Ver­ste sy­fi­lis-spred­ning på 40 år i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Folke­helse­in­sti­tut­tet er bekymret.

Fra slut­ten av 1990-tal­let har an­tall sy­filistil­fel­ler blant menn som har sex med menn økt be­ty­de­lig i Nor­ge, og syk­dom­men kan nå be­trak­tes som en­de­misk i den­ne grup­pen. Det skri­ver FHI i rap­por­ten «Blod- og sek­su­elt over­før­ba­re syk­dom­mer - Års­rap­port 2016» som nett­opp er pub­li­sert.

I rap­por­tens sta­ti­stik­ker do­ku­men­te­res det at an­tall smit­te­de i Nor­ge var 61 i 2007, mens det i lø­pet av 2016 ble re­gist­rert 188.

Av til­fel­le­ne meldt i 2016 opp­gir 81 % (122 til­fel­ler) at de ble smit­tet av en til­fel­dig part­ner, 25 av fast part­ner og for tre til­fel­ler var re­la­sjo­nen til smitte­kon­tak­ten an­nen/ ukjent.

De fles­te menn som har sex med menn (msm) smit­tes ved til­fel­dig sex i Oslo, men det er en tendens til at fle­re nå smit­tes i res­ten av Nor­ge, sær­lig i stør­re byer som Ber­gen, Trond­heim og Stavanger el­ler på fe­rie­rei­ser til euro­pe­is­ke stor­byer.

Også blant he­te­ro­sek­su­el­le øker fore­koms­ten. I 2016 ble det meldt 38 til­fel­ler av sy­fi­lis smit­tet he­te­ro­sek­su­elt (24 menn og 14 kvin­ner), hvor­av 82 % var av norsk her­komst. Av de 24 men­ne­ne ble 12 smit­tet i ut­lan­det, hvor­av sju i Thai­land og tre i Bra­sil mens 12 ble smit­tet i Nor­ge, fem i Oslo og de øvri­ge sju i uli­ke kom­mu­ner.

– Vi må nå 40 år til­ba­ke i ti­den for å fin­ne like høye års­in­si­den­ser av sy­fi­lis i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.