23 mil­li­ar­der kr. i bot fra EU

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Eu-kom­mi­sjo­nen ileg­ger Goog­le en bot på 2,42 mil­li­ar­der euro for mis­bruk av sin do­mi­nans i mar­ke­det. Re­kord­sum­men til­sva­rer nær­me­re 23 mil­li­ar­der kro­ner.

Eu-kom­mi­sjo­nen me­ner Goog­le har mis­brukt sin mar­keds­do­mi­nans som søke­mo­tor ved å gi ulov­li­ge for­de­ler til et an­net Goog­le-pro­dukt, nær­me­re be­stemt Goog­les tje­nes­te for pris­sam­men­lig­ning.

– Goog­le har kom­met opp med man­ge in­no­va­ti­ve pro­duk­ter og tje­nes­ter som har ut­gjort en for­skjell i liv­e­ne våre. Det er bra, sier EUS kon­kur­ranse­kom­mis­sær Margrethe Ves­ta­ger.

Men Goog­le har brutt lo­ven, me­ner hun.

– De har ikke lov til å mis­bru­ke sin do­mi­nans i ett mar­ked for å gi seg selv en for­del i et an­net. Vår grans­king vi­ser at det er ak­ku­rat det de har gjort, sier hun.

VUR­DE­RER ANKE

Ves­ta­ger gir nå Goog­le 90 da­ger på seg til å end­re prak­sis og be­gyn­ne å like­be­hand­le alle.

Skjer in­gen­ting, kan sel­ska­pet i ver­ste fall bli ilagt dag­li­ge til­leggs­bø­ter på opp­til 5 pro­sent av ei­er­sel­ska­pets gjen­nom­snitt­li­ge dag­li­ge glo­ba­le om­set­ning.

Goog­le selv mel­der at sel­ska­pet vil vur­de­re en anke.

– Vi er med all respekt uenig i kon­klu­sjo­nen som ble pre­sen­tert i dag. Vi vil gjen­nom­gå og vur­de­re Eu-kom­mi­sjo­nens av­gjø­rel­se i de­talj mens vi vur­de­rer om vi skal anke av­gjø­rel­sen, og vi ser fram til å fort­set­te å leg­ge fram vår sak, sier Kent Wal­ker som er tal­s­per­son for Goog­le.

Goog­les mål er å kob­le bru­ker­ne med an­non­sø­rer på en måte som er nyt­tig for beg­ge par­ter, fast­hol­der han i ut­ta­lel­sen.

BED­RE SYN­LIG­HET

Goog­le be­gyn­te med pris­sam­men­lig­ning i Euro­pa i 2004. Den gang ble tje­nes­ten kalt Froog­le. Den skif­tet se­ne­re navn til Goog­le Pro­duct Se­arch og så til Goog­le Shop­ping.

Eu-kom­mi­sjo­nen me­ner Goog­le har gjort sin egen pris­sam­men- lig­ning eks­tra godt syn­lig i Goog­le-sø­ket, mens ri­va­ler er blitt skjult langt ned i lis­ten over treff.

– Goog­les stra­te­gi for tje­nes­ten for pris­sam­men­lig­ning hand­let ikke bare om å til­trek­ke seg kun­der. Det hand­let ikke bare om å ha en bed­re tje­nes­te enn ri­va­le­ne, sier Ves­ta­ger.

Iføl­ge hen­ne har prak­si­sen for­hind­ret rettferdig kon­kur­ran­se mel­lom Goog­le og and­re tje­nes­ter.

PO­SI­TIV RE­AK­SJON FRA FOR­BRU­KER­RÅ­DET

For­bru­ker­rå­det me­ner det er bra at sa­ken tas tak i.

– For for­bru­ker­ne blir det vans­ke­li­ge­re å ta et opp­lyst valg når Goog­le for ek­sem­pel ma­ni­pu­le­rer søke­re­sul­ta­te­ne for egen vin­ning. Goog­les søke­mo­tor er por­ta­len til in­ter­nett for mil­li­ar­der av for­bru­ke­re, sier Finn Myr­stad, fag­di­rek­tør for di­gi­ta­le tje­nes­ter i For­bru­ker­rå­det.

– Det skal være kon­kur­ran­se og valg­fri­het og rett­fer­di­ge søke­re­sul­ta­ter, sier Myr­stad.

FOTO: NTB SCANPIX FOTO: NTB

EUS kon­kur­ranse­kom­mis­sær Margrethe Ves­ta­ger pre­sen­ter­te Eu-kom­mi­sjo­nens bot i går. Nå har Goog­le 90 da­ger på en even­tu­ell anke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.