Guide til Palme­sus

Vi hjel­per deg å unn­gå køer, og vi­ser deg vei­en til ba­ren og do.

Faedrelandsvennen - - FRONT PAGE - TEKST: VEGARD NEKSTAD vegard.nekstad@krs­by.no

Lu­rer du på hvor du skal hen­te bil­let­ter og bonger, hvor du kan par­ke­re el­ler an­net rundt Palme­sus: Her er guid­en til hjelp.

Vi spur­te fest­sjef Leif Fos­se­lie i Palme­sus om alt man måt­te lure på om strand­fes­ten.

HVOR OG NÅR

Når: Fre­dag 30. juni og lør­dag 1. juli.

I fjor ble det lan­ge bil­køer i Kvad­ra­tu­ren da vel­dig man­ge for­søk­te å kjø­re til Aqua­ra­ma for å hen­te bil­lett­bånd.

– Hvor, når og hvor­dan bør folk opp­tre når de skal hen­te bil­lett­bånd?

– Man kan hen­te arm­bånd fra nå og fram til lør­dag. Arm­bånd hen­tes i Aqua­ra­ma-hal­len, rett ved By­stran­da. Det kom­mer enda fle­re folk enn i fjor, så vi an­be­fa­ler folk å kjø­re kol­lek­tivt, gå el­ler sy- kle. Om man ikke har et al­ter­na­tiv, bør man par­ke­re et godt styk­ke unna. Sto­re de­ler av byen vil bli sper­ret av for bil­tra­fikk.

Åp­nings­ti­der for arm­bånd­på­set­ting:

Ons­dag 28. juni kl 12.00-21.00. Tors­dag 29. juni kl 10.00 - 22.00. Fre­dag 30. juni kl 10.00 - 22.00. Lør­dag 1. juli kl 10.00 - 22.00.

– Hvor skal fri­vil­li­ge hen­te bånd?

– Fri­vil­li­ge skal hen­te sine bånd på Nor­off, ikke på Aqua­ra­ma.

– Hva er al­ders­gren­sen på om­rå­det?

– 18-års­gren­se på om­rå­det, og 20-års­gren­se på Vip-om­rå­det

– Når åp­ner por­te­ne, og når star­ter un­der­hold­nin­gen fra sce­nen?

– Hele om­rå­det er åpent for alle fram til klok­ka 15. Vip-om­rå­det åp­ner for alle med bil­lett, uav­hen­gig av bil­let­type, klok­ka 12. Klok­ka 15 åp­ner ho­ved-palme­sus. Da må alle ha bånd for det om­rå­det de er på.

– Er stran­da åpne for alle på dag­tid?

– Ja, fram til klok­ka 15.

– Når av­slut­tes pro­gram­met på By­stran­da?

– Ved mid­natt. Beg­ge da­ge­ne av­slut­tes med stort fyr­ver­ke­ri.

TIL OG FRA PALME­SUS

– Hvor ar­ran­ge­res Palme­sus?

By­stran­da, helt i den sør­øst­li­ge de­len av Kvad­ra­tu­ren. Er du ikke kjent i sol­skinns­per­len vår, så kan du gjer­ne tas­te inn Øst­re Strand­gate 74 på Goog­le Maps.

– Kan jeg ta buss til Palme­sus?

Nær­mes­te busstopp er Kvad­ra­tu­ren skole­sen­ter, hvor en rek­ke lo­ka­le og re­gio­na­le bus­ser stop­per. Nes­te buss­av­gang fin­ner du på akt.no. – Hvor kan jeg par­ke­re bi­len? – Det er par­ke­ring fle­re ste­der i sen­trum, men in­gen i umid­del­bar nær­het til By­stran­da. Vi opp­ford­rer folk til ikke å ta med bi­len.

BIL­LET­TER

– Hvor får jeg kjøpt bil­lett?

He­e­e­elt ut­solgt, men er du de­spe­rat så fin­nes det råd. På Finn. no og Face­bo­ok leg­ges det jevn­lig ut bil­let­ter til salgs. Husk; det er ikke til­latt å sel­ge bil­let­ter til høy­ere pris enn på­ly­den­de. Pass deg også for bil­lett­svind­le­re.

– Hvor­dan unn­går jeg å bli lurt av svarte­børs­hai­er?

– Ho­ved­tip­set er å kjø­pe di­rek­te gjen­nom Tick­et­mas­ter. Vi gjør som sist år, hvor vi leg­ger ut 50 bil­let­ter i hver ka­te­go­ri i dø­ra på Aqua­ra­ma klok­ka 9 på mor­nin­gen. I andre­hånds­mar­ke­det kan vi ikke ve­ri­fi­se­re bil­let­ten på for­hånd.

