Vi skul­le gjer­ne hatt litt flere dyre hyt­ter til salgs.

12 av 211 sjø­hyt­ter på Sør­lan­det har pris­lap­pen åtte mil­lio­ner kro­ner el­ler mer. Meg­ler­ne kun­ne øns­ke seg litt flere hyt­ter til salgs, sær­lig i de litt dy­re­re pris­klas­se­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINE GULBRANDSEN

– Vi er godt i gang i gang med sal­get av de sjø­næ­re hyt­te­ne, sier eien­doms­meg­ler Gus­tav Sæd­berg i Meg­ler­hu­set Sæd­berg. Han for­tel­ler at det er man­ge in­ter­es­sen­ter på mar­ke­det, og at de al­le­re­de har solgt en del hyt­ter.

Li­ke­vel er ikke sjø­hytte­mar­ke­det på Sør­lan­det helt el­le­vilt fore­lø­pig.

– Pro­ble­met er at det er litt for få hyt­ter til salgs, og det er spe­si­elt i den dy­re­re pris­klas­sen at vi mang­ler ob­jek­ter, sier han.

Et kjapt søk på Finn.no vi­ser at vi får 211 treff når vi sø­ker på hyt­te ved sjø­en i de to Agder-fyl­ke­ne. 12 hyt­ter har en pris­an­tyd­ning over åtte mil­lio­ner kro­ner, hvor det dy­res­te ob­jek­tet er pri­set til 14,9 mil­lio­ner. Det lig­ger i Blind­leia og har strand­lin­je, bryg­ge, hage, sjø­bod og an­neks.

– De fles­te hyt­te­ne vi sel­ger lig­ger i pris­klas­sen 4–6 mil­lio­ner kro­ner. Da får man et fint ob­jekt, selv om ikke alt er helt topp, sier han og for­kla­rer at du kan­skje får en hyt­te med god stan­dard, men kan­skje ikke egen bryg­ge el­ler strand­lin­je. El­ler du får ei litt sli­ten hyt­te, men en tomt med god be­lig­gen­het i for­hold til sjø­en.

OVER ÅTTE MIL­LIO­NER

– For å få det al­ler bes­te må du i pris­ka­te­go­ri­en 8 mil­lio­ner og over. Da får du ty­pisk hyt­te med god stan­dard, strand­lin­je, sjø­bod, bryg­ge og så vi­de­re, sier Sæd­berg og fort­set­ter.

– Og på dis­se hyt­te­ne har jeg en lang lis­te med po­ten­si­el­le kjø­pe­re, som bare ven­ter på at drømme­ste­det skal leg­ges ut til salg.

Ei­vind Bjorå, dag­lig le­der og eien­doms­meg­ler i DNB Ei­en­dom av­de­ling Lil­le­sand, be­kref­ter at også de opp­le­ver at det mang­ler dyre ob­jek­ter i mar­ke­det.

– Men også i midt­sjik­tet skul­le vi gjer­ne hatt flere hyt­ter. Her er det flere kun­der som vi har på våre lis­ter, som ikke fin­ner det de øns­ker, si­den det er så lavt ut­bud, sier han.

HYTTEEIERE MED GOD RÅD

Bjorå tror at mye av grun­nen til at det er fær­re hyt­ter i mar­ke­det, er at ei­ere har god råd, i til­legg til at det er mye uro og usik­ker­het ute i ver­den.

– Da vel­ger man å bru­ke hyt­ta i Nor­ge i ste­det for å dra ut på rei­se el­ler i ste­det for å kjø­pe fri­tids­ei­en­dom i ut­lan­det.

En an­nen grunn, på­pe­ker Bjorå, er at arve­av­gif­ten har for­svun­net, noe som gjør at barn og barne­barn har mu­lig­he­ten til å sit­te på arve­de ei­en­dom­mer leng­re enn de nor­malt kun­ne før.

LA­VE­RE PRIS SEL­GER BEST

Jan­ne Fjellvang, eien­doms­meg­ler i Eien­doms­meg­ler 1, opp­le­ver at det dy­re­re hytte­seg­men­tet har vært litt tre­ge­re enn det med la­ve­re pris.

– Hyt­ter opp mot tre mil­lio­ner kro­ner og med hyg­ge­lig be­lig­gen­het har til nå vært det som sel­ger best, sier hun.

Det sam­me på­pe­ker Jostein Aa­non­sen, eien­doms­meg­ler og av­de­lings­le­der hos Sørme­g­le­rens av­de­ling i Lil­le­sand.

– Det er best trøkk i de litt ri­me­li­ge­re hyt­te­ne til nå i år. Det plei­er å gå greit å sel­ge de dy­re­re, også, men det tar gjer­ne litt leng­re tid.

Aa­non­sen me­ner at den røde trå­den i det hytte­kjø­per­ne øns­ker, er kjøreat­komst – slik at man slip­per å dra ut i båt for å kom­me til sel­ve hyt­ta. Men også bryg­ge og sol­for­hold er noe som er vik­tig for de fles­te.

– Men vi ser også at det er flere fra Kris­tian­sand og Lil­le­sand som ser på hyt­te i sam­me by de bor i, så det er ikke bare ro­ga­len­din­ger og øst­len­din­ger som kom­mer på vis­ning i Blind­leia, un­der­stre­ker han.

Gus­tav Sæd­berg un­der­stre­ker at be­lig­gen­het og stan­dard er de vik­tigs­te fak­to­re­ne for da­gens hytte­kjø­pe­re. Man­ge øns­ker å bru­ke hyt­ta året rundt.

FOTO: DNB OG INVISO

På Bjørn­hol­men i Blind­leia lig­ger den­ne ei­en­dom­men nå til salgs. Pris­an­tyd­nin­gen er 14,9 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: SØRMEGLEREN

På nord­si­den av Ju­støya lå ny­lig den­ne fri­tids­ei­en­dom­men den­ne hyt­ta salgs med en pris­an­tyd­ning på 2,69 mil­lio­ner kro­ner. Hyt­ta er nå solgt. Den har egen bryg­ge og båt­plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.