Tor­hilds tøf­fe tid

Den lan­ge stri­den om bo­li­ger for men­nes­ker som sli­ter med rus og psy­kia­tri, har vært en av de størs­te på­kjen­nin­ge­ne i Ven­ne­sla-ord­fø­rer Tor­hild Brans­dals po­li­tis­ke liv.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Jeg har vært så pri­vi­le­gert at jeg har gle­det meg til å gå på jobb hver man­dag. Men der er jeg ikke nå.

Had­de det ikke vært for at Tor­hild Brans­dal snart skal ha fe­rie, er det mu­lig at hun had­de tatt en pau­se fra po­li­tik­ken. En lang strid om bo­li­ger for men­nes­ker som sli­ter med rus og psy­kia­tri har vært en av de størs­te på­kjen­nin­ge­ne i Brans­dals po­li­tis­ke liv.

– Nå skal vi gjø­re det bes­te for at dis­se bo­li­ge­ne skal fun­ge­re så godt som mu­lig. Men jeg har ikke vært der før at jeg har mis­tet mo­ti­va­sjo­nen og glø­den. Jeg har vært så pri­vi­le­gert at jeg har gle­det meg til å gå på jobb hver man­dag. Men der er jeg ikke nå. Nå er må­let å hol­de ut til fre­dag, sier Tor­hild Brans­dal (KRF), ord­fø­rer i Ven­ne­sla.

Stri­den er en gjen­gan­ger i lo­kal­po­li­tik­ken og den­ne gan­gen var det Ven­ne­slas tur. Den blus­ser opp når det skal plas­se­res en bo­lig for men­nes­ker som har pro­ble­mer med rus, psy­kia­tri el­ler for den sak skyld er psy­kisk ut­vik­lings­hem­met. Da kom­mer pro­tes­te­ne fra al­le som ikke vil ha dem i sitt nabo­lag.

MØT­TE SEG SELV I DØRA

Kris­tian­sand har hatt sine run­der. Da kri­mi­nal­om­sor­gen i 2007 vil­le plas­se­re bo­li­ger for inn­sat­te som fort­satt so­net var be­skje­den klar fra Prest­heia: «Det er jo in­gen som vil ha kri­mi­nel­le i nabo­la­get». De end­te til slutt på Grim.

– Jeg var vel­dig høy og mørk den gan­gen og sa høyt at noe slikt ald­ri vil­le ha skjedd i Ven­ne­sla. Og det men­te jeg. Men de or­de­ne har jeg vært nødt til å spi­se i meg bå­de for­lengs og bak­lengs, sier Brans­dal.

Nå er be­slut­nin­gen tatt. Det skal plas­se­res 12 rus- og psy­kia­tri­bo­li­ger på Lomtjønn (rop-bo­li­ger). Pro­tes­te­ne har vært man­ge og høy­lyt­te. Be­bo­ere har sagt at de fryk­tet for bar­nas sik­ker­het. Lo­kal­avi­sen skrev at den po­li­tis­ke le­del­sen «spyt­tet på» sine me­nings­mot­stan­de­re.

– Vi klar­te ikke å få i stand noen dia­log om det­te. Det er et an­svar beg­ge si­der må ta sin del av skyl­den for. Jeg trod­de at når vi fikk satt oss ned, vil­le ting bli ryd­det av vei­en. Men vi klar­te ikke å ryd- de noe av vei­en, sier Brans­dal.

I ste­det økte kon­flikt­ni­vå­et. Tor­hild Brans­dal prøv­de å sva­re kom­men­ta­re­ne på so­sia­le me­di­er og holdt ut om­trent et døgn.

– Det tyngs­te har vært å bli til- lagt mo­tiv og ka­rak­te­ris­tik­ker som ikke stem­mer. For ek­sem­pel at jeg ikke har tenkt på bar­na i den­ne sa­ken, sier Brans­dal.

MIS­TET NATTE­SØV­NEN

Ved­ta­ket om bo­li­ge­ne ble fat­tet tors­dag for en uke si­den. Tor­hild Brans­dal er for­sik­tig med å gå i ret­te med noen av sine me­nings­mot­stan­de­re nå. Hun vil ikke ha nok en run­de om bo­li­ge­ne.

– Nå skal ikke jeg frem­stil­le meg som noen mar­tyr, men den­ne sa­ken har gått inn på natte­søv­nen. Det­te gjel­der ikke bare meg, men også and­re som har stått i den­ne stri­den. Det er en sak som lig­ger der og gna­ger hele ti­den.

