Åtte grun­ner til at sol­ener­gi tar av

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDREAS MYH­RE, di­rek­tør Kraft­han­del i LOS Energy

De størs­te op­ti­mis­te­nes spå­dom­mer om ver­dens bruk av sol­ener­gi er al­le­re­de ti­dob­let. Og det er kull­kraft-gi­gan­ten Ki­na som le­der an.

De størs­te op­ti­mis­te­ne i norsk so­l­in­du­stri tok feil da Nor­ge tok sats for å ta i bruk sol­ener­gi for noen år si­den. Op­ti­mis­te­ne var for pes­si­mis­tis­ke.

To­talt in­stal­lert ef­fekt i ver­den dob­let seg i fjor. Hva har skjedd?

Det er man­ge år­sa­ker til sol­boom­en. Men hvem er det som le­der an? Ak­ku­rat nå er det Ki­na som har le­der­trøya, etter å ha pas­sert de tid­li­ge­re ver­dens­le­der­ne Ja­pan, USA og Tysk­land i sol­kapp­lø­pet. På si­den ryk­ker In­dia hur­tig fram, og før el­ler se­ne­re vil også Afri­ka og SørA­me­ri­ka mel­de seg i tet­fel­tet.

Ein­stein be­vis­te at me­tall gir fra seg elek­tro­ner når det ly­ses på. Det fan­tas­tis­ke er at sol­pa­ne­le­ne bru­ker det me­tal­let som vi har mest av på jor­dens over­fla­te, nem­lig si­li­si­um. Vi går alt­så ikke tom for rå­stoff, og sol­lys er sjel­den man­gel­vare der folk flest bor.

Enda mer fan­tas­tisk er det at sol­pa­ne­le­ne set­tes opp tett på for­bru­ke­ren, slik at trans­port ikke er et pro­blem. Sol­pa­ne­le­ne stje­ler hel­ler ikke plass fra jord­bruk el­ler na­tur, det hol­der å bru­ke plas­sen på de utal­li­ge ta­ke­ne vi al­le­re­de har i ver­den. Og selv om virk­nings­gra­den på pa­ne­le­ne vil bli sta­dig bed­re, har vi al­le­re­de den plas­sen vi tren­ger for å få ri­ke­lig ut av da­gens ver­sjo­ner.

Til­ba­ke til sol-boom­en in­gen grei­de å for­ut­se, og hva som egent­lig har skjedd. Sva­ret er at fle­re kref­ter nå vir­ker sam­ti­dig for å ska­pe den enorme ut­vik­lin­gen av sol­kraft.

●● Klima­ut­ford­rin­gen. Po­li­ti­ker­ne drar kre­ditt­kor­tet og gir sub­si­di­er for å inn­fri grøn­ne kli­ma­krav og sik­re en bred om­leg­ging til for­ny­bar ener­gi. Det­te er mye til­fel­let i Euro­pa.

●● Luft­kva­li­tet. Ki­nas in­du­stri­el­le ut­vik­ling gir vokse­smer­ter i form av dår­lig luft­kva­li­tet. In­du­stri­kjem­pen ser at kull­kraf­ten må er­stat­tes, og da pe­ker sol­ener­gi­en seg ut.

●● Ulyk­ker. Kjerne­kraft­ulyk­ken i Fu­kus­hi­ma gjor­de at Ja­pan steng­te sine 52 kjerne­kraft­verk på da­gen. Nå in­ves­te­rer «sol­opp­gan­gens land» tungt i tryg­ge­re al­ter­na­ti­ver.

●● Ut­slippsjuks. Tysk bil­in­du­stri må leg­ge over til el­bi­ler. Mil­slu­ken­de fos­sil­sjå­fø­rer på Auto­bahn er frem­de­les skep­tis­ke, men miljø­myn­dig­he­te­ne vil nå føl­ge Ca­li­for­nia og inn­føre kvote­krav for å øke an­de­len el­bi­ler til 70 pro­sent.

●● Fat­tig­doms­be­kjem­pel­se. Sol­ener­gi lo­kalt gir mu­lig­het for lese­lys og ut­dan­ning for mil­lio­ner av men­nes­ker. Stats­mi­nis­ter Mo­di i In­dia gikk til valg på at 300 000 in­di­ere skul­le få elek­tri­si­tet og han er i ferd med å gjen­nom­føre det­te.

●● For­bru­ker­makt. I USA er straks alle tak på Wal-mart dek­ket av sol­cel­ler. Sel­ska­pe­ne gjør seg så grøn­ne som mu­lig for å vin­ne mar­keds­an­de­ler blant klima­be­viss­te kun­der.

●● Ef­fek­ti­vi­se­ring. En ny bran­sje for å le­ve­re sol­cel­ler vokser frem. Nå ef­fek­ti­vi­se­res verdi­kje­den med salg, be­stil­ling, mon­te­ring, opp­føl­ging, sty­ring og ser­vice. Det­te var ko­den som måt­te knek­kes for å få fart i USA.

●● In­no­va­sjon: In­du­stri­pro­duk­sjon av rent si­li­si­um skjer mer ef­fek­tivt enn noen gang. Elkem So­lar i Nor­ge dri­ver energi­ef­fek­tiv pro­duk­sjon un­der kon­ti­nu­er­ling for­bed­ring.

Hus­ei­ere i Nor­ge er for­lengst i gang. Du slip­per nett­leie, får litt støt­te, og fin­ner kraft­le­ve­ran­dø­rer som kjø­per sol­ener­gi du ikke bru­ker selv, til en pris som lig­ger over pro­duk­sjons­kost­nad. Det­te er lønn­somt i Nor­ge i dag, gitt at det er sol der du bor og at ta­ket lig­ger rik­tig vei. Men du tar også en viss ri­si­ko, si­den vi ikke vet hvor­dan nett­lei­en og kraft­pri­se­ne vil ut­vik­le seg.

Når alle dis­se kref­te­ne vir­ker sam­ti­dig, opp­står en ska­la­ef­fekt på glo­bal ba­sis som pres­ser pri­se­ne ned. Re­sul­ta­tet: Sol blir kon­kur­ranse­dyk­tig energi­pro­duk­sjon, se­nest be­vist ved sol­par­ken Bhad­la So­lar Park som dek­ker 40 km2 i In­dia. Vi har tro­lig bare sett star­ten. Bare vent til folk kob­ler sol­cel­le­ne til sine bruk­te el­bil­bat­te­ri­er!

❞ Du slip­per nett­leie, får litt støt­te, og fin­ner kraft­le­ve­ran­dø­rer som kjø­per sol­ener­gi du ikke bru­ker selv, til en pris som lig­ger over pro­duk­sjons­kost­nad.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Det fan­tas­tis­ke er at sol­pa­ne­le­ne bru­ker det me­tal­let som vi har mest av på jor­dens over­fla­te, nem­lig si­li­si­um. Vi går alt­så ikke tom for rå­stoff, og sol­lys er sjel­den man­gel­vare der folk flest bor, skri­ver ar­tik­kel­inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.