Ne­der­land kjent del­vis an­svar­lig

Ne­der­land er del­vis an­svar­lig for over 300 av døds­fal­le­ne un­der Srebrenica-mas­sa­kren i Bos­nia, fast­slår en ne­der­landsk anke­dom­stol.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Ret­ten fin­ner at den ne­der­lands­ke sta­ten hand­let ulov­lig, sa dom­mer Gep­ke Dulek i går.

Kon­klu­sjo­nen er del­vis i tråd med en kjen­nel­se fra en la­ve­re dom­stol i 2014. Den fast­slo at Ne­der­land har et er­stat­nings­an­svar over­for de etter­lat­te.

De over 300 mus­lims­ke men­ne­ne be­fant seg i lei­ren til ne­der­lands­ke freds­be­va­ren­de FN­styr­ker i Srebrenica i juli 1995. Men­ne­ne ble over­gitt til bos­nisk- ser­bis­ke styr­ker som se­ne­re drep­te dem.

Til sam­men ble rundt 8000 mus­lims­ke menn og gut­ter drept i den ver­ste mas­sa­kren i Euro­pa si­den and­re ver­dens­krig.

MIND­RE AN­SVAR

Anke­dom­sto­len i Haag me­ner de ne­der­lands­ke sol­da­te­ne må ha visst at det var en re­ell ri­si­ko for at men­ne­ne kun­ne bli drept el­ler ut­satt for umen­nes­ke­lig be­hand­ling.

Men de mus­lims­ke bos­nier­ne vil­le bare hatt 30 pro­sents sann­syn­lig­het for å over­le­ve hvis de had­de fått bli i Fn-lei­ren, iføl­ge dom­sto­len. Ne­der­land er der­for bare an­svar­lig for 30 pro­sent av de etter­lat­tes tap.

Er­stat­nings­an­sva­ret er der­med be­ty­de­lig re­du­sert sam­men­lig­net med kjen­nel­sen fra 2014.

En grup­pe kvin­ne­li­ge etter­lat­te som var til ste­de i ret­ten tirs­dag, var svært mis­for­nøyd med ut­fal­let. Muni­ra Su­ba­sic, le­der for or­ga­ni­sa­sjo­nen Sre­bre­ni­cas mød­re, reis­te seg opp og ret­tet en peke­fin­ger mot dom­me­ren.

– Det­te er en stor urett, sa hun. En av de etter­lat­tes ad­vo­ka- ter, Mar­co Ger­rit­sen, me­ner li­ke­vel at ut­fal­let ju­ri­disk sett ikke er så galt. Både de etter­lat­te og den ne­der­lands­ke re­gje­rin­gen an­ket kjen­nel­sen i 2014. Nå kan par­te­ne be­gyn­ne å dis­ku­te­re er­stat­nings­ut­be­ta­lin­ge­ne.

«SIK­KER SONE»

Et stort an­tall flykt­nin­ger strøm­met til den lil­le mus­lims­ke en­kla­ven Srebrenica i den ser­bis­ke de­len av Bos­nia på be­gyn­nel­sen av 1990-tal­let. FN er­klær­te byen som «sik­ker sone» der de mus­lims­ke flykt­nin­ge­ne var ga­ran­tert be­skyt­tel­se.

Li­ke­vel ble byen i 1995 ut­satt for en bos­nisk-ser­bisk of­fen­siv un­der le­del­se av ge­ne­ra­len Rat­ko Mla­dic, som ikke lot seg stan­se av den lett be­væp­ne­de ne­der­lands­ke Fn-en­he­ten på 600 sol­da­ter. De mus­lims­ke gut­te­ne og men­ne­ne ble drept i lø­pet av noen få da­ger i sko­ge­ne og på åkre­ne rundt byen.

Tid­li­ge­re den­ne uken ble det kjent at også en grup­pe tid­li­ge­re ne­der­lands­ke Fn-sol­da­ter saks­sø­ker re­gje­rin­gen. Bak­grun­nen er at re­gje­rin­gen i fjor er­kjen­te at sol­da­te­ne i Srebrenica var blitt sendt på et umu­lig opp­drag.

FOTO: AP/NTB REUTERS

Skje­let­ter etter ofre ble i åre­ne etter mas­sa­kren fun­net i om­rå­de­ne rundt Srebrenica.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.