Kan ikke stop­pe Starts in­ves­to­rer

– Start må av­gjø­re hvil­ke in­ves­to­rer de vil ha, sier fot­ball­pre­si­dent Terje Svend­sen, som sam­ti­dig på­pe­ker at klub­ben be­ve­ger seg i grense­land.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no -

Fot­ball­pre­si­dent Terje Svend­sen er klar på at fot­ball­for­bun­det ikke kan be­stem­me hvil­ke in­ves­to­rer en klubb øns­ker å knyt­te seg til.

Tors­dag i for­ri­ge uke ble det klart at Start får nye in­ves­to­rer. De nye ei­er­ne Chris­top­her Lange­land, Ro­bin Re­ed, Mads Nes­set, Frode Fa­ger­li og Kje­til Aa­sen har al­le tjent gode pen­ger i gam­bling­in­du­stri­en.

In­ves­to­re­ne blir tro­lig god­kjent av med­lem­me­ne i IK Start un­der det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet tors­dag 6. juli.

Ikke al­le er like po­si­ti­ve til pla­ne­ne. Øystein Da­le er kon­sti­tu­ert ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­ges idretts­for­bund (NIF). Han ut­tal­te føl­gen­de til NRK man­dag;

– Norsk idrett kan ikke bli fi­nan­siert, styrt el­ler på­vir­ket av den type kref­ter.

Idretts­for­bun­det la sam­me dag ut en sak på sin hjemme­side. Der står det at norsk idrett ikke skal fi­nan­sie­res av mid­ler som stam­mer fra uten­lands­ke bet­ting­sel­ska­per.

– Norsk idrett og nors­ke idretts­an­legg er i stor grad fi­nan­siert av of­fent­li­ge mid­ler og spille­mid­ler. Der­for er den­ne sa­ken en ut­ford­ring, sier Da­le til Fædre­lands­ven­nen.

Også Norsk Tip­ping har be­ten­ke­lig­he­ter, og har kalt sa­ken «en etisk grå­sone».

– Har dere noen sank­sjons­mu­lig­he­ter over­for Start?

– Nei, det er det Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) som har. Det er de som sit­ter på ret­tig­he­te­ne for spill i sine se­ri­er, sier Da­le.

BRY­TER IKKE LO­VER

Fot­ball­pre­si­dent Terje Svend­sen er klar på at fot­ball­for­bun­det ikke kan be­stem­me hvil­ke in­ves­to­rer en klubb øns­ker å knyt­te seg til.

– Jeg for­står at den­ne sa­ken rei­ser spørs­mål, men det er alt­så ikke slik at Start kom­mer til å bry­te ver­ken Nor­ges el­ler idret­tens lo­ver og reg­ler om dis­se ak­tu­el­le pri­vat­per­sone­ne fak­tisk går inn på ei­er­si­den. Så len­ge de har tjent sine pen­ger på lov­lig vis, så må det være klub­ben og ikke NFF som vur­de­rer hvem som er eg­net til å gå inn på ei­er­si­den. Det er prin­si­pi­elt vik­tig. Jeg for­ut­set­ter at al­le som går inn på ei­er­si­den i nors­ke fot­ball­klub­ber ut­øver sitt ei­er­skap i klub­ben i tråd med idretts­tin­gets, for­bunds­tin­gets ved­tak og norsk lov, skri­ver Svend­sen i en sms til Fædre­lands­ven­nen.

NFF øns­ker i lik­het med NIF å ver­ne om den nors­ke ene­retts­mo- del­len.

– Jeg for­ven­ter at nors­ke klub­ber stil­ler seg lo­jalt bak norsk spill­po­li­tikk, un­der­stre­ker Svend­sen.

Svend­sen had­de et presse­treff ons­dag. Der var også ei­er­skap et te­ma.

Iføl­ge fot­ball­pre­si­den­ten kan ikke Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) gri­pe inn og stop­pe 1.-di­vi­sjons­klub­bens ny­sat­sing.

– Vi står rundt og be­skyt­ter idretts­mo­del­len. Det er krys­tall­klart, og vi for­ven­ter at al­le i fot­bal­len gjør det sam­me. Så langt har ikke Start gjort noe ulov­lig. Det er Start som må av­gjø­re hvil­ke in­ves­to­rer de vil ha, sier fot­ball­pre­si­den­ten til NTB og fort­set­ter:

– Vi har in­gen sank­sjons­mid­ler til å kun­ne gjø­re noe. Det er først når man går på ak­kord med re­gel­ver­ket at vi har sank­sjons­mu­lig­he­ter.

HAR GITT START RÅD

Norsk Topp­fot­ball (NTF) har hatt en tett dia­log med Start i pro­ses­sen rundt nye ei­ere.

– Vi stil­ler oss bak NFF. Klub­be­ne må sik­re seg at de som går inn er skik­ke­li­ge folk, som føl­ger nors­ke lo­ver. Vi har ikke fun­net noe ure­gel­mes­sig her. Start har gjort det som er rik­tig, og det vi har an­be­falt klub­ben å gjø­re, sier Leif Øver­land, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i NTF.

– Det­te vil ikke true den nors­ke ene­retts­mo­del­len?

– Nei, jeg ser ikke det. Min opp­le­vel­se er at in­ves­to­re­ne går inn med en­tu­si­as­me og en drøm, og de øns­ker å byg­ge en sterk fot­ball­klubb. Vi øns­ker dem lyk­ke til, sier Øver­land.

Start er en av flere klub­ber som kan bli med i pi­lot­pro­sjek­tet til NFF.

– Det vik­ti­ge nå er at dis­se ei­er­ne går inn med frisk ka­pi­tal, og bi­drar med en ny giv på Sør­lan­det, sier Øver­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.