Lands­kon­fe­ran­sen rea­ge­rer

Faedrelandsvennen - - MENING - ARILD BIRKENES

Lands­kon­fe­ran­sen for fyl­kes­kom­mu­na­le eldre­råd 2017 rea­ge­rer på at NAV er slut­ta med å sen­de ut ut­be­ta­lings­mel­ding på papir til de som øns­ker det.

●● Den­ne nye prak­si­sen fra NAV har vakt ster­ke re­ak­sjo­ner både blant de eld­re selv og blant på­rø­ren­de til eld­re. Før NAV gikk over til digital ut­sen­ding av pen­sjons­mel­din­ga (lønns­slip­pen), ble det sagt at alle som ønsk­te det, skul­le få til­sendt ut­be­ta­lings­mel­din­gen på papir der­som de kon­tak­ta NAV og ba om å få det slik.

I Kon­takt- og re­ser­va­sjons­lova (sist opp­da­tert 11.01.2017) ble de

sagt: Der­som inn­byg­ge­ren ikke har re­gist­rert mo­bil­num­mer og/ el­ler e-post­adres­se i kon­takt­re­gis­te­ret, kan inn­byg­ge­ren ikke vars­les og kan da ikke mot­ta ved­tak og and­re vik­ti­ge brev di­gi­talt. I prak­sis vil ved­kom­men­de da være å reg­ne som re­ser­vert.

Det har vist seg at NAV til tross for løf­tet og på tross av ord­ly­den i Kon­takt- og re­ser­va­sjons­lova, li­ke­vel sen­der ut­be­ta­lings­mel­din­gen di­gi­talt selv om mot­ta­ke­ren har re­ser­vert seg.

Lands­kon­fe­ran­sen for fyl­kes­kom­mu­na­le eldre­råd kre­ver at dis­kri­mi­ne­ring på grunn av mang­len­de digital kom­pe­tan­se el­ler and­re hind­rin­ger for å nytte seg av digital kom­mu­ni­ka­sjon, må bli for­budt, og at et slikt for­bud må bli tatt inn i re­gje­rin­ga sitt for­slag til like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­lov. Vi­de­re at NAV blir gitt øko­no­mis­ke ram­mer til å opp­fyl­le in­for­ma­sjons­plik­ta over­for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.