Frp på tin­get tross ra­bal­der

Brå­ket i Aust-ag­der Frp ser ikke ut til å på­vir­ke opp­slut­nin­gen om par­ti­et.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

– Det­te er jo strå­len­de ny­he­ter, sier stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gun­der­sen.

Fædre­lands­ven­nens me­nings­må­ling for Aust-ag­der vi­ser at par­ti­et har en opp­slut­ning på 16,5 pro­sent. Og der­som det blir valg­re­sul­ta­tet, er Frp fort­satt sik­ret et di­rekte­man­dat.

– Helt utro­lig bra! Da lig­ger vi godt i rute, sier Ås­hild Bruun- Gun­der­sen (30) til Fædre­lands­ven­nen.

10. de­sem­ber i fjor erob­ret hun første­plas­sen på par­ti­ets no­mi­na­sjons­møte og dan­ket ut sit­ten­de stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen (60).

Bare tre da­ger se­ne­re stem­te hun ja til ett Ag­der i fyl­kes­tin­get, og der­med brøt det ut en for­ry­ken­de fei­de i fyl­kes­par­ti­et som kul­mi­ner­te med at Inge­bjørg God­ske­sen meld­te seg ut av Frp

20. juni.

SKITTKASTING

Den of­fent­li­ge skitt­kas­tin­gen mel­lom fløy­ene har på­gått i et halvt år, og Bruun-gun­der­sen med­gir at hun har fryk­tet det vil gi ut­slag på Frps opp­slut­ning i fyl­ket:

– Ja, jeg har jo det, for det er in­gen som li­ker at po­li­ti­ke­re krang­ler. Det har vært en del or­ga­ni­sa­to­ris­ke dis­ku­sjo­ner i par­ti­et som har tatt fo­kus vekk fra po­li­tik­ken, sier hun.

– Sam­ti­dig har jeg visst at våre folke­valg­te i kom­mune­sty­re­ne gjør en kjempe­jobb hver dag. Vi set­ter dags­or­den, og jeg er glad for at vel­ger­ne ser vi har gode po­li­tis­ke løs­nin­ger, leg­ger hun til.

– På RETT VEI

En til­sva­ren­de me­nings­må­ling i Ag­der­pos­ten for en må­ned si­den, vis­te imid­ler­tid at Frp bare fikk 12,4 pro­sent. Med så lav valg­opp­slut­ning også 11. sep­tem­ber, vil de mis­te di­rekte­man­da­tet.

– Jeg er glad Fædre­lands­ven- nens må­ling vi­ser en øken­de trend. Det vi­ser at vi er på rett vei, og snart er vi til­ba­ke der vi skal være, me­ner Bruun-gun­der­sen.

Om to uker tar hun per­mi­sjon fra job­ben som in­ge­ni­ør i Nye Veier:

– Da går jeg «all in» i po­li­tisk ar­beid, og skal ska­pe en­tu­si­as­me blant vel­ger­ne slik at Frp fort­set­ter å ha et man­dat fra Aust-ag­der. Jeg tror folk ser at med Frp i re­gje­ring er det blitt gjort mer for Sør­lan­det enn noen gang tid­li­ge­re, sier hun.

STOR SPEN­NING

«Re­bel­le­ne» i Aren­dal Frp er nå satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon, og le­de­ren Bjør­nar Solvei, ri­si­ke­rer eks­klu­sjon fra par­ti­et.

Ås­hild Bruun-gun­der­sen sier hun opp­le­ver at det ikke er man­ge som fort­satt kjem­per mot hen­nes kan­di­da­tur:

– Noen har lagt no­mi­na­sjons­pro­ses­sen bak seg, and­re ikke, men det er bare noen vel­dig få, sier hun.

I til­legg til Frp, be­hol­der både Ap og Høy­re hvert sitt man­dat i fyl­ket i føl­ge den­ne me­nings­må­lin­gen. Så er det knyt­tet stor spen­ning til hvil­ket par­ti som tar ut­jev­nings­man­da­tet som i 2013 gikk til KRF.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Helt utro­lig bra, sier Aust-ag­der Frps stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gun­der­sen om Fædre­lands­ven­nens me­nings­må­ling. Den vi­ser at hun kan kom­me på Stor­tin­get til tross for seks må­ne­ders in­ternt slags­mål i fyl­kes­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.