– Fun­ge­rer Palme­sus-bil­let­ten på alle ar­ran­ge­men­ter, el- ler er det egne bil­let­ter for klub­bar­ran­ge­men­ter?

– Det er egne bil­let­ter for klub­bar­ran­ge­men­ter. Det enes­te klub­bar­ran­ge­men­tet man kan for­hånds­kjø­pe, er Mtv-kick­of­fet på Kick, med Blas­ter­jaxx, Chris­ti­ne Dancke og Ma­ria Ko­mis­sar. Der er bil­let­ter til salgs på Tick­et­mas­ter.

AR­TIS­TE­NE

– Når spil­ler de uli­ke ar­tis­te­ne? Fre­dag:

15.00: El­sa & Emi­lie

16.30: Ve­ro­ni­ca Mag­gio 18.00: Se­eb

19.30: Fed­de Le Grand 21.00: Za­ra Lars­son

22.30: Dimi­tri Ve­gas & Like Mike Lør­dag:

15.30: Sjur

16.30: Mike Per­ry

18.00: Chains­mokers

19.30: Mar­tin Solveig

21.00: Gab­ri­el­le

22.30: Ar­min Van Bu­u­ren

Fes­ti­va­len gjor­de spille­ti­der for ar­tis­ter på ho­ved­sce­nen, Pep­si Max Sta­ge og klubb-ar­ran­ge­men­te­ne til­gjen­ge­lig på sin egen app tors­dag.

Blant årets Pep­si Max Stage­ar­tis­ter er DJ Fred­die, K-mixx, Josef Bam­ba, Nata­lia Bar­bin, DJ In­ti, Phaxx, RE.NO og Char­lie Roen­nez.

PRAK­TIS­KE OPP­LYS­NIN­GER

– Toa­let­te­ne er i år flyt­tet. Hvor kan jeg gå på do?

– På om­rå­det er alle toa­let­te­ne flyt­tet til et om­rå­de ned mot Nrk-byg­get. År­sa­ken til at de er flyt­tet, hand­ler om lo­gis­tikk. Vi vil at folk skal be­ve­ge seg rundt. På Vip-om­rå­det blir det sam­me opp­legg som i fjor, mens res­tau­ran­ten har egne toa­let­ter.

– Kan jeg be­ta­le med kort, kon­tan­ter, Vipps, Mo­bile­pay el­ler Cash­less i ba­ren? – Man kan be­ta­le med bonger på ho­ved­om­rå­det, og kort og bon-

ger på Vip-om­rå­det.

– In­si­der­triks: Hvor kan jeg for­ven­te kor­test kø­tid i ba­ren?

– Mitt sto­re triks er å kjø­pe bonger på for­hånd, og å kjø­pe pils ved si­den av toa­let­te­ne i pir-ba­ren, hvor det nok er kor­test kø. En an­nen goo­die er at man får 0,5 li­ter øl til sam­me pris som 0,4 and­re ste­der.

– Hvil­ke mat­til­bud fin­nes på stran­da?

– I år er det et va­riert til­bud, men vi fo­ku­se­rer på kort­reist mat. Alt som blir ser­vert på om­rå­det blir la­get av gård­ei­ere i Kvi­nes­dal. Det blir et full­spek­ter av mat, med noe for alle. På VIP­om­rå­det blir det piz­za og mat fra Food As­ulym. I res­tau­ran­ten blir det mat fra Sa­bi Oma­ka­sa, Food Asylum og Ka­mai.

– Er det mu­lig å få tak i al­ler­gi- el­ler ve­gan-venn­lig mat på fes­ti­val­om­rå­det?

– Ja.

– Kan jeg ta med meg pa­ra­ply, speil­re­fleks­ka­me­ra og sverd­fisk inn på om­rå­det?

– Nei. Pa­ra­ply, pro­fe­sjo­nelt ka­mera­ut­styr, in­gen ty­per fisk el­ler drikke­flas­ke er til­latt.

DA­GEN DERPÅ

– Jeg har mis­tet mo­bi­len, kor­tet el­ler and­re ting som er vik­tig. Hva gjør jeg?

– Vi har en hitte­gods­sen­tral på ve­nue. Så fort ar­ran­ge­men­tet er fer­dig, gis alt til po­li­ti­et. Da kan man ta kon­takt med dem.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.