40 mil­lio­ner kr. fra EU til blått fo­kus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

Sør­lan­dets Europa­kon­tor har fått Eu-støt­te på 40 mil­lio­ner kro­ner for å dri­ve forsk­ning un­der hav­over­fla­ten. Det hå­per de vil kun­ne ska­pe nye ar­beids­plas­ser.

– Det er helt klart. Vi hå­per vi kan dra i gang ak­ti­vi­te­ter som gir ar­beids­plas­ser på Sør­lan­det.

Det for­tel­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sør­lan­dets Europa­kon­tor, Stig Mart­hin­sen.

Sam­men med GCE No­de og ti and­re part­ne­re star­ter de 1. ok­to­ber opp forsk­nings­pro­sjek­tet Pe­ris­co­pe. Må­let er å iden­ti­fi­se­re og ut­vik­le nye for­ret­nings­mu­lig­he­ter in­nen blå vekst – det som be­fin­ner seg un­der hav­over­fla­ten i Nord­sjø­en. Pro­sjek­tet vil bli le­det fra Sør­lan­det.

OMSTILLE FRA OLJE OG GASS

– Vi skal se på mu­lig­he­ten for å ska­pe et in­no­va­sjons-øko­sys­tem i Nord­sjø­en, og brin­ge fram part­ner­skap mel­lom fors­ke­re og næ­rings­liv slik at de skal sik­re bære­kraf­tig for­ret­nings­ut­vik­ling in­nen­for ma­ri­ti­me mar­ke­der. sier Mart­hin­sen.

– Hva vil det bety rent kon­kret? – Det be­tyr at vi skal se inn i krys­tall­ku­len. Vi skal prø­ve å se hvil­ke mar­ke­der som kom­mer og hvor langt i frem­ti­den de lig­ger. Hvil­ke er det vi har for­ut­set­nin­ger for å be­gyn­ne å job­be med nå som kan med­føre at vi kan omstille oss fra olje og gass, for å ska­pe nye mu­lig­he­ter in­nen­for for­ny­bar ener­gi, sier Mart­hin­sen.

For­ny­bar ha­v­ener­gi, mi­ne­ral­ut­vin­ning på hav­bun­nen, ma­rin bio­tek­no­lo­gi, ma­ri­ne tek­no­lo­gi­er, spe­sia­li­ser­te far­tøy­er og in­fra­struk­tu­rer er noe av det som det blir satt fo­kus på iføl­ge forsk­nings- og in­no­va­sjons­le­der i GCE No­de, Ma­rit Dol­men.

– Det­te pro­sjek­tet vil styr­ke ar­bei­det vårt med å ska­pe en god are­na for ny­ut­vik­ling in­nen hav­rom­met, me­ner Dol­men.

– Det er mye av kom­pe­tan­sen man har fra olje og gass-sek­to­ren som kan over­fø­res til det­te vide om­rå­det som vi kal­ler blå vekst. Det­te kan ab­so­lutt leg­ge et grunn­lag for å ska­pe nye ar­beids­plas­ser i re­gio­nen.

– STORT FOR LANDSDELEN

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen, Ani­ta S. Diet­rich­son me­ner pro­sjek­tet er en stor ny­het for landsdelen.

– Det er vik­tig på flere må­ter, bå­de sett ut i fra et miljø­mes­sig og bære­kraf­tig per­spek­tiv, men også for­di det lig­ger et stort for­ret­nings­mes­sig po­ten­si­al i hav­næ­rin­gen som vi i Agder ennå ikke har ut­nyt­tet skik­ke­lig, sier Diet­rich­son.

Iføl­ge en Oecd-rap­port vil veks­ten i hav­ba­ser­te næ­rin­ger bi­dra til en dob­ling i bi­dra­get til ver­dens­øko­no­mi­en frem mot 2030.

– Her må Sør­lan­det også ta en po­si­sjon. Med de na­tur­git­te for­trinn vi har, kom­bi­nert med tek­no­lo­gi og kunn­skap, er det opp­lagt at vi har et stort po­ten­si­al for vekst i den­ne næ­rin­gen.

Pro­sjek­tet hvor flere hund­re be­drif­ter og fors­ke­re rundt Nord­sjø­en vil del­ta blir le­det fra Kris­tian­sand og Sør­lan­dets Europa­kon­tor.

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sør­lan­dets Europa­kon­tor, Stig Mart­hin­sen, tror fo­ku­set på blå vekst vil føre til nye ar­beids­plas­ser på sikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.