Norsk barne­trygd og kon­tant­støt­te til ut­len­din­ger må stop­pes

Faedrelandsvennen - - MENING -

De­mo­kra­te­ne me­ner at det ikke bur­de være lov å sen­de barne­trygd og kon­tant­støt­te hjem til barn som ald­ri har bodd i Nor­ge.

●● Eøs-ava­len må der­for sies opp og er­stat­tes med en fri­han­dels­av­ta­le. Nors­ke vel­ferds­go­der skal gå til nors­ke stats­bor­ge­re og men­nes­ker som job­ber og be­ta­ler skatt her.

Frp gikk til valg på å stan­se eks­port av barne­trygd og kon­tant­støt­te. Men etter nes­ten 4 år i ●● Ut­val­gets le­der, tid­li­ge­re fyl­kes­mann i Vest Ag­der, Ann-kristin Ol­sen, og 8 and­re sak­kyn­di­ge, kom med sin rap­port til stats­råd Solveig Hor­ne, 22.6. I en kronikk i Af­ten­pos­ten sier Ol­sen at ut­val­get har vært en blan­ding av grans­kings­ut­valg og ut­red­nings­ut­valg.

Barne­volds­ut­val­get ble opp­nevnt i 2015, og skal gjen­nom­gå al­vor­li­ge sa­ker der barn og ung­dom har vært ut­satt for vold, sek­su­el­le over­grep og om­sorgs­svikt. De­res rap­port kom­mer nå som en NOU, kalt «Svikt og svik». Ut­val­gets opp­ga­ve er å av­dek­ke hvor­vidt, i hvil­ken grad og på hvil­ken måte det har fore­kom­met svikt i det of­fent­li­ge tje­neste­ap­pa­ra­tets hånd­te­ring av dis­se sa­ke­ne. De vil nå vur­de­re hvor­vidt det er hen­sikts­mes­sig å etab­le­re en per­ma­nent un­der­sø­kel­ses­kom­mi­sjon.

Ut­valgt har lest og gjen­nom­gått tu­se­ner av si­der av sa­ker be­hand­let av det of­fent­li­ge, og har så kon­sen­trert seg om 20 sa­ker. Kon­klu­sjo­ne­ne er at det ikke er bare sys­tem­svikt, men svik mot barn. Men åpen­het kan en ikke kom­me med utad. Taus­hets­plikt stop­per så mangt.

Men da får en støt­te seg til det kon­kre­te grave­ar­beid 3 jour­na­lis­ter i Stavanger Af­ten­blad så pris­ver­dig gjor­de, og of­fent­lig­gjor­de i den så­kal­te Glass­jente­sa­ken. Her var det barne­ver­net som ut­før­te den vold som ut­val­get en­si­dig har un­der­søkt i hjem­me­ne.

Naust­dal­sa­ken er en an­nen sak der barne­ver­net er år­sak til at en hel fa­mi­lie må røm­me Nor­ge til Ro­ma­nia. Det­te er ikke en retts­stat ver­dig. Jeg trod­de at det­te var også et om­rå­de av svi­ket, som skul­le kart­leg­ges og be­døm­mes av det stats­opp­nevn­te ut­val­get!

Opp­munt­ren­de var det at de

ROALD THORSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.