– Vil ha fast an­set­tel­se

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Le­de­ren i Norsk Pilot­for­bund me­ner pi­lot­man­ge­len vil opp­stå på nytt for Nor­we­gi­an etter hel­gens man­ge kan­sel­le­rin­ger.

– Når Nor­we­gi­an nå sier at de har pro­ble­mer med å re­krut­te­re nye pi­lo­ter, er det bare én ting å si om det: Det vil bli ver­re for sel­ska­pet. Pi­lo­ter på job­bjakt vil sat­se på ar­beid der de blir fast an­satt i sel­ska­pet. Det kan ikke Nor­we­gi­an til­by. Der­for er jobb i det sel­ska­pet for man­ge pi­lo­ter uak­tu­elt i dag og i frem­ti­den, sier Petter Før­de til Af­ten­pos­ten.

For­sin­kel­se­ne i hel­gen før­te til trøb­bel for et stort an­tall pas­sa­sje­rer. Blant an­net måt­te to mu­sikkorps av­ly­se tu­rer de had­de gle­det seg til len­ge. Man­dag kveld had­de 19 av­gan­ger blitt kan­sel­lert på kort tid.

– MYE KON­KUR­RAN­SE

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­we­gi­an Air Resources, Bjørn Erik Bar­man Jens­sen, sva­rer slik på Før­des ut­spill:

– Mar­ke­det er tøft med mye kon­kur­ran­se. Vi har re­krut­tert over 500 pi­lo­ter i 2016 og kom­mer til å re­krut­te­re mer enn 600 pi­lo­ter i år. Vi har al­le­re­de re­krut­tert 400 pi­lo­ter i år, så dis­se på­stan­de­ne stem­mer over­ho­det ikke, skri­ver han i en epost.

– 99,7 PRO­SENT

– Nor­we­gi­an gjen­nom­før­te 99,7 pro­sent av de plan­lag­te flyg­nin­ge­ne i mai, 99,4 pro­sent i april og 99,5 pro­sent i mars, sier presse­kon­takt Astrid Man­nion-gib­son til Dags­avi­sen.

SAS had­de 98,7 pro­sent av sine 308.439 flyg­nin­ger i fjor i sam- svar med plan­lagt pro­gram, iføl­ge in­for­ma­sjons­sjef Knut Mor­ten Johansen.

Få KAN­SEL­LE­RIN­GER

Avi­nor for­kla­rer svært få av de 25,8 mil­lio­ner pas­sa­sje­re­ne som reis­te via Oslo Luft­havn i fjor, ble ram­met av kan­sel­le­ring.

– For å set­te ting litt i per­spek­tiv: Re­gu­la­ri­te­ten ved Oslo luft­havn var på 99,3 pro­sent i fjor, så det er en svært li­ten an­del som blir kan­sel­lert, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Kristian Løksa.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.