Tror ikke dra­pet var et uhell

Un­der­sø­kel­sen av den drep­te 43-årin­gen vis­te at han ble stuk­ket i hjer­tet med stor kraft. På­tale­myn­dig­he­ten me­ner det vi­ser at dra­pet ikke var et uhell, slik den til­tal­te 30-årin­gen hev­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHR. JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no

Retts­sa­ken mot den svens­ke man­nen (30) som er til­talt for dra­pet på en polsk mann (43) i Kon­gens gate i Kris­tian­sand i ok­to­ber i fjor star­tet ons­dag i Kris­tian­sand tingrett.

Man­nen, som var til­tal­tes mors sam­bo­er, døde etter ett en­kelt kniv­stikk til hjer­tet. I retts­sa­ken for­klar­te til­tal­te at kniv­stik­kin­gen var et re­sul­tat av et uhell da han skul­le ord­ne seg en brød­ski­ve.

– Lengst in­ne på kjøk­ke­net fin­nes en magne­trem­se med kni­ver. Jeg tok en for­di jeg skul­le skjæ­re brød. Jeg gikk mot brød­fjø­la som lig­ger i ska­pet mot veg­gen. Jeg snud­de meg rundt med kni­ven og den treng­te inn i ham. Jeg fikk pa­nikk, dro ut kni­ven og sleng­te den i vas­ken, sa den til­tal­te 30-årin­gen da han for­klar­te seg i Kris­tian­sand tingrett.

SAKKYNDIG UENIG

Sil­je Os­berg, lege på sek­sjon for retts­pa­to­lo­gi og kli­nisk retts­me­di­sin ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus men­te det var flere ele­men­ter som gikk imot til­tal­tes for­kla­ring.

– Stik­ket har skå­ret gjen­nom bryst­bei­net, hvil­ket kre­ver stor kraft, og det har gått 10–15 centi­me­ter inn i krop­pen, sier Ose- berg.

Til­tal­te for­klar­te i ret­ten at han holdt kni­ven med eg­gen ned­over, på den må­ten man vil hol­de en kniv for å skjæ­re brød. Ob­duk­sjons­rap­por­ten vis­te at kni­ven må ha vært holdt mot­satt ret­ning.

– Såre­ne gir tegn på at kni­ven har vært vendt opp­over, mot­satt hånd­grep som man vil for­ven­te ved brød­skjæ­ring. Det ta­ler mot til­tal­tes for­kla­ring, sier Ose­berg.

GODT FOR­HOLD

Til­tal­te for­klar­te for ret­ten at han i en pe­rio­de had­de bodd på so­fa­en i lei­lig­he­ten hvor mora og hen­nes sam­bo­er bod­de. Den­ne kvel­den åp­net til­tal­te en flas­ke med 50 pro­sent sprit og tok noen tab­let­ter rivot­ril, etter å ha kom­met ut av ar­res­ten noen ti­mer tid­li­ge­re for et an­net for­hold.

Han skul­le fin­ne noe brød, og for­klar­te at det hele var et uhell som skjed­de un­der på­virk­ning av pil­ler og al­ko­hol.

– Jeg had­de et godt for­hold til ham, og det var in­gen krang­ling el­ler bråk mel­lom oss. Vi had­de bare dis­ku­sjo­ner og pra­tet den­ne kvel­den, sa til­tal­te.

– Jeg snud­de meg rundt og var på vei i stort tem­po, og han strek­ker seg fram mot gry­te­ne, og der­med traff jeg ham, sa 30-årin­gen.

PRES­SET På FOR­KLA­RIN­GEN

Kon­sti­tu­ert stats­ad­vo­kat Jo­han Mar­tin Ki­le pres­set til­tal­te på flere de­ler av hans for­kla­ring. Han på­pek­te blant an­net at brø­det som lå på kjøk­ke­net al­le­re­de var opp­skå­ret.

I po­liti­av­hør sa til­tal­te at han trod­de han had­de truf­fet ham i ma­gen med kni­ven. Un­der retts­sa­ken de­mon­strer­te han der­imot hvor­dan han had­de kni­ven i bryst­høy­de.

Etter hen­del­sen for­klar­te til­tal­te at han fikk pa­nikk da for­nær­me­de sank sam­men på gol­vet, og han løp ut på gata, hvor han gikk rundt i byen før en po­liti­pa­trul­je kjen­te ham igjen fra hen­del­se­ne da­gen før og på­grep ham.

Retts­sa­ken fort­set­ter tors­dag.

NABO KOM MIDT I DRAMAET

Etter til­tal­tes for­kla­ring, før­te ak­to­ra­tet vit­ner ons­dag i Kris­tian­sand tingrett. En nabo be­skri­ver at hun hør­te høye ly­der draps­nat­ten, som hun rea­ger­te vel­dig på.

– Det er noen ly­der, rop el­ler bråk som gjør at jeg åp­ner døra til trappe­opp­gan­gen. Jeg hus­ker en dame­stem­me og noen ly­der som gjor­de at jeg for­sto at noe var vel­dig galt i førs­te eta­sje, sa hun.

Kvin­nen gikk ned for å høre hvor det kom fra.

– Jeg ban­ket på døra, men fikk ikke noe svar. Jeg tok i døra og den gikk opp. Der ser jeg en dame og blod på gol­vet. Det er en per­son litt len­ger in­ne som har blod på seg og som ser på meg med et spe­si­elt blikk, sa hun.

Hun så også en an­nen per­son. – Da­ma spør hvem jeg er. Jeg sa jeg var na­bo­en. Så sier hun at jeg måt­te kom­me meg ut. Jeg så at han had­de pro­ble­mer han som var inn­til vin­du­et. Vel­dig spe­si­elt. Jeg for­sto det var vel­dig galt. Jeg løp ut og opp og ring­te til po­li­ti­et, for­klar­te hun.

FOTO: BJEL­LAND, KJARTAN

Kon­sti­tu­ert stats­ad­vo­kat Jo­han Mar­tin Ki­le hil­ser på for­sva­rer Svein Kje­til Lo­de Svend­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.