Gå tørr­skodd på heia – nes­ten

Tak­ket være so­lid dug­nads­inn­sats fra DNT Sør, kan du nå gå til­nær­met tørr­skodd mel­lom fjell­hyt­te­ne i Se­tes­dals­hei­ene.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Mens sludd og snø­fil­ler drev i luf­ta over Setesdal Vest­hei tid­li­ge­re i juni, job­bet en dug­nads­gjeng fra Den Nors­ke Tu­rist­for­ening Sør knall­hardt med 20 ki­los plank i blaut­my­re­ne.

– Det var un­der et dug­nads­møte i fjor høst at idé­en om å leg­ge so­lid plank, så­kal­te klop­per, der tu­rist­løy­pe­ne våre går i svært bløtt ter­reng kom på bor­det, for­tel­ler Hans Ja­kob Kløv­stad til Fædre­lands­ven­nen. Han le­det ar­bei­det med å klopp­leg­ge sti­ene.

Det var sær­lig be­gyn­nel­sen på tur­løy­pa fra bom­vei­en i Berg i Val­le til Stavs­kar, og et styk­ke mel­lom Øy­uvs­bu og Gauk­hei som pek­te seg ut.

Man­ge fjell­vand­re­re har star­tet dagsetap­pen med gjen­nom­våte fjell­støv­ler i dis­se di­ke­ne. Litt etter litt har nye opp­tråk­ke­de sti­er spredt seg som rin­ger i blaut­myra i for­sø­ke­ne på å kom­me seg tørr­skodd for­bi.

SNØSCOOTERLASS MED PLANK

Klop­pe­ne skal lig­ge len­ge, der­for er det grov og im­preg­nert plank som er be­nyt­tet.

– Vi fikk Olav Berg til å frak­te ma­te­ria­le­ne inn fra Berg med snø­scoo­ter i vin­ter, mens Olav K. Nome­land frak­tet plan­ken inn til Øy­uvs­bu, for­tel­ler Kløv­stad.

Det er be­nyt­tet 2 x 8 tom­mer plank. Hver leng­de på 4,5 me­ter vei­er ca 20 kilo, slik at det var tungt ar­beid for dug­nads­gjen­gen å leg­ge dem ut.

Hvert sted er det nå lagt ut om­lag 275 me­ter klop­per. Kløv­stad ute­luk­ker ikke at det vil bli flere «bru­er» i my­rer og di­ker fram­ti­da.

12 HYT­TER TIL DISPOSISJON

– Se­tes­dals­hei­ane og Sir­dals­hei­ane er hele Sør­lan­dets fjell­om­rå­de, med kor­te av­stan­der fra bygd og by, sier dag­lig le­der i DNT Sør, Bjørn An­der­sen-stein­sland.

– Der lig­ger 250 kilo­me­ter rød- mer­ke­de tur­løy­per og 12 vel­ut­styr­te hyt­ter kla­re til å ta i mot dem som vil på fjell­tur, sier han.

De 12 hyt­te­ne had­de til sam­men 7058 gjeste­døgn som­mer­en 2016. Øy­uvs­bu og Boss­bu var mest be­søkt, mens Tjønn­da­len og Hå­hel­ler had­de minst be­søk.

Over hele lan­det øker in­ter­es­sen for ak­tivt fri­lufts­liv. DNT har nå over 270.000 med­lem­mer. 7277 av dis­se be­fin­ner seg i DNT Sør, som har hatt en med­lems­vekst på seks pro­sent det sis­te året.

NYE TIL­BUD

An­der­sen-stein­sland for­tel­ler at det ald­ri har blitt mer­ket så man­ge tur­løy­per opp igjen. De røde T’ene ly­ser på sti­er som er blitt holdt i or­den av iv­ri­ge dug­nads­med­lem­mer.

Vandre­de­len på Bjørne­vass­hyt­ta er blitt opp­gra­dert det sis­te året. Det er også blitt byg­get to nye bru­er. Den ene er ei henge­bru ved Boss­bu. Den and­re ved Ste­gil på løy­pa mel­lom Pyt­ten og Josephs­bu.

Kvi­nen er stengt i år på grunn av at det skal byg­ges to nye hyt­ter. Ei mind­re hyt­te med 10 sen­ger byg­ges nå i som­mer, mens ho­ved­hyt­ta med 32 sen­ger byg­ges i 2018.

DNT Sør til­byr også i år man­ge fel­les­tu­rer i fjell og hei – blant an­net høy­fjell­s­pad­ling i ka­jakk og fat­bike, sin­gel­tur og kano­tur på Og­ge med Bar­nas Tur­lag.

FOTO: EILIF JOHANSSEN

Boss­bu, 15. juni i år. Vak­ker na­tur, vel­ut­styrt hyt­te. Ei av de mest be­søk­te tu­rist­hyt­te­ne til DNT Sør.

FOTO: HANS JA­KOB KLØV­STAD

Mang en fjell­vand­rer har måt­tet star­te tu­ren med våte sko al­le­re­de i be­gyn­nel­sen på tu­rist­løy­pa fra Berg i Val­le til Stavs­kar. Nå har stor dug­nads­inn­sats fra DNT Sør gjort det­te pro­ble­met mye mind­re.

FOTO: HANS JA­KOB KLØV­STAD

Dug­nads­ar­bei­der Ole Stef­fen Gus­dal fra DNT Sør tes­ter ei ny planke­bru like syd for Øy­uvs­bu.

FOTO: EILIF JOHANSSEN

Den nye Boss­bu­hyt­ta har en ut­sikt som ma­ner til ro og fred.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.