Fab­rik­ke­ne pro­du­se­rer alt de kan.

Av­skriv­nin­ger på fab­rik­ken gjør at Elkem So­lar nok en gang må no­te­re seg for un­der­skudd i hundre­mil­lio­ners­klas­sen. Verks­di­rek­tø­ren fo­ku­se­rer hel­ler på den po­si­ti­ve un­der­lig­gen­de drif­ten.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Det er av­skriv­nin­ge­ne på fab­rik­ken som gjør at re­sul­ta­tet går i mi­nus. Den un­der­lig­gen­de drif­ten had­de et over­skudd på 55 mil­lio­ner kro­ner, sier verks­di­rek­tør Geir Aus­land i Elkem So­lar.

Sol­celle­si­li­sium­pro­du­sen­ten på Fi­skå i Kris­tian­sand måt­te nem­lig no­te­re seg for et ne­ga­tivt re­sul­tat før skatt på 222 mil­lio­ner av en om­set­ning på 750 mil­lio­ner kro­ner.

AV­SKRIV­NIN­GER

Og som Aus­land sier er det av- og ned­skriv­nin­ge­ne på 287 mil­lio­ner kro­ner som sør­ger for de røde tal­le­ne i regn­ska­pet.

For iføl­ge bå­de verks­di­rek­tø­ren og styre­be­ret­nin­gen har fab­rik­ken på Fi­skå gått for full ma­skin gjen­nom hele 2016.

PRODUKSJONSREKORD

– Vi pro­du­ser­te 6655 tonn sol­celle­si­li­si­um i fjor, noe som er ny re­kord, for­tel­ler Aus­land.

Li­ke­vel var bå­de om­set­nin­gen og drifts­re­sul­ta­tet, av- og ned­skriv­nin­ger ute­latt, noe la­ve­re i 2016 enn 2015.

– Det har mye å gjø­re med pris­ut­vik­lin­gen på sol­celle­si­li­si­um, samt eks­tra­or­di­næ­re kost­na­der ved opp­star­ten av fab­rik­ken på Her­øya, sier Aus­land.

GJENÅPNING HER­ØYA

I sep­tem­ber i fjor gjen­åp­net nem­lig Elkem So­lar den gam­le REC­fab­rik­ken på Her­øya i Tele­mark. Om­byg­gin­gen kos­tet rundt 200 mil­lio­ner kro­ner.

Når det gjel­der pri­se­ne på sol­celle­si­li­si­um økte de iføl­ge styre­be­ret­nin­gen fra 13 dol­lar ki­lo­en til 15 dol­lar ki­lo­en gjen­nom 2016.

– Pri­se­ne svin­ger vel­dig fra kvar­tal til kvar­tal, og var bå­de over og un­der de nevn­te pri­se­ne, kom­men­te­rer Aus­land.

At Elkem So­lar da har noen av de la­ves­te pro­duk­sjons­kost­na­de­ne for sol­celle­si­li­si­um i ver­den, kom­mer godt med.

– Men vi må fort­satt for­nye oss og ut­vik­le oss vi­de­re. Kost­na­den for sol­kraft fal­ler kon­ti­nu­er­lig, og det må også vi for­hol­de oss til, sier verks­di­rek­tø­ren.

3 MRD. I MI­NUS

De sis­te fem regn­skaps­åre­ne har Elkem So­lar et sam­let un­der­skudd på snaue tre mil­li­ar­der kro­ner før skatt. Det be­kym­rer imid­ler­tid ikke Aus­land.

– Som tid­li­ge­re nevnt er det EBITDA (inn­tje­ning før ren­ter, skatt, av­skriv­nin­ger og ned­skriv­nin­ger, journ.anm.) vi for­hol­der oss til, og den har vært po­si­tiv. Sum­men du sik­ter til skyl­des i ho­ved­sak ned­skriv­ning på fab­rik­ken fra 2009, sier Aus­land.

LY­SE UTSIKTER

Frem­over me­ner han det ser lyst ut for sel­ska­pet.

– Ak­ku­rat nå ser det vel­dig bra ut. Beg­ge fab­rik­ker pro­du­se­rer alt de kan og er ut­solgt. Hol­der vi tem­po­et vi har nå, vil vi også slå pro­duk­sjons­re­kor­den vi had­de i Kris­tian­sand i fjor, sier Aus­land og for­tel­ler at må­let er 7500 tonn fer­dig­pro­du­sert sol­celle­si­li­si­um i.

På Her­øya er det også full gass med drøye 60 an­sat­te.

– Det er all­tid kre­ven­de å star­te en ny fab­rikk, men vi kjø­rer for fullt på al­le lin­jer, er ut­solgt og for­nøyd med opp­star­ten, sier verks­di­rek­tø­ren.

STYR­KET EGENKAPITAL

Be­ta­lings­ev­nen og egen­ka­pi­tal­an­de­len for Elkem So­lar er det hel­ler in­gen­ting å si på. Egen­ka­pi­ta­len ble styr­ket med over 2,6 mil­li­ar­der gjen­nom kon­ver­te­ring av gjeld.

– Struk­tu­rel­le end­rin­ger på ei­er­si­den, kom­men­te­rer Aus­land, som er mer in­ter­es­sert i å få fram sol­ener­gi­ens fram­gang.

– Sol­mar­ke­det har blitt ti ganger så stort de sis­te åtte åre­ne. Og 2016 var førs­te gang sol­ener­gi var den energi­for­men i ver­den det ble in­ves­tert mest nytt av. Det tror jeg er et skil­le som vil hol­de seg, sier verks­di­rek­tø­ren.

FOR­NØY­DE EI­ERE

– Hva sy­nes de ki­ne­sis­ke ei­er­ne i Chi­na Na­tio­nal Blues­tar om ut­vik­lin­gen?

– Vi har fått po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger på det vi har gjort, og fø­ler vi har et godt til­lits­for­hold, sva­rer Aus­land.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Elkem So­lar har et sam­let un­der­skudd på snaue tre mil­li­ar­der kro­ner før skatt de sis­te fem regn­skaps­åre­ne. De sis­te to åre­ne har imid­ler­tid den un­der­lig­gen­de drif­ten vært lønn­som. Her fra fab­rik­ken på Fi­skå uten­for Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.