De har gjen­erob­ret «vest­bred­den»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

I åre­vis har de stin­ken­de min­ne­ne fra for­urens­nin­gen av Otra holdt folk på av­stand fra vest­bred­den. Men ikke nå len­ger.

– Å, det­te var vindun­der­lig, sier styre­le­der i Pose­byen vel, Ka­ri Stef­fen­sen, og slår ar­men rundt skuld­re­ne til Kris­tian­sand kom­mu­nes park­sjef, Aase Hørs­dal.

De står der Hen­rik Wer­ge­lands­gate mø­ter elve­bred­den vest. Noen ben­ker, noen frukt­trær, en opp­gra­dert fot­ball­bane og ikke minst en uten­dørs­grill. Der kro­et pøl­se­ne seg i glo­het var­me mens noen be­bo­ere fra de 1000 hus­stan­de­ne i Pose­byen vel nøt som­mer­kvel­den i fel­les­skap.

GJEN­EROB­RET

– Vi har gjen­erob­ret elve­bred­den, pro­kla­me­rer vel­ets styre­le­der.

For det er in­gen tvil om at stan­ken og sy­net av Otra da Huns­fos pøs­te ut for­urens­ning gav elva et dår­lig om­døm­me.

Det om­døm­met sy­nes å ha holdt seg, for folk har holdt seg unna elve­bred­den vest. På Elve­bred­den øst har det vært stor ut­byg­ging av bo­li­ger og næ­rings- bygg etter at for­urens­nin­gen ble fjer­net, mens det knapt har skjedd noe på vest­bred­den.

SØK­TE

Der­for søk­te Stef­fen­sen på veg­ne av vel­et bå­de kom­mu­nen og Spare­skil­lings­ban­ken om noen skil­lin­ger for å opp­dra­ge­re om­rå­det. Tirs­dag var det of­fi­si­ell uoffisiell åp­ning.

– Det­te er blitt vel­dig fint. Vi hå- per det­te vil få flere til å bru­ke elve­bred­den, sier park­sje­fen.

Rundt 100.000 kro­ner er brukt, og Stef­fen­sen ser fram til en po­li­tisk be­hand­ling av den nye Pose­by­pla­nen, for å gjø­re den gam- le by­de­len enda mer at­trak­tiv for bå­de tu­ris­ter og fast­bo­en­de.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Styre­le­der i Pose­byen vel, Ka­ri Stef­fen­sen (t.v.) og park­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Aase Hørs­dal, er gla­de for opp­gra­de­rin­gen av nær­om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.