Man­ge fryk­ter for job­ben i olje­bran­sjen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Nord­menns usik­ker­het på om de får be­hol­de job­ben el­ler ikke, har økt svakt de sis­te åre­ne. Unn­ta­ket er olje­bran­sjen, hvor usik­ker­he­ten har økt kraf­tig.

Kri­sen i olje­næ­rin­gen har nem­lig sør­get for at an­de­len sys­sel­sat­te som tror de står i fare for å mis­te job­ben, har skutt til værs, opp­ly­ser Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

I pe­rio­den 2013 til 2016 har 50.000 an­sat­te i olje­sek­to­ren mis­tet job­ben, og fra å være en bran­sje med stor grad av jobb­sik­ker­het har si­tua­sjo­nen blitt snudd på ho­det i lø­pet av dis­se tre åre­ne.

I 2016 sier 30 pro­sent at de er red­de for å mis­te job­ben, mens 35 pro­sent har opp­levd ned­be­man­ning. I 2013 var tal­le­ne hen­holds­vis 3 og 4 pro­sent. Her må det tas med at tal­le­ne gjel­der for ka­te­go­ri­en berg­verks­drift og ut­vin­ning – der olje­bran­sjen står for nær­me­re 90 pro­sent.

An­de­len sys­sel­sat­te to­talt som opp­le­ver sin jobb­sik­ker­het som sta­bil har vært re­la­tivt sta­bil i en år­rek­ke. I 2016 svar­te 12 pro­sent at de me­ner de står i fare for å mis­te job­ben sin, en øk­ning fra 9 pro­sent i 2013, opp­ly­ser SSB.

An­de­len som har opp­levd ned­be­man­ning i be­drif­ten de sis­te tre åre­ne, har økt fra 7 til 9 pro­sent, mens an­de­len som sier de job­ber i en be­drift som har om­or­ga­ni­sert, nå lig­ger på 12 pro­sent, 2 pro­sent­po­eng høy­ere enn i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.