Vi har et eks­tra fo­kus på nar­ko­ti­ka i år.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

For førs­te gang skal et team fra nar­ko­tika­av­snit­tet være til ste­de un­der Palme­sus.

– Vi har all­tid hatt et godt sam­ar­beid med po­li­ti­et, som har vært til ste­de un­der strand­fes­ten sju av de sis­te åtte åre­ne. I år fort­set­ter vi sam­ar­bei­det, og nå har vi også fått med oss Hå­kon Store­sund, første­be­tjent i nar­ko­tika­av­snit­tet i Kris­tian­sand og hans team, sier fest­sjef Leif Fos­se­lie til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag og lør­dag bra­ker årets strand­fest løs på By­stran­da, hvor det kom­mer rundt 17.500 til­skue­re hver dag. Tors­dag er det også klart for El­ton John-kon­sert på sam­me sce­ne, hvor Palme­sus står som tek­nis­ke pro­du­sen­ter.

FORE­BYG­GEN­DE TIL­TAK

Til tross for at noen hundre­tu­se­ner av til­skue­re har be­søkt strand­fes­ten si­den star­ten i 2009, sier fest­sje­fen vi­de­re at bruk og salg av nar­ko­tis­ke stof­fer un­der Palme­sus har vært mi­ni­malt.

– Vi har knapt hatt til­fel­ler av bruk og salg av nar­ko­ti­ka un­der Palme­sus, så det har ikke vært et pro­blem. Det at vi hen­ter inn nar­ko­tika­av­snit­tet i år er først og fremst et fore­byg­gen­de til­tak, pre­si­se­rer Fos­se­lie.

Sik­ker­hets­an­svar­lig for Palme­sus, Mar­te Strand, er enig.

– Vi er un­der én pro­mil­le i an­tall sa­ker som er re­la­tert med rus på Palme­sus. Og da tar jeg ikke i, sier Strand.

På and­re fes­ti­va­ler, som ek­sem­pel­vis Slotts­fjell, har Norsk Folke­helse­in­sti­tutt vært på plass for å ta spytt­prø­ver av noen til­skue­re.

Det er fore­lø­pig ikke plan­lagt un­der den tro­pis­ke strand­fes­ten på By­stran­da.

– De kom­mer ikke til å være til ste­de un­der Palme­sus, sier Leif Fos­se­lie.

VIL IKKE Gå I DE­TAL­JER

Hå­kon Store­sund, første­be­tjent i nar­ko­tika­av­snit­tet i Kris­tian­sand, sier til Fædre­lands­ven­nen at han ikke vil gå ut med in­for­ma­sjon om hvor man­ge fra hans team som vil være til ste­de.

– Det­te er ikke noe vi vil gå ut med of­fent­lig, sier Store­sund.

– Hvil­ke kon­kre­te til­tak kom­mer til å bli gjort for å for­hind­re bruk og salg av nar­ko­ti­ka?

– Vi har våre me­to­der, som vi ikke vil gå nær­me­re inn­på. Po­li­ti­et fore­byg­ger og etter­fors­ker straff­ba­re for­hold, så det er vik­tig for oss å være til ste­de. Vårt ho­ved­mål er å unn­gå at unge per­soner de­bu­te­rer med bruk av nar­ko­ti­ka, for­tel­ler Store­sund vi­de­re.

– Blir gate­fes­ten i Kon­gens gate også en prio­ri­tet fra tors­dag til søn­dag?

– Po­li­ti­et kom­mer selv­føl­ge­lig også til å være til ste­de i by­bil­det ge­ne­relt i Kris­tian­sand.

RUSEKSPERT AD­VA­RER

Rusekspert og pro­fes­sor i so­sio­lo­gi på Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Wil­ly Pedersen, sier til Fædre­lands­ven­nen at han an­be­fa­ler at alle for­eld­re bør ta en al­vors­prat med sine søn­ner og døt­re som skal på fes­ti­val.

– Fle­re unge i Nor­ge de­bu­te­rer med nar­ko­ti­ka på fes­ti­va­ler, og det er ab­so­lutt en ri­siko­si­tua­sjon for man­ge. For­eld­re bør i for­kant av fes­ti­va­ler snak­ke med bar­na sine, så de er klar over hvil­ke pro­ble­mer som kan opp­stå.

– Hvil­ke rus­mid­ler er ge­ne­rel­le gjengangere på nors­ke fes­ti­va­ler?

– På et ge­ne­relt grunn­lag vil jeg si at can­na­bis er det van­ligs­te rus­mid­de­let på nors­ke fes­ti­va­ler. MDMA, ecsta­sy, ko­kain og am­fe­ta­min har også vært gjengangere. Men jeg vil leg­ge til at det størs­te pro­ble­met er over­dre­ven bruk av al­ko­hol, og det­te blir ofte over­sett si­den det er et le­galt rus­mid­del, av­slut­ter Pedersen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Hå­kon Store­sund, første­be­tjent i nar­ko­tika­av­snit­tet i Kris­tian­sand, Mar­te Strand, sik­ker­hets­an­svar­lig un­der Palme­sus, og fest­sjef for Palme­sus, Leif Fos­se­lie.

FOTO: THOMAS HEGNA

Ar­kiv­bil­de fra fjor­årets Palme­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.