Som­mer­ru­te­ne kor­tes ned en uke i Ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRISTIN OL­SEN

Fra og med 26. juni føl­ger bus­se­ne i Ag­der nye som­mer­ru­ter. I år er som­mer­ru­te­nes tids­pe­rio­de kor­tet ned.

– Tid­li­ge­re har vi fått til­bake­mel­din­ger på at som­mer­pro­duk­sjo­nen er for lang, så nytt for året er at vi har kor­tet ned pe­rio­den med en uke, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AKT, Siv Eli­sa­beth Wi­ken.

Fra 26. juni til og med 13. au­gust vil buss­ru­te­ne i kris­tian­sands­om­rå­det og i Aust-ag­der være pre­get av som­mer­tid.

På Sør­lands­ruta kjø­res som­mer­ru­ter fra 23. juni og gjel­der for lin­je 200 (Kris­tian­sand-man­dal-lyng­dal-far­sund-lis­ta), samt lin­je 201–205 (Taxus Man­dal og Man­dal m/ omegn).

Wi­ken opp­ly­ser om at det først og fremst er skole­ru­te­ne som for­svin­ner i pe­rio­den.

FORE­TREK­KER SYK­KE­LEN

I Hen­rik Wer­ge­lands gate kom­mer Gro Monsen Høi­by gå­en­de med syk­ke­len på slep. Hun har fått med seg at bus­se­ne har gått over til som­mer­ru­ter, og be­kym­rer seg ikke stort over det.

– Jeg tar mye buss om vin­te­ren når det er kaldt, men om som­me­ren fore­trek­ker jeg syk­ke­len, for­tel­ler Høi­by som er bo­satt på Lund.

Hun på­pe­ker li­ke­vel at bus­se­nes som­mer­ti­der nok kan være ut­ford­ren­de for folk som bor mind­re sen­trums­nært.

– For meg er det ikke pro­ble­ma­tisk, men det er ver­re for dem som bor leng­re unna. Selv om skole­fe­rien har be­gynt må folk frem­de­les på jobb, leg­ger hun til.

IN­GEN KLA­GER HIT­TIL

Siv Eli­sa­beth Wi­ken i AKT har så langt ikke re­gist­rert noen kla­ger på som­mer­ru­te­ne for 2017. Hun tror én av år­sa­ke­ne kan være at som­mer­ru­te­ne i år er re­du­sert med en uke.

– Om som­me­ren er et­ter­spør­se­len på buss­til­bu­de­ne la­ve­re, og da er det na­tur­lig å kor­te ned på ru­te­ne, sier hun.

AR­KIV­FOTO: KJETIL REITE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.