Vil hal­ve­re mat­svin­net

Av al­le sto­re miljø­pro­ble­mer vi står over­for, er det i hvert fall ett vi kan gjø­re noe med umid­del­bart: Slut­te å kas­te mat som kan spi­ses.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Ifor­ri­ge uke un­der­teg­net mat­bran­sjen og re­gje­rin­gen en his­to­risk avtale. Må­let er å re­du­se­re mat­svin­net med 50 pro­sent in­nen 2030, og av­ta­len er un­der­teg­net av fem de­par­te­men­ter og 12 bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Mats­vinn er et enormt pro­blem over hele ver­den. En tredje­del av all mat som pro­du­se­res i ver­den, blir kas­tet el­ler øde­lagt. I Nor­ge er vi ikke bed­re enn and­re – hver nord­mann kas­ter i gjen­nom­snitt 42 kilo mat hvert år. Over halv­par­ten av alt mat­svin­net i Nor­ge skjer hos oss for­bru­ke­re. To­talt kas­ter vi i Nor­ge hvert år 350.000 tonn mat som kun­ne vært spist.

De med størst grunn til å skjer­pe seg er unge men­nes­ker i 20 åra, små­barns­for­eld­re og de svært rike.

Det er bare én ting å si om det­te: Vi må skjer­pe oss.

En un­der­sø­kel­se Frem­ti­den i våre hen­der har fore­tatt, vi­ser at de som er 60 år el­ler eld­re er flin­kest til å spi­se opp ma­ten sin. De med størst grunn til å skjer­pe seg er unge men­nes­ker i 20 åra, små­barns­for­eld­re og de svært rike.

Den fers­ke av­ta­len om å hal­ve­re mat­svin­net i Nor­ge, er i tråd med FNS bære­kraft­mål. Av­ta­len lis­ter opp en rek­ke til­tak mat­bran­sjen for­plik­ter seg på, men den kun­ne med for­del vært enda mer kon­kret. Til­ta­ke­ne drei­er seg mest om å kart­leg­ge og re­gist­re­re mats­vinn, mind­re om hva bran­sjen bør gjø­re med mat­va­re­ne som blir til overs

KRF har vært en på­dri­ver i det­te ar­bei­det og øns­ker stren­ge­re til­tak enn det den fers­ke av­ta­len in­ne­bæ­rer. KRF me­ner ti­den er in­ne for en lov som på­leg­ger mat­bran­sjen å gi bort spi­se­lig mat som de av uli­ke grun­ner me­ner de ikke kan sel­ge.

Med tan­ke på hvor umo­ralsk det er at vi kas­ter så mye mat, er ide­en om et slikt på­legg god.

Men ver­ken den nye av­ta­len om å re­du­se­re mat­svin­net, el­ler en ny lov, vil gjø­re noe med den størs­te syn­de­ren: Oss for­bru­ke­re. Det er i de tu­sen hjem mest mat går til spil­le.

Det er lett å bli over­man­net av ver­dens klima­ut­ford­rin­ger. Det er lett å ten­ke at det er lite man per­son­lig kan bi­dra med. Sånn sett er pro­ble­me­ne med mats­vinn en god ny­het. Her er det en­kelt for al­le å bi­dra: Be­gynn å spi­se opp ma­ten din.

350.000 tonn bruk­bar mat kas­tes hvert år Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.