– Ram­mer uskyl­di­ge og fat­ti­ge

Pre­di­kant og hjelpe­ar­bei­der Stei­nar Hari­la (75) me­ner ves­tens sank­sjo­ner mot Russ­land bare ram­mer de fat­ti­ge.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Sank­sjo­ne­ne ram­mer ikke de rike, men helt van­li­ge men­nes­ker. Og det i en så stor grad at det bur­de få folk her hjem­me til å grå­te, sier Stei­nar Hari­la (75).

For­kyn­ne­ren som er bo­satt på Søm har mar­kert seg med et kon­ser­va­tivt bi­bel­syn, til ti­der kon­tro­ver­si­el­le me­nin­ger og et stort hjelpe­ar­beid i Russ­land. Hjelpe­ar­bei­det ble star­tet opp for snart 20 år si­den og fore­går stort sett i St. Pe­ters­burg og om­rå­det rundt.

For noen uker si­den kom 75-årin­gen hjem til Nor­ge etter å ha åp­net et nytt om­sorg­sen­ter i lan­det.

SANK­SJO­NER

– Vi mer­ker at det er stor nød i lan­det nå. Da vi ny­lig del­te ut 2000 pak­ker med mat, sa folk at de vil­le prø­ve å kla­re seg med det de fikk av oss fram til vi kom til­ba­ke, sier Hari­la.

Selv er Stei­nar Hari­la ikke i tvil om hva som er grun­nen til økt fat- tig­dom: Det er sank­sjo­ne­ne som ble inn­ført etter at Russ­land an­nek­ter­te Krim-halv­øya.

– I Nor­ge sen­der vi hjelp til om­rå­der langt unna, mens vi sam­ti­dig bi­drar til at folk sul­ter i nær­om­rå­de­ne våre. Det er ikke til å for­stå, sier Hari­la

– Måt­te ikke ves­ten rea­ge­re etter at Krim-halv­øya ble an­nek­tert?

– Jeg for­står at vest­li­ge land rea­ger­te. Men der­fra til å inn­føre til­tak som fø­rer til at folk sul­ter, er langt ifra greit. Vi må kun­ne fin­ne and­re løs­nin­ger i vår tid. Det­te må det være mu­lig å løse på et høy­ere po­li­tisk nivå i ste­det for å ram­me uskyl­di­ge men­nes­ker, sier Hari­la.

TID­LIG UTE

Stei­nar Hari­las en­ga­sje­ment for Russ­land star­tet for fullt da han be­søk­te et syke­hus i St. Pe­ters­burg sent på 90-tal­let. De mang­let pen­ger til vi­de­re drift. De ble for­talt at uten pen­ger måt­te bar­na ut.

– Le­gen stod med grå­ten i hal­sen da hun sa det. Jeg fikk reg­net på hva det vil­le kos­te med en re­ha­bi­li­te­ring av byg­get, og det kom på mel­lom fem og seks mil­lio­ner. Vi tok opp et pri­vat lån på et par hund­re tu­sen, men etter hvert så hev and­re per­soner seg på. Da måt­te vi få en stif­tel­se på bei­na raskt, sier Hari­la som har er­fa- ring fra hjelpe­sen­din­ger til­ba­ke til 80-tal­let da det fort­satt het Sov­jet­unio­nen.

Han kal­te sin stif­tel­se «Hjelp til Russ­land» og de sør­get for pen­ger til syke­hu­set. Nå har stif­tel­sen år­li­ge inn­tek­ter på rundt 12 mil­lio­ner. De dri­ver blant an­net et barne­hjem for 110 barn, so­sial­kon­tor, om­sorg­sent­re og ar­beid in­nen ru­som­sorg.

FLE­RE GRUN­NER

– Så len­ge jeg har in­spi­ra­sjon og helse nok til å stå på, så gjør jeg det. Jeg og kona er pen­sjo­nis­ter og le­ver av pen­sjo­nen. Vi tar ikke ut noe fra stif­tel­sen, sier Hari­la. Det var den krist­ne avi­sen Da­gen som førs­te gang skrev om Stei­nar Hari­las kri­tikk av de vest­li­ge sank­sjo­ne­ne. I den for­bin­del­se sa tid­li­ge­re Nrk-kor­re­spon­dent Jan Ot­to Johansen at ves­tens re­ak­sjo­ner var ube­gri­pe­li­ge.

– Jeg tror det­te er lite gjen­nom­tenkt, og man bur­de fun­net fle­re in­tel­li­gen­te og ny­an­ser­te må­ter å straf­fe Kreml på. Van­li­ge rus­se­re skjøn­ner ikke det­te i det hele tatt, sa han.

Russ­land-kjen­ner og re­dak­tør av The Inde­pen­det Ba­rents Ob­ser­ver i Kir­ke­nes, Thomas Nil­sen, sier til Fædre­lands­ven­nen at det er fle­re år­sa­ker til de øko­no­mis­ke ned­gangs­ti­de­ne i Russ­land.

– Sank­sjo­ne­ne er en av fle­re ting som har ram­met Russ­lands øko­no­mi de sis­te åre­ne. Jeg tror nok fall i olje­pri­se­ne er en vik­ti­ge­re år­sak, men her er det ikke noen fa­sit. Det er også slik at mangel på in­no­va­sjon og sto­re for­svars­ut­gif­ter ram­mer lan­dets øko­no­mi, sier han.

BLIR VER­RE

Stei­nar Hari­la for­tel­ler at han har måt­tet hjel­pe folk han kjen­ner i rus­sis­ke me­nig­he­ter fra å bli hus­løse. Pen­ge­ne strekker ikke til for å dek­ke hus­leia.

– Sank­sjo­ne­ne har bi­dratt til at pri­se­ne har økt, mens pen­sjo­ne­ne har gått ned. I dag er det bil­li­ge­re for inn­byg­ger­ne å hand­le i Fin­land. Men fat­ti­ge men­nes­ker har ikke råd til å dra dit, sier Hari­la.

Når han nå rei­ser til­ba­ke til Russ­land skal han ha fle­re mø­ter med men­nes­ker som skal hjel­pe ham med å byg­ge opp et jord­bruks­pro­sjekt. Fa­ge­ne er bi­bel og jord­bruk.

– I Russ­land leg­ges det ned 600 lands­byer hvert år, og de lig­ger der lan­dets mat­kam­mer er. Unge som kom­mer fra dis­se om­rå­de­ne hav­ner på gata uten en ut­dan­nel­se.

FOTO: KJETIL REITE

Stei­nar Hari­la har dre­vet hjelpe­ar­beid til Russ­land si­den 90-tal­let. Han mer­ker de øko­no­mis­ke ned­gangs­ti­de­ne i lan­det og me­ner sank­sjo­ne­ne mot lan­det er grun­nen. Her er han i sitt hjem på Søm der han vi­ser fram en bok om ar­bei­det han dri­ver.

FOTO: PRI­VAT

Stei­nar Hari­la sam­men med stor­tings­re­pre­sen­tant Olaug Bolle­stad (KRF) i for­bin­del­se med at stif­tel­sen åp­net sitt nye om­sorg­sen­ter i mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.