Fort­satt mu­lig å få Palme­sus-over­nat­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE STEI­NAR VINDSLAND

Selv om ikke det fins et enes­te ho­tell­rom å opp­dri­ve i Kris­tian­sand Palme­sus-hel­ga, fins det al­ter­na­ti­ver.

– Si­den lei­lig­he­ten vår i Kron­prin­sens gate vil stå tom fram til tre stu­den­ter flyt­ter inn i au­gust, tenk­te vi den kun­ne pas­se for fes­ti­val­del­ta­ke­re, sier Ulf Ut­berg.

Han har an­non­sert lei­lig­he­ten på Finn.no med en Palme­sus-pris på 10.000 kro­ner. Lei­en for hel­gen til­sva­rer må­neds­lei­en som stu­den­te­ne vil be­ta­le fra høs­ten.

– Med senge­plass til seks og til nød et par på so­fa­ene i stu­en, blir det­te ri­me­li­ge­re enn ho­tell som jo hel­ler ikke er å opp­dri­ve den­ne hel­ga. Her kan de jo også lage mat selv, sier Ulf Ut­berg.

Han har ikke tid­li­ge­re leid ut lei­lig­he­ten på kort­tids­leie un­der Palme­sus, og fø­ler han også tar en li­ten ri­si­ko. Kan­skje blir det­te førs­te og sis­te gang.

FLE­RE LEI­ER UT

– Jo­da, jeg har le­dig, sier Kenth Jør­gen Jos­dal. På Finn.no har han en an­non­se som vi­ser en lei­lig­het i Aren­feldt­svei på Lund i Kris­tian­sand. Den er bare én av fle­re ti­talls vi fant ved å søke litt rundt.

De fles­te ho­tell­rom­me­ne ble book­et for ett år si­den, meld­te Fædre­lands­ven­nen ny­lig.

Søn­dag la Palme­sus sitt eget ut­lei­e­sel­skap, Naps, ut noen eks­tra ho­tell­rom, men de var ut­leid før man­da­gen var omme, opp­ly­ser en re­pre­sen­tant for sel­ska­pet. Men de for­mid­ler også ut­leie av pri­va­te bo­ste­der, alt fra et hus på Fins­land til hyb­ler i sen­trum. Hvor man­ge som er for­mid­let i for­bin­del­se med Palme­sus har de imid­ler­tid ikke over­sikt over, si­den trans­ak­sjo­ne­ne går di­rek­te mel­lom par­te­ne.

Jos­dal har hatt an­non­sen ute i noen uker al­le­re­de, og har satt ned pri­sen fra 13.500 for hele hel­gen til 10.000.

– Jeg har vært litt kre­sen, prø­ver å ta hen­syn til na­bo­ene, der­for for­sø­ker jeg å unn­gå de ver­ste feste­sel­ska­pe­ne, sier han som har ni senge­plas­ser og to bad.

På finn.no får vi opp 16 treff med søke­or­det Palme­sus. Pri­se­ne går fra 5000–6000 kro­ner til 16.000 kro­ner for hel­gen.

Airbnb hos­ter opp 21 al­ter­na­ti­ver for ut­leie fra fre­dag til søn­dag. Fædre­lands­ven­nen har ikke sjek­ket om alle er le­di­ge, ver­ken på finn.no el­ler airbnb. Noen av dem vi kon­tak­tet had­de leid ut, selv om an­non­sen fort­satt fram­står som gyl­dig.

Fædre­lands­ven­nen og Finn. no ei­es av sam­me sel­skap, Schib­sted Nor­ge.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Så len­ge pri­sen per seng ikke blir dy­re­re enn ho­tell har ikke Ulf Ut­berg dår­lig sam­vit­tig­het for å kre­ve det sam­me som stu­den­ter be­ta­ler for en hel må­ned, for lei­lig­he­ten hans i Kvad­ra­tu­ren i Palme­sus-hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.