Sunn mat­gle­de for eld­re

Faedrelandsvennen - - MENING - KATHRINE KLEVELAND, første­kan­di­dat Sp Vest­fold

Mat be­rø­rer oss al­le – hver dag – hele li­vet.

Mat er mer enn å met­te. Mat og mat­kul­tur, god mat og sunn mat­gle­de er av­gjø­ren­de for hel­sa vår, for triv­sel og livs­kva­li­tet – hele li­vet. Sen­ter­par­ti­et vil at de eld­re skal få bed­re helse også ved å spi­se god mat. Det er en skam at så man­ge eld­re i Nor­ge er un­der­er­nært.

Kunn­skap om rik­tig og god mat i al­der­dom­men er vik­tig, da fore­byg­ging ikke len­ger er det ve­sent­ligs­te, men livs­kva­li­tet i de sis­te åre­ne. Med al­de­ren tren­ger vi mind­re mat og blir ras­ke­re met­te. De eld­re tren­ger der­for flere mål­ti­der, men de fles­te spi­ser dess­ver­re fær­re mål­ti­der. Eld­re hjemme­bo­en­de mang­ler kan­skje mat­lyst, og når hjemme­hjel­pen har det tra­velt blir ofte ikke ma­ten spist selv om den set­tes fram.

Nor­dis­ke stu­di­er vi­ser at kva­li­te­ten på ma­ten vir­ker di­rek­te inn på hel­sa til folk. De som er på syke­hus blir for­te­re fris­ke, og de som bor i om­sorgs­bo­li­ger blir fris­ke­re og fun­ge­rer bed­re i hver­da­gen med god og rik­tig mat. Bord­fel­les­skap bi­drar også til mat­gle­de og mat­lyst, og må­let må være at flest mu­lig kan spi­se sam­men. De eld­re fal­ler dess­uten mind­re om de spi­ser mer. Å gi eld­re flere og mer er­næ­rings­tet­te mål­ti­der, er der­for sunt bå­de for sam­fun­net og den en­kel­te.

Når det er snakk om mat på in­sti­tu­sjon er det vik­tig at ut­dan­na fag­folk skal lage god og er­næ­rings­mes­sig rik­tig sam­men­satt mat til eld­re.

Un­der­sø­kel­sen ”Matom­sorg og lo­kal­mat i kom­mu­na­le kjøk­ken”, fra i år vi­ser at be­folk­nin- gen er opp­tatt av at kom­mu­ne­ne be­nyt­ter seg av lo­kal mat og drik­ke. Syke­hjem bør se om det mu­lig å sam­ar­bei­de med lo­ka­le mat­pro­du­sen­ter, om det er mu­lig å få tak i nær­pro­du­sert frukt og grøn­sa­ker, lo­ka­le spe­sia­li­te­ter og lig­nen­de. Kom­mu­ne­ne må i sine ramme­av­ta­ler sør­ge for at det fin­nes lo­kalt hand­lings­rom. Ikke inn­gå ramme­av­ta­ler som gjør det umu­lig å hen­te noen rå­va­rer lo­kalt.

Det er fy­sisk van­lig at vi ta­per vekt som eld­re, men: Forsk­ning vi­ser at over halv­par­ten av eld­re be­bo­ere på syke­hjem er un­der­er­nært. Ved man­ge syke­hjem er ti­den mel­lom det sis­te mål­ti­det om kvel­den og det førs­te om mor­ge­nen for lang i for­hold til an­be­fal­te ret­nings­lin­jer.

Mid­da­gen ser­ve­res nå sei­ne­re på flere syke­hjem, men det er ikke nok. Det må sik­res kor­te­re natt­fas­te – pas­se på at det er mu­lig å få kvelds­mat, selv om mid­da­gen er på etter­mid­da­gen i ste­det for midt på da­gen.

Når vi vet at man­ge eld­re på in­sti­tu­sjon er un­der­er­nært, er et av sva­re­ne dess­ver­re at grunn­be­man­nin­gen er for lav. Når ma­ten er på tal­ler­ke­nen, men in­gen hjel­per, hand­ler det om «de sis­te 40 centi­me­ter­ne». Man­ge tren­ger hjelp og må mo­ti­ve­res til å få den inn i mun­nen. Da er det sva­ret så kje­de­lig som kom­mune­øko­no­mi. Det er man­ge gode flin­ke fag­folk, men de lø­per bena av seg. Sen­ter­par­ti­et i øns­ker en styr­ket kom­mune­øko­no­mi fram­for økte skatte­let­tel­ser.

Det ser­ve­res i stør­rel­ses­or­den 150.000 mål­ti­der på syke­og al­ders­hjem per dag. Det er også vik­tig at ma­ten blir pre­sen­tert inn­by­den­de og rik­tig por­sjo­nert. Ma­ten må ser­ve­res i pas­se­li­ge små por­sjon, gjer­ne farge­rikt og of­te­re. Ved å ha fo­kus på ma­tens smak, ut­se­en­de og lukt vek­kes ap­pe­tit­ten og det spi­ses mer. I Vest­fold har vi gode ek­semp­ler fra for ek­sem­pel fil­men «Mål­ti­dets mu­lig­he­ter» med kokk Er­lend Eliassen fra Ny­gård syke­hjem.

Jeg er op­ti­mist og vet at flere kjøk­ken­sje­fer er opp­tatt av kom­pe­tanse­he­ving for dem som job­ber med mat i eldre­om­sor­gen. Tverr­fag­lig sam­ar­beid og god kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom av­de­ling og kjøk­ken må prio­ri­te­res for å kun­ne lyk­kes med er­næ­rings­ar­beid. Sam­ar­beid om kom­pe­tanse­he­ving mel­lom kom­mu­ner og de for­skjel­li­ge kjøk­ken kan også være en vei til å øke in­ter­es­sen for fa­get og øke re­krut­te­ring av fag­folk til bran­sjen.

Lukt og smak av ny­la­get mat er vik­tig, og en triv­sels­fak­tor. Ma­ten bør så langt som mu­lig er, la­ges på ste­det. Sen­ter­par­ti­et vil bi­dra til god mat for eld­re der de bor, li­vet blir levd lo­kalt og det er ma­ten i hver­da­ge­ne som be­tyr noe – også som gam­mel.

❞ Jeg er op­ti­mist og vet at flere kjøk­ken­sje­fer er opp­tatt av kom­pe­tanse­he­ving for dem som job­ber med mat i eldre­om­sor­gen.

ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX

Ar­tik­kel­for­fat­ter Kathrine Kleveland, første­kan­diat til Sen­ter­par­ti­et i Vest­fold, un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av god og rik­tig mat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.