Si­vi­le drept i bom­bing av Is-feng­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Minst 57 men­nes­ker, blant dem 42 fan­ger, er drept i Usa-le­de­de luft­an­grep mot et Is-dre­vet feng­sel øst i Sy­ria, iføl­ge ek­sil­grup­pa Sohr og and­re ak­ti­vis­ter.

Blant de drep­te var også 15 fange­vok­te­re og kri­ge­re fra IS, opp­ly­ser Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (Sohr) tirs­dag.

Luft­an­gre­pet fant iføl­ge Sohr sted da­gen før mot et feng­sel dre­vet av den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa i pro­vin­sen Deir al-zor.

– Luft­an­gre­pe­ne ram­met et Is-feng­sel i Mayade­en ved mor­gen­gry man­dag. 42 fan­ger og 15 jiha­dis­ter ble drept, sier Sohr-di­rek­tør Ra­mi Ab­dul­rahman.

En tals­mann for den Usa-le­de­de koa­li­sjo­nen sier til Reuters at de vil un­der­sø­ke sa­ken raskt.

Mayade­en lig­ger i Eu­frat­da­len, rundt 45 kilo­me­ter sør­øst for den Is-be­lei­re­de pro­vins­ho­ved­sta­den Deir al-zor.

Den ak­ti­vist­drev­ne medie­ka­na­len Deir al-zor 24 hev­der at minst 60 si­vi­le ble drept i an­gre­pet, og sier feng­sels­byg­nin­gen til­hør­te en al-qai­da-le­der før IS erob­ret den i 2014.

Beg­ge ak­ti­vist­grup­pe­ne slår fast at den Usa-le­de­de koa­li­sjo­nen står bak an­gre­pet, men det er uklart hvor­dan de me­ner å ha iden­ti­fi­sert kamp­fly­ene som ut­før­te an­gre­pet.

Også Russ­land og Sy­ria ut­fø­rer jevn­lig luft­an­grep i Is-kon­trol­ler­te om­rå­der øst i Sy­ria.

Sohr opp­ga for­ri­ge uke at nær­me­re 500 si­vi­le er drept i Usa-le­de­de luft­an­grep i Sy­ria den sis­te må­ne­den. Bare i Deir al-zor-pro­vin­sen er 222 si­vi­le, blant dem 84 barn, drept den sis­te må­ne­den i fly­an­grep som den Usa-le­de­de koa­li­sjo­nen står bak, iføl­ge ek­sil­grup­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.