Sand­kunst­ner til EM i Fin­land

Elisabeth Kris­ten­sen

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRISTIAN HO­LE kristian.ho­le@fvn.no

– Det har gått mye kref­ter og ti­mer til dis­se skulp­tu­re­ne, sier kunst­ner Elisabeth Kris­ten­sen, som har an­sva­ret for sand­s­kulp­tu­re­ne i Gra­va­ne, som ble fer­di­ge tirs­dag kveld.

I år har hun også in­vi­tert rus­sis­ke Konstan­tin Ev­do­ki­m­ov og ne­der­lands­ke Lu­do Ro­gers, som har la­get hver sin skulp­tur.

– Vi har brukt 60 tonn med sand i år, og uten­om det be­står skulp­tu­re­ne stort sett bare av spray­et vann og en tynn hin­ne med lim uten­på, for­tel­ler Kris­ten­sen.

De tre skulp­tu­re­ne skal stå i Gra­va­ne til midt­en av au­gust.

TU­RIS­TER STOP­PER OPP

Kris­ten­sen har fått en rek­ke kom­men­ta­rer fra forbi­pas­se­ren­de i Gra­va­ne hver som­mer si­den 2010. De fles­te er po­si­ti­ve.

– Man­ge bru­ker å stop­pe for å se på skulp­tu­re­ne, og det er vel­dig hyg­ge­lig. Det er bå­de tu­ris­ter og lo­ka­le som kom­mer bort for å kik­ke og ta en prat.

– Men det kom­mer også et par ne­ga­ti­ve be­merk­nin­ger i lø­pet av som­mer­en?

– Ja. Og de ver­ste kom­mer stort sett fra menn i 40-åre­ne med for mye selv­til­lit. De ly­der ofte «Å, det der kun­ne jeg lett ha klart å lage selv, jeg er ikke im­po­nert». Noen sier også at et barn kun­ne ha la­get noe lig­nen­de.

Et pro­blem tid­li­ge­re har også vært at flere av sand­s­kulp­tu­re­ne har blitt ut­satt for hær­verk, spe­si­elt i hel­ge­ne.

– Tid­li­ge­re har det skjedd en del hær­verk un­der Palme­sus, noe som er synd. Men de sis­te åre­ne har jeg skjønt at det­te er uten­for min kon­troll. Hvis ikke Kris­tian­sand kla­rer å la ver­ke­ne stå i fred, så er ikke det noe jeg kan gjø­re noe med.

DEL­TAR I EM

Tors­dag mor­gen går tu­ren til i EM i sand­s­kulp­tu­re­ring i Fin­land.

– I for­kant har jeg ikke spe­si­elt mye ner­ver, men jeg kjen­ner det all­tid litt når jeg står der. Årets opp­ga­ve hand­ler om å lage en sand­s­kulp­tur som er in­spi­rert av Fin­land. Vi får helt frie tøy­ler til å job­be så mye vi vil helt fram til søn­dag. Da skal skulp­tu­ren være klar, og vin­ne­ren kå­res.

Tid­li­ge­re har hun kap­ret flere pri­ser for sine skulp­tu­rer i snø, sand og is. En av dem skil­ler seg eks­tra ut.

– Jeg mot­tok en pris i fjor som var eks­tra stas. Det skjed­de i Russ­land, og grun­nen til at den pri­sen skil­ler seg ut er at rus­ser­ne er eks­tremt gode i det­te fa­get, sier en for­nøyd Kris­ten­sen vi­de­re.

– Er det vans­ke­lig å leve av den­ne kunst­for­men?

– For man­ge er det en vans­ke­lig ut­ford­ring, ja. Men for min del har det gått bra de sis­te åre­ne, selv om det går utro­lig man­ge ti­mer til det­te, sier Kris­ten­sen, som har mot­tatt flere sti­pend og tid­li­ge­re vært på tur­né med sand­s­kulp­tu­rer for Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken.

HEN­TET GJESTEKUNSTNERE

Bak en stor sand­s­kulp­tur lig­ger det man­ge ti­mer med hardt ar­beid. Der­for har Kris­ten­sen in­vi­tert to gjestekunstnere i år som kun­ne hjel­pe til med ut­stil­lin­gen.

Rus­sis­ke Konstan­tin Ev­do­ki­m­ov er en av dem, og i år bi­drar han med sand­s­kulp­tu­ren «Time / No Time».

– Det­te er førs­te gan­gen jeg job­ber i Kris­tian­sand. Tid­li­ge­re har jeg stilt ut skulp­tu­rer på Gei­lo. Så det var gøy at jeg ble hen­tet hit, sier Ev­do­ki­mo.

Den sis­te sand­s­kulp­tu­ren i Gra­va­ne er sig­nert den ne­der­lands­ke kunst­ne­ren Lu­do Ro­gers.

FOTO: KRISTIAN HO­LE

Elisabeth Kris­ten­sen har vun­net en rek­ke pri­ser for sine skulp­tu­rer i sand, snø og is. Tors­dag dro hun til Fin­land for å del­ta i EM i sand­s­kulp­tu­re­ring.

FOTO: KRISTIAN HO­LE

Bak en sand­s­kulp­tur lig­ger det man­ge ti­mer hardt ar­beid. Der­for har Kris­ten­sen hen­tet hjelp i form av to kunst­ne­re som har la­get hver sin skulp­tur. Her job­ber Konstan­tin Ev­do­ki­m­ov i Gra­va­ne.

FOTO: KRISTIAN HO­LE

Elisabeth Kris­ten­sens sand­s­kulp­tur «He­ad in the clouds» ble fer­dig tirs­dag kveld. Flere spon­so­rer har kjøpt lo­go­plass på sand­s­kulp­tu­ren, som er et be­stil­lings­verk.

FOTO: KRISTIAN HO­LE

Den ne­der­lands­ke kunst­ne­ren Lu­do Ro­ders står bak den tred­je sand­s­kulp­tu­ren i Gra­va­ne. Hun had­de ikke an­led­ning til å møte på bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.