Stop­per It-ut­flag­ging

Pro­gram­met for å flag­ge ut It-sys­te­me­ne i Helse sør­øst, set­tes på vent. Helse­re­gio­nen vur­de­rer å drop­pe hele av­ta­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sty­ret i helse­re­gio­nen var kalt inn til eks­tra­or­di­nært møte ons­dag for å drøf­te opp­føl­ging av IT­skan­da­len.

Etter pla­nen skul­le ut­flag­gin­gen være i gang i be­gyn­nel­sen av mai. I etter­kant av NRKS av­slø­rin­ger om at uten­lands­ke It-ar­bei­de­re har hatt til­gang til pa­si­ent­opp­lys­nin­ger, be­slut­tet sty­ret å ut­set­te pro­sjek­tet. Ons­dag ble det ved­tatt at pla­ne­ne set­tes på vent inn­til vi­de­re.

Kon­su­lent­sel­ska­pet Price­wa­ter­housecoopers har gjort en eks­tern gjen­nom­gang av It-pro­sjek­tet.

– Pwcs slut­t­rap­port vi­ser at det ikke har vært god nok kon­troll på mo­der­ni­se­rings­pro­sjek­tet. Det­te er al­vor­lig, og det er der­for pro­sjek­tet ble stilt i bero den 24. mai, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ca­thri­ne Loft­hus.

LOGGET På FRA MALAYSIA

Un­der­sø­kel­se­ne vi­ser at 36 per­soner med til­knyt­ning til den eks­ter­ne le­ve­ran­dø­ren har hatt ut­vi­de­de ad­mi­ni­stra­tor­ret­tig­he­ter. Det be­tyr at de har hatt til­gang til helse­opp­lys­nin­ger, men også at det er be­gren­set spor­bar­het. Der­med er det vans­ke­lig å etter­prø- ve hvor­dan til­gan­gen er be­nyt­tet.

I til­legg har 86 per­soner hatt til­gang av mind­re om­fat­ten­de ka­rak­ter, kon­sta­te­res det i PWC­rap­por­ten.

– Det har vært 150 på­log­gin­ger fra Malaysia. Det­te kan være i strid med av­ta­len, sier Are Muri i PWC til NRK

Ven­st­re me­ner le­del­sen i helse­re­gio­nen har tatt for lett på pa­si­ent­sik­ker­he­ten og at ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og styre­le­der bør trek­ke seg.

– De har for en­si­dig vært opp­tatt av å fri­gjø­re in­ves­te­rings­mid­ler til and­re for­mål i Helse sør-øst ved å inn­gå en stor­stilt leas­ing­av­ta­le med HP En­ter­price, sier helse­po­li­tisk tals­mann Ke­til Kjen­seth og vi­ser til at av­ta­len skul­le fri­gjø­re nær­me­re 5 mil­li­ar­der kro­ner.

ØKO­NO­MISK UVISSHET

Dat­ter­sel­ska­pet Syke­hus­part­ner skal fort­satt ha an­sva­ret for IT i helse­fore­ta­ket inn­til man har kon­troll på til­gan­ger, per­son­vern og in­for­ma­sjons­sik­ker­het, ved­tok sty­ret. Syke­hus­part­ner ser nå på uli­ke al­ter­na­tiv for å gjen­nom­føre It-mo­der­ni­se­rin­gen, og har lagt fram tre fore­lø­pi­ge mo­del­ler.

Styre­le­der Ann-kris­tin Olsen be­kref­ter at helse­re­gio­nen vur­de­rer å drop­pe hele av­ta­len med det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet HPE/DXC.

– Sty­ret un­der­stre­ket at ter­mi­ne­ring av av­ta­len skal ut­re­des vi­de­re og at det må star­tes et ar­beid med å ut­re­de hvor­dan en mo­der­ni­se­ring av Ikt-in­fra­struk­tur kan gjen­nom­fø­res i regi av Syke­hus­part­ner der­som av­ta­len ter­mi­ne­res, sier hun.

Hva de øko­no­mis­ke kon­se­kven- sene vil bli, og hva kom­pen­sa­sjo­nen til eks­ter­ne le­ve­ran­dø­rer til slutt kan ende på, er ikke kjent. Sty­ret vil føl­ge opp sa­ken på nes­te styre­møte i sep­tem­ber.

Syke­hus­part­ner på­pe­ker i sin rede­gjø­rel­se at en av­vik­ling av av­ta­len får kon­se­kven­ser for en rek­ke and­re It-pro­sjek­ter som er på gang. Flere pro­sjek­ter un­der «Di­gi­tal For­ny­ing» er av­hen­gi­ge av en plan­lagt mo­der­ni­se­ring av It-in­fra­struk­tu­ren, og en for­sin­kel­se i frem­drif­ten får kon­se­kven­ser for dis­se. Om­fan­get er ikke klart, ut­over at Syke­hus­part­ner har iden­ti­fi­sert hvil­ke stør­re pro­sjek­ter det er snakk om.

FOTO: NTB SCANPIX

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Helse sør-øst, Ca­thri­ne Loft­hus, sier det ikke har vært god nok kon­troll på mo­der­ni­se­rings­pro­sjek­tet i helse­re­gio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.