Lan­ge køer til fer­ja

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LAR­SEN

Inn­sjek­kings­pro­ble­mer hos Co­lor Li­ne for­år­sa­ket ons­dag mor­gen lan­ge køer inn til sen­trum.

I mor­gen­ti­me­ne ons­dag stod tra­fik­ken inn til sen­trum. Det ble meldt om lan­ge køer i vest­gå­en­de ret­ning i Bane­hei­tun­ne­len og i øst­gå­en­de ret­ning på Ves­ter­vei­en.

De lan­ge kø­ene skyld­tes inn­sjek­kings­pro­ble­mer hos Co­lor Li­ne. Su­per­spe­ed had­de av­gang 08.00.

– Vi hol­der på med ma­nu­ell inn­sjek­king nå, og vi ser ut til å ha kom­met over halv­veis i pro­ses­sen. Nå hå­per vi å kom­me av­sted så fort som mu­lig, opp­lys­te salgs- og mar­keds­sjef Ni­na Mo­land An­der­sen i Co­lor Li­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Su­per­spe­ed for­lot Kris­tian­sand havn klok­ka 09.25.

Mo­land An­der­sen opp­lys­te at sel­ve pro­ble­met ikke lå hos Co­lor Li­ne, men var en svikt i for­bin­del­sen med Te­le­nor.

Caro­li­ne Lun­de, in­for­ma­sjons­sjef hos Te­le­nor, sier til Fædre­lands­ven­nen at de ons­dag mor­gen opp­da­get en feil på nett­ver­ket.

– Vi vars­let Co­lor Li­ne med én gang fei­len ble fun­net. Sam­ti­dig er sys­te­met lagt opp til at Co­lor Li­ne skal kun­ne kob­le seg på en re­serve­løs­ning i sli­ke til­fel­ler, sier Lun­de. Hun me­ner svik­ten hos Te­le­nor ikke bur­de være et stort pro­blem for ferje­sel­ska­pet.

– Hvis re­serve­løs­nin­gen tas i bruk, skal sys­te­me­ne vir­ke som nor­malt, sier in­for­ma­sjons­sje­fen.

Mo­land An­der­sen opp­lys­te at ser­ve­ren var nede, og de ikke fikk kob­let seg opp.

– Vi opp­le­ver der­for ut­ford­rin­ger med inn­sjek­kin­gen, noe som for­år­sa­ker køer, sa hun.

FOTO: TIPSER

Bi­lis­ter som skul­le rei­se med Su­per­spe­ed 1 ons­dag mor­gen, måt­te ven­te len­ge i kø før inn­sjek­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.