Etter ved­ta­ket skrev lo­kal­avi­sens re­dak­tør Chris­top­her Johansen at Tor­hild Brans­dal frem­står som «hår­sår, lite mot­ta­ke­lig for kri­tikk og ty­de­lig i utakt med man­ge av sine vel­ge­re og inn­byg­ge­re».

Så skrev han det­te om ord­fø­rer

Tor­hild Brans­dal og vara­ord­fø­rer Berit Kit­tel­sen (Ap): «Man spyt­ter ikke vel­ger­ne sine i an­sik­tet for­di de har and­re me­nin­ger og ar­gu­men­ter enn dem man selv re­pre­sen­te­rer.»

– Det gikk rett i mel­lom­gul­vet. Det var så usak­lig og stygt at jeg gikk rett i dør­ken og ble lig­gen­de vå­ken og ten­ke. Men det som kom for meg lør­dag mor­gen, var en ting: Jeg har kjem­pet for dem som ikke har noen stem­me, og den kam­pen har jeg ikke stått i ale­ne. Der­for ble hel­ga nok­så grei.

INN­VEN­DIN­GER

– Men her har inn­ven­din­gen vært at det er bed­re å spre be­boer­ne enn å sam­le dem. Det må være lov å mene?

– Selv­sagt, og sli­ke ting kan vi gjer­ne være ry­ken­de ueni­ge om. Det som har vært av­gjø­ren­de for meg, er at hvis vi sam­let dem, kun­ne vi også ha hel­døgns- be­man­ning på ste­det. Noe av det som lig­ger bak her, er frykt. Det er ikke slik at jeg bare fei­er bort men­nes­ke­lig frykt, og det er også der­for vi har til­tak som be­man­ning og har fore­slått and­re til­tak, sier Brans­dal.

Hun sier det­te til be­skyld­nin­ge­ne om at hun har vært ar­ro­gant:

– Det kan hen­de jeg har vært ar­ro­gant, selv om jeg ikke opp­fat­ter meg selv som det. Men jeg er tras­sig når det kom­mer til sa­ke­ne.

– Du har ikke vur­dert om du måt­te ta en pau­se og over­late ro­ret til vara­ord­fø­re­ren i en pe­rio­de?

– Jeg har ikke vur­dert det nå, men kan­skje om det var på et an­net tids­punkt av året. Det går jo en gren­se der jeg må ten­ke på å ta vare på meg selv. Det er et an­svar jeg må ta. Men nå kan jeg gå rett ut i fe­rie.

DANMARKSTUR

Tor­hild Brans­dal har vært ord­fø- rer i Ven­ne­sla i snart 18 år. Den pe­rio­den kan være over til høs­ten, hvis hun skul­le kom­me inn på Stor­tin­get. Den­ne uka blir det to da­ger med valg­kamp før det er fe­rie.

– Hvil­ke pla­ner har du?

– Jeg skal to – tre da­ger til Dan­mark med ord­fø­rer og vara­ord­fø­rer i Ive­land. El­lers ser jeg vir­ke­lig fram til bare å gjø­re som jeg vil.

– Er du til­ba­ke for fullt etter fe­rien?

– Det vet jeg ikke. Men jeg har fått mye støt­te og om­sorg i den­ne sa­ken, og må­let er at når fe­rien er over, vil jeg være til­ba­ke i ma­ne­sjen igjen.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Ven­ne­slas ord­fø­rer, Tor­hild Brans­dal (KRF), har møtt mye mot­stand på grunn sa­ken om bo­li­ger for men­nes­ker som sli­ter med rus psy­kia­tri. Men Tor­hild Gau­te­stad er en av dem som støt­ter hen­ne. – Stå på, var be­skje­den til ord­fø­re­ren da hun møt­te hen­ne i Ven­ne­sla sen­trum på tirs­dag.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

De plan­lag­te bo­li­ge­ne skal lig­ge i det­te om­rå­det på Lomtjønn. Folk i nær­om­rå­det har rea­gert på at Ven­ne­sla kom­mu­ne vil sam­le så man­ge på ett sted.

For ti år si­den var det Kris­tian­sand som had­de sin strid om bo­li­ger. Den gang gjaldt det men­nes­ker som fort­satt so­net feng­sels­straff, men som skul­le bo i over­gangs­bo­lig et sted i byen. Det­te var da­væ­ren­de ord­fø­rer Per Si­gurd Sø­ren­sens (H) re­ak­sjon på pro­tes­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.