og i etter­tid så har jeg hatt gans­ke uryt­misk hjerte­bank. Hva er grun­nen?» – Gutt 16

På hjemme­si­den til Ung­doms­tje­nes­ten i Kris­tian­sand kom­mu­ne kan man fin­ne in­for­ma­sjo­nen man tren­ger for å kom­me i kon­takt med en opp­føl­ger i som­mer.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Opp­føl­ger i Felt­team­et, Grete Myk­stu Schul­ze, og opp­føl­ger i Ung­team­et, Sidsel Strand, her ved skate­par­ken i Ny­byen. Det­te er ett av ste­de­ne Felt­team­et går i som­mer for å få kon­takt med ung­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.