– Det vik­tigs­te er ikke å vin­ne, men å ha det gøy

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Da Fløy møt­te Vind­bjart i Jen­ter 9-klas­sen, var det venn­dø­le­ne som gikk sei­ren­de ut av kam­pen. Men det la ikke noe dem­per på stem­nin­gen hos jen­te­ne fra Flek­ker­øy.

– Det gøy­es­te er å spil­le fot­ball­kam­per, og være sam­men med venn­in­ner. Vi har vun­net fle­re kam­per i tur­ne­rin­gen, men den­ne gan­gen tap­te vi mot et godt lag, sier Fløy-spil­ler Nata­lie Flåt.

Fløy tap­te nem­lig 8–1 for sin størs­te klubbri­val man­dag, selv om ikke alle helt fikk med seg slutt­re­sul­ta­tet.

– Jeg tror vi tap­te til slutt, men jeg er ikke helt sik­ker på stil­lin­gen, sier an­greps­spil­ler Mil­le Sofie Op­seth.

– VIK­TIGST å HA DET GØY

Fløy had­de li­ke­vel noen gode pe­rio­der i kam­pen, og var nære på å sco­re fle­re mål.

– Det bes­te med å spil­le kamp er å sco­re mål, og jeg har sco­ret noen i den­ne tur­ne­rin­gen. I den­ne kam­pen traff jeg tverr­lig­ge­ren, så da ble jeg litt sur. Det vik­tigs­te er li­ke­vel ikke å vin­ne, men å ha det gøy. Vi hå­per å vin­ne den sis­te kam­pen vår, sier Op­seth med et glimt i øyet.

Den på­stan­den støt­ter også lag­venn­in­ne Ma­lin Upp­stad.

– Det er gøy uan­sett om man taper el­ler vin­ner, det bes­te er å spil­le mest mu­lig fot­ball. Men vi får også gjort mye an­net moro her ute på tur­ne­rin­gen, for­di det er så mye som skjer her, sier hun.

Det var in­gen­ting å si på inn­sat­sen til Fl­øys jen­ter, mot et vel­dig godt og vel­spil­len­de Vind­bjart-lag. Er­le Rø­stad var en av fle­re spil­le­re som fikk seg en smell un­der kam­pen.

– Jeg er for­svar­s­pil­ler, og li­ker der­for å tak­le bal­len fra mot­stan­de­ren. Men jeg ble ska­det un­der kam­pen, for­di jeg ble spar­ket i bei­net. Det var fle­re av spil­ler­ne som ble ska­det, men det gikk fint, for­tel­ler hun.

Stig Cato Op­seth, som tre­ner jente­la­get sam­men med Geir Kris­ti­an­sen, er strå­len­de for­nøyd med inn­sat­sen til spil­ler­ne sine.

– EN GLE­DE å VÆRE På CUP

– Det har vært en gle­de for oss å spil­le Sør Cup. Jen­te­ne gir alt, selv om det ikke all­tid re­sul­te­rer i sei­er. Men vi fo­ku­se­rer lite på om vi vin­ner el­ler ikke, så len­ge alle har det gøy, noe de ab­so­lutt har hatt. For jen­te­ne hand­ler det om å spil­le mest mu­lig, da er de for­nøy­de, sier Op­seth, som me­ner det er eks­tra stas å spil­le cup, i for­hold til å spil­le van­li­ge se­rie­kam­per.

– Det er man­ge kam­per på en dag, i til­legg til at det skjer mye rundt tur­ne­rin­gen. Det er et stort ar­ran­ge­ment, sier han.

HEN­RIK GILL

FOTO: HEN­RIK GILL

Det var god stem­ning i Fløy-lei­ren. F.v.: Ma­lin Upp­stad, Nata­lie Flåt, Er­le Rø­stad, Ama­lie Kleiv­land, Eline Kris­ti­an­sen, Mil­le Sofie Op­seth, Lin­nea Linde­bø. Bak: Tre­ner Stig Cato Op­seth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.