Mye på spill for Start

Ikke uven­tet ska­per Starts nye in­ves­to­rer debatt. Å tje­ne pen­ger på penge­spill er ikke stue­rent i Nor­ge med mind­re du job­ber i Norsk Tip­ping.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren i Nor­ges Idretts­for­bund (NIF), Øystein Da­le, sier til NRK at norsk idrett ikke kan bli fi­nan­siert, styrt el­ler på­vir­ket av den­ne ty­pen kref­ter . Med den­ne ty­pen kref­ter me­ner han da alt­så de fem in­ves­to­re­ne som øns­ker å gå inn som ei­ere i Start. In­ves­to­re­ne har i ho­ved­sak tjent sine pen­ger i en in­du­stri der spill­sel­ska­pe­ne de ei­er, og le­ve­rer tek­no­lo­gi til, ikke har li­sens til å ope­re­re i Nor­ge.

NIFS størs­te sær­for­bund, fot­ball­for­bun­det, har solgt medie­ret tig­he­te­ne til norsk herre­fot­ball til uten­lands­ke Discovery for svim­len­de 2,4 mil­li­ar­der kro­ner. Norsk fot­ball vi­ses nå på tv-ka­na­ler som har be­ty­de­li­ge inn­tek­ter fra in­ter­na­sjo­na­le spill­sel­ska­per. Rik­tig­nok er det be­grens­nin­ger for den­ne ty­pen re­kla­mer i for­bin­del­se med fot­ball­kam­pe­ne, men in­di­rek­te er det in­gen tvil om at kost­na­de­ne for nors­ke fot­ball­ret­tig­he­ter i stor grad fi­nan­sie­res av in­ter­na­sjo­na­le spill­sel­ska­per.

Bil­det blir yt­ter­li­ge­re kom­pleks hvis man leg­ger til at Olje­fon­det har in­ves­tert stort i uten­lands­ke spill­sel­ska­per.

Man kan der­for spør­re hvil­ke kref­ter som har størst mu­lig­he­ter til å på­vir­ke norsk idrett: Discovery med sine 2,4 in­ves­ter­te mil­li­ar­der, el­ler fem ka­rer som øns­ker å in­ves­te­re 40 mil­lio­ner i Start.

Bil­det blir yt­ter­li­ge­re kom­plekst hvis man leg- ger til at Olje­fon­det har in­ves­tert stort i uten­lands­ke spill­sel­ska­per.

Uan­sett er det na­tur­lig at in­ves­to­re­nes bak­grunn vek­ker debatt. Det som står på spill er mono­po­let til Norsk Tip­ping. Like før jul be­stem­te Re­gje­rin­gen at mono­po­let skal be­stå, de sa nei til å gi uten­lands­ke spill­sel­ska­per li­sens i Nor­ge. Fædre­lands­ven­nen støt­ter re­gu­le­rin­ger i spill­po­li­tik­ken for­di det kan bi­dra til å re­du­se­re spill­av­hen­gig­het og for­di ordningen med Norsk Tip­ping ge­ne­re­rer sto­re mid­ler til­ba­ke til sam­fun­net.

Sam­ti­dig me­ner vi at det blir for strengt å for­by ak­tø­rer fra spill­bran­sjen å in­ves­te­re i norsk idrett, men et selv­sagt krav er at de in­ves­ter­te pen­ge­ne er tjent på lov­lig vis.

Nes­te uke skal års­mø­tet i Start si ja el­ler nei til de nye in­ves­to­re­ne. Vi tar for gitt at ad­mi­ni­stra­sjo­nen vil gi års­mø­tet en grun­dig gjen­nom­gang av in­ves­to­re­nes bak­grunn og in­ten­sjo­ner. Så blir det opp til klub­bens med­lem­mer om de vil slip­pe til den­ne ty­pen kref­ter el­ler ikke. Odd­sen er lav for at de sier ja.

Start-sje­fen Even Øgrey Brands­dal øns­ker de nye in­ves­to­re­ne vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.