Islamsk Råd får ikke pen­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kul­tur­de­par­te­men­tet hol­der til­ba­ke til­skud­det til bro­byg­ging og dia­log til Islamsk Råd. Rå­det vil fore­lø­pig ikke kom­men­te­re sa­ken.

Det er and­re rate av til­skud­det for 2017 på 650.000 kro­ner som hol­des til­ba­ke, opp­ly­ser Kul­tur­de­par­te­men­tet i en presse­mel­ding ons­dag.

– De­par­te­men­tet har et an­svar for at stat­li­ge til­skudds­mid­ler for­val­tes på en for­svar­lig måte. Det­te hand­ler om å etter­se at drifts­til­skudd over Kul­tur­de­par­te­men­tets bud­sjet­ter blir brukt i tråd med de for­må­le­ne som Stor­tin­get har be­stemt, sier kul­tur­mi­nis­ter Linda Hof­stad Helleland (H).

De­par­te­men­tet har etter en hel­hets­vur­de­ring kom­met til at det er tvil om Islamsk Råd Nor­ges virk­som­het og rolle­ut­øvel­se iva­re­tas på en til­lit­vek­ken­de måte.

– Islamsk Råd Nor­ge (IRN) får drifts­til­skudd fra Kul­tur­de­par­te­men­tet for å være bro­byg­ger, pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjon og dia­log­part- ner, un­der­stre­ker de­par­te­men­tet.

Ge­ne­ral­sek­re­tær Mehtab Af­sar i Islamsk Råd Nor­ge vil ikke ut­ta­le seg om sa­ken ons­dag.

URO

Det har vært uro rundt IRN si­den mars i år da det ble kjent at or­ga­ni­sa­sjo­nen bruk­te en til­de­ling på nær en halv mil­lion kro­ner til bro­byg­ging, kom­mu­ni­ka­sjon og dia­log, til å an­set­te den 32 år gam­le nikab-bæ­ren­de kvin­nen Ley­la Ha­sic som ad­mi­ni­stra­sjons­med­ar­bei­der. Det skap­te ster­ke re­ak­sjo­ner, og kul­tur­mi­nis­ter Helleland inn­kal­te IRN til et møte der hun klar­gjor­de hva hun for­ven­tet av or­ga­ni­sa­sjo­nen.

– IRN skal være en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjon for å for­ene mus­li­mer i Nor­ge. En or­ga­ni­sa­sjon for dia­log, for bro­byg­ging, et re­pre­sen­ta­tivt or­gan for al­le mus­li­mer. Jeg opp­le­ver ikke at det er det, sa kul­tur­mi­nis­te­ren til NTB i april.

Det­te er ikke førs­te gang støt­ten til IRN hol­des til­ba­ke. Det sam­me skjed­de i fjor. Da ba kul­tur­de­par­te­men­tet om en rede­gjø­rel­se om den in­ter­ne si­tua­sjo­nen i rå­det som føl­ge av at hele sty­ret gikk av i juni.

Islamsk Råd får 1,3 mil­lio­ner kro­ner i år­lig stats­støt­te.

NYTT MØTE

– I in­vi­ta­sjo­nen til mø­tet un­der­stre­ket jeg be­ho­vet for å snak­ke om rå­dets rol­le som dia­log­part­ner og pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjon for mus­li­mer i Nor­ge. De var inn­stilt på kun å snak­ke om nikab, Ley­la Ha­sic og an­set­tel­sen. Jeg ble ikke vel­dig be­ro­li­get av det­te mø­tet, sa kul­tur­mi­nis­te­ren til NTB etter mø­tet.

Til­skud­det til Islamsk Råd Nor­ge ut­be­ta­les to ganger i året. For­ri­ge ut­be­ta­ling var i fe­bru­ar. Det er alt­så juli-ut­be­ta­lin­gen som hol­des til­ba­ke inn­til vi­de­re. De­par­te­men­tet vars­ler at de vil inn­kal­le Islamsk Råd til et nytt møte over som­mer­en som et ledd i den vi­de­re saks­be­hand­lin­gen.

Nor­ges størs­te mus­lims­ke me­nig­het, Det Islams­ke Fel­les­skap Bos­nia-her­cego­vi­na, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den om­strid­te an­set­tel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.