An­ne Marit Ja­cob­sen og Mads Ous­dal til Ib­sen-ham­sun-da­ge­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

Mads Ous­dal frem­fø­rer «Ter­je Vi­gen» og An­ne Marit Ja­cob­sen gjør In­ger Ha­ge­rup un­der som­mer­ens Ib­sen-ham­sun-da­ger i Grim­stad.

– I år er te­ma­et for fes­ti­va­len mø­tet mel­lom dra­ma og lit­te­ra­tur, og også mel­lom bil­led­kunst og lit­te­ra­tur, sier fes­ti­val­sjef Torolf Kroglund. Pro­gram­met for Ib­sen-ham­sun-da­ge­ne, Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­fes­ti­val er fer­dig. Fes­ti­va­len er i Grim­stad 3. - 5. au­gust.

Til den år­li­ge fram­fø­rin­gen av Ib­sens «Ter­je Vi­gen» på Kvaløya har fes­ti­va­len i år sik­ret seg skue­spil­ler Mads Ous­dal. Før hans opp­les­ning har Mar­te Wulff kon­sert på Kvaløya. Ing­rid Ola­va står for det and­re mu­si­kals­ke inn­sla­get på fes­ti­va­len, med kon­sert 4. au­gust.

HA­GE­RUP

Den ny­lig pen­sjo­ner­te skue­spil­ler­di­va­en An­ne Marit Ja­cob­sen be­ær­er også fes­ti­va­len med sitt nær­vær. Hun er ikke mer pen­sjo­nert enn at hun har gre­pet fatt i teks­ter av In­ger Ha­ge­rup som hun skal dra­ma­ti­se­re på Apo­te­ker­gaar­den 3. au­gust.

Det er Ør­nulf Op­dahl som står for bil­led­kuns­tens møte med lit­te­ra­tu­ren når han hen­ger opp en ut­stil­ling om pro- ses­sen mot Ham­sun.

– Den skal hen­ge i de sam­me lo­ka­le­ne som prosessen fore­gikk, i det som nå er barne­av­de­lin­gen på bi­blio­te­ket. Her kan vi ennå se vegg­ma­le­ri­er av Fru Jus­ti­tia, sier Torolf Kroglund.

HIP HOP

Det blir også Ham­sun-rap un­der fes­ti­va­len. Det skjer når skue­spil­le­re fra Kil­den, der­iblant Ine Ma­rie Brek­ke, gir smake­bi­ter på høs­tens ny­dikt­ning av Ham­suns «Sult». Det er Geir Zahl (gi­ta­ris­ten i Kaizers Or­chest­ra), Si­men Schøien og Jostein Kirke­by-gar­stad som skri­ver fore­stil­lin­gen som har pre­miere i Kil­den i no­vem­ber.

Og som det hø­ver seg en lit­te­ra­tur­fes­ti­val vil det bys på ur­frem­fø­rin­ger også i år, hen­holds­vis av Lars Pet­ter Sve­en (3. au­gust) og Ingvild Scha­de (4. au­gust).

– Dis­se teks­te­ne går inn i årets fes­ti­val­bok som gis ut av Por­tal forlag, sier fes­ti­val­sjef Kroglund.

Det størs­te nav­net han har booka duk­ker nok li­ke­vel opp ETTER at fes­ti­va­len er slutt, nem­lig til det ny­opp­ret­te­de Ib­sen-ham­sun-fo­rum 20. au­gust. Det er da norsk-ame­ri­kans­ke Si­ri Hus­tvedt kom­mer for å hol­de fore­drag om lit­te­ra­tu­rens vei inn i det ube­viss­te.

FOTO: NICA

An­ne Marit Ja­cob­sen er ett av topp­nav­ne­ne til Ib­sen-ham­sun-da­ge­ne, Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­fes­ti­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.