For noen fa­mi­li­er be­tyr fe­rie­tu­ren

En fe­rie­tur om som­mer­en er in­gen selv­føl­ge for al­le fa­mi­li­er.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

– Det er godt å slip­pe pres­set etter som­mer­fe­rien når al­le for­tel­ler om hva de har gjort i fe­rien. Nå har vi også vært i Dan­mark og ba­det og lekt, smi­ler mam­ma Ran­di Jense­hau­gen.

Jense­hau­gen er mam­ma til Gab­ri­el på syv år og Kris­ti­na på fem. Fra ut­si­den ser de ut som hvil­ken som helst fa­mi­lie, men un­der over­fla­ten har det i flere år skjult seg en ut­ford­ring som har gjort fa­mi­lie­hver­da­gen vans­ke­lig.

ANGST OG DEPRESJON

– Jeg har slitt med angst og depresjon i flere år. Nå har jeg det mye bed­re psy­kisk. Det å kun­ne dra på en fe­rie be­tyr så mye, for­tel­ler hun, og sier at hele fa­mi­li­en mer­ker en for­bed­ring.

Gjen­nom Blå Kors har Ran­di og fa­mi­li­en be­nyt­tet seg av Bar­nas Sta­sjon.

Førs­te uka i juni dro de til Skal­le­rup i Dan­mark sam­men med 60 and­re fra Blå Kors. Mu­lig­he­ten til å dra på fe­rie har ført til at fa­mi­li­en Jense­hau­gen fø­ler seg som en hvil­ken som helst an­nen fa­mi­lie, til tross for ut­ford­rin­ge­ne de sli­ter med.

FLERE TIL­TAK

Det fin­nes flere til­tak som tar sik­te på å hjel­pe fa­mi­li­er med uli­ke ut­ford­rin­ger. Blå Kors og Røde Kors sine fe­rie­til­bud er to av dem.

Jense­hau­gen ble tip­set om Blå Kors da dat­te­ren var ett år gam­mel.

– Fra førs­te møte var det helt fan­tas­tisk. Det å kom­me på en plass og bli møtt som et men­nes­ke selv om du sli­ter med noe, gjør noe med deg, sier hun.

Hun har valgt å være åpen om et re­la­tivt tabu­be­lagt te­ma for å kun­ne hjel­pe fa­mi­li­er i sam­me si­tua­sjon, og har fått god støt­te fra søn­nen.

– Vi ten­ker at om det vi gjør kan få et an­net barn til å få det bed­re er det verdt det. Fa­mi­li­er med pro­ble­mer må vite at det fin­nes noen der ute som kan hjel­pe deg. Det er kjempe­vik­tig.

HJELP TIL 200 FA­MI­LI­ER

I 40 år har Blå Kors til­budt fe­rier til vans­ke­lig­stil­te fa­mi­li­er. In­ger Sø­ren­sen er virk­som­hets­le­der for Blå

Kors fe­rier og fri­tid og kal­ler job­ben sin et pri­vi­le­gi­um.

– Å job­be med det­te sprer me­ning i en ar­beids­hver­dag. Det er bare po­si­ti­ve opp­le­vel­ser for oss som job­ber med pro­sjek­tet og for dem som del­tar.

Bare i som­mer har Blå Kors gitt 200 fa­mi­li­er mu­lig­he­ten til fe­rie­opp­le­vel­ser. Sø­ren­sen for­tel­ler at det pri­mært er fa­mi­li­er som av uli­ke grun­ner har pro­ble­mer med rus, fy­sisk og psy­kisk helse og øko­no­mi som del­tar.

VIL UT­VI­DE

Pla­nen er å ut­vik­le kon­sep­tet med fe­rie til al­le vi­de­re.

– Vi vil bi­dra til å gjø­re al­le fe­rie­pe­rio­der po­si­ti­ve ved å til­by et fe­rie­til­bud gjen­nom hele året, for­tel­ler hun, og gir ut­trykk for at hun gle­der seg til å kom­me i gang.

I juli og au­gust til­byr Blå Kors en fe­rie­uke på Birke­land i Bir­ke­nes. Til­bu­det er na­sjo­nalt, men Blå Kors i Kris­tian­sand for­val­ter midle­net.

KRF MED TIL­TAK

KRF har sør­get for en halv mil­lion kro­ner i år til fe­rie­pro­sjek­tet til Blå Kors.

– Al­le barn i Nor­ge bør få et fe­rie­til­bud, sier Knut Arild Harei­de, le­der i KRF.

2000 barn i Kris­tian­sand kom­mu­ne le­ver i fa­mi­li­er med inn­tekt un­der fat­tig­doms­gren­sa, vi­ser tall fra Buf­dir.

Harei­de og stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Kjell In­golf Rop­stad og Hans Fred­rik Grø­van for­tel­ler at par­ti­et er opp­tatt av å be­kjem­pe barne­fat­tig­dom. De pe­ker på jobb til al­le som vik­tigst, men vil også re­du­se­re pro­ble­met ved å øke tryg­den, til­by kon­tant­støt­te, sik­re gra­tis barne­hage­plass i kor­te­re pe­rio­der, få ned barne­hage­kost­na­de­ne og gi kon­tant­støt­te. Fri­vil­lig­hets­til­bud trek­kes også fram som et til­tak.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Ran­di Jense­hau­gen og søn­nen Gab­ri­el er takk­nem­lig for å kun­ne dra på som­mer­fe­rie.

FOTO: BLÅ KORS

De fles­te fa­mi­li­er øns­ker seg fe­rie­opp­le­vel­ser i som­mer­fe­rien.